artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Strawczyn: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiały edukacyjne, programy multimedialne, książki ), sprzętu komputerowego i audiowizualnego, wyposażenia oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pt. Szansa na równy start
Numer ogłoszenia: 227407 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200271 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiały edukacyjne, programy multimedialne, książki ), sprzętu komputerowego i audiowizualnego, wyposażenia oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pt. Szansa na równy start.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiały edukacyjne, programy multimedialne, książki ), sprzętu komputerowego i audiowizualnego, wyposażenia oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pt. Szansa na równy start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych. Powyższe zakupy winny być dostarczone na miejsce wskazane przez zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 następujące części: Część I. Pomoce dydaktyczne Część II. Sprzęt komputerowy i audiowizualny Część III Materiały biurowe i eksploatacyjne Część IV Wyposażenie 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ 2.Wszystkie pomoce muszą być wolne od wad dopuszczone na rynku do stosowania w placówkach oświatowych . Wszystkie pomoce oraz pozostałe dostawy muszą posiadać odpowiednie atesty certyfikaty świadectwa jakości i spełniać wszelkie normy określone obowiązującymi przepisami .Muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Wymagany okres gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie spełniał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5 pomoce naukowe, 22114000-2 mapy, słowniki , książki, 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 32300000-6 aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 37440000-4 meble biurowe , 302131000 komputery przenośne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.40.00-2, 39.16.21.00-6, 32.30.00.00-6, 48.00.00.00-8, 37.44.00.00-4, 30.21.31.00-0, 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zakup pomocy dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33084,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28099,26

 • Oferta z najniższą ceną: 28099,26 / Oferta z najwyższą ceną: 34107,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENTERKOM Leszek Komisarczyk, Ruda Strawczyńska 116, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14492,02

 • Oferta z najniższą ceną: 14492,02 / Oferta z najwyższą ceną: 41430,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zakup wyposażenia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Produkcja Mebli Mariusz Sobura, Oblęgór, ul. Kielecka 95, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2520,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3050,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5280,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiały edukacyjne, programy multimedialne, książki ), sprzętu komputerowego i audiowizualnego, wyposażenia oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pt. Szansa na równy start
Numer ogłoszenia: 200271 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiały edukacyjne, programy multimedialne, książki ), sprzętu komputerowego i audiowizualnego, wyposażenia oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pt. Szansa na równy start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiały edukacyjne, programy multimedialne, książki ), sprzętu komputerowego i audiowizualnego, wyposażenia oraz materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pt. Szansa na równy start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych. Powyższe zakupy winny być dostarczone na miejsce wskazane przez zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 następujące części: Część I. Pomoce dydaktyczne Część II. Sprzęt komputerowy i audiowizualny Część III Materiały biurowe i eksploatacyjne Część IV Wyposażenie 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ 2.Wszystkie pomoce muszą być wolne od wad dopuszczone na rynku do stosowania w placówkach oświatowych . Wszystkie pomoce oraz pozostałe dostawy muszą posiadać odpowiednie atesty certyfikaty świadectwa jakości i spełniać wszelkie normy określone obowiązującymi przepisami .Muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Wymagany okres gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie spełniał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5 pomoce naukowe, 22114000-2 mapy, słowniki , książki, 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 32300000-6 aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 37440000-4 meble biurowe , 302131000 komputery przenośne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.40.00-2, 32.30.00.00-6, 48.00.00.00-8, 37.44.00.00-4, 30.21.31.00-0, 30.19.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wg wzoru w załączniku nr 2 do siwz wraz z załącznikiem nr 1 do siwz 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach jak niżej : a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: -wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron umowy, które nastąpiło po jej zawarciu -wydłużenia okresu trwania umowy z uwagi na okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmiany w harmonogramie projektu) b) zmiana w przypadku następujących okoliczności -w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenionych jako korzystne dla zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony umowy których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności c)zmiany osób przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy a zmiany te nie mają wpływu na warunki realizowanej umowy d)wystąpienia zmian , których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansowanej zadanie e)w przypadku zmian obowiązującą formą jest forma pisemna - aneks

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htpp://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup pomocy dydaktycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.40.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-0, 32.30.00.00-6, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup wyposażenia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
SIWZ z załącznikami   1.450 MB