artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

artykuł nr 2

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź

Załączniki
Zapytanie nr 1 + Odpowiedź   376.165 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start
Numer ogłoszenia: 198721 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych , w tym: 1) Cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Koła ratunkowe od września 2013r. do czerwca 2014r. Szkoła Podstawowa zajęcia wyrównawcze z a) języka polskiego 2 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 66 godzin b) matematyki 2 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 66 godzin c)języka angielskiego 2 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 66 godzin Łącznie 198 godzin zajęć. Gimnazjum. Zajęcia wyrównawcze z: a) języka polskiego 3 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 99 godzin b) matematyki 3 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 99 godzin c) języka angielskiego 3 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 99 godzin d) fizyki 3 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 99 godzin e) chemii 3 grupy , jedna godzina tygodniowo, łącznie 99 godzin Łącznie 495 godzin zajęć . Dla jednego ucznia gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze indywidualne. a) języka polskiego jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny b) matematyki jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny c) języka angielskiego jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny Łącznie 99 godzin zajęć. 2) Cykl dla uczniów zdolnych Otwarte umysły od września 2013r. do czerwca 2014r. Szkoła Podstawowa zajęcia z : a) języka polskiego 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny b) matematyki 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny c) języka angielskiego 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny Łącznie 99 godzin zajęć. Gimnazjum zajęcia z: a) języka polskiego 1 grupa , jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny b) matematyki 1 grupa , jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny c) języka angielskiego 1 grupa , jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny d) fizyki 1 grupa , jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny e) chemii 1 grupa , jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny Łącznie 165 godzin zajęć. 3) Cykl zajęć szlifujemy talenty od września 2013r. do czerwca 2014r. Szkoła Podstawowa zajęcia z: a) zajęcia teatralne Mała scena 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny b) zajęcia teatralne w języku angielskim Children theatre 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny c) zajęcia taneczne Gwiazdy 1 grupa, dwie godziny tygodniowo, łącznie 66 godziny Łącznie 132 godziny zajęć. Gimnazjum zajęcia: Koła zainteresowań: a) Fotograficzno filmowe 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny b) Informatyczne 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny c) dziennikarskie 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny d) artystyczne 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny e) taneczne 1 grupa, jedna godzina tygodniowo, łącznie 66 godziny Łącznie 198 godzin zajęć. 4) Zajęcia o charakterze korygującym od września 2013r. do czerwca 2014r. a) zajęcia z gimnastyki korygującej Stop wadom postawy dla uczniów Szkoły Podstawowej 2 grupy, 2 godziny tygodniowo łącznie 132 godziny b) zajęcia nauki pływania dla uczniów gimnazjum 1 grupa, 2 godziny tygodniowo 66 godzin Łącznie 198 godzin zajęć 5) Szkolny Ośrodek Kariery zajęcia zawodoznawcze i społeczno-obywatelskie od września 2013r. do czerwca 2014r. Dla uczniów gimnazjum: a) zajęcia zawodoznawcze Którędy dalej cykl 10 godzin zajęć dla 3 grup BO z III klas. Gimnazjum łącznie 30godzin zajęć. b) konsultacje zawodoznawcze 1 godzina tygodniowo, łącznie 33 godziny zajęć Dla uczniów Szkoły Podstawowej: a) zajęcia społeczno-obywatelskie Co może młody człowiek 2 grupy Bo z VI klas Szkoły Podstawowej 1 godzina tygodniowo łącznie 66 godzin Łącznie 129 godzin zajęć. 6) Zajęcia z terapii pedagogicznej od września 2013r. do czerwca 2014r: W ramach zadania odbędą się warsztatowe zajęcia : a) motywujące dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z problemami w nauce po jednej grupie 15 spotkań łącznie 30 godzin b) wspierające dla zdolnych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum po jednej godzinie 15 spotkań łącznie 30 godzin c) zajęcia terapii pedagogiczej dla uczniów z opiniami PPP Szkoła Podstawowa 3 grupy , 2 godziny tygodniowo, łącznie 198 godzin Gimnazjum 3 grupy, godziny tygodniowo, łącznie 198 godzin Łącznie 456 godzin zajęć Uwaga: Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia zobowiązani będą do dostosowania się do planu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły. Dotyczy to wszystkich zajęć, wycieczek, spotkań, wyjazdów oraz organizowanych imprez.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000zł (słownie dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonała w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych , głównych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, które polegały na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań , warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się realizacją minimum jednej usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 50 000 zł brutto. Wykonawca winien sporządzić wykaz usług, z którego wynikało będzie, że spełnia postawiony warunek wg. załączonego wzoru Załącznik Nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje minimum : - 24 osobami , które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne z minimum dwuletnim stażem, które będą w stanie zrealizować w całości zajęcia. Wykonawca winien sporządzić wykaz osób, z którego wynikało będzie, że spełnia postawiony warunek wg. wzoru Zał. Nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach jak niżej : a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: -wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron umowy, które nastąpiło po jej zawarciu -wydłużenia okresu trwania umowy z uwagi na okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmiany w harmonogramie projektu) b) zmiana w przypadku następujących okoliczności -w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenionych jako korzystne dla zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony umowy których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności c)zmiany osób przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy a zmiany te nie mają wpływu na warunki realizowanej umowy d)wystąpienia zmian , których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansowanej zadanie e)w przypadku zmian obowiązującą formą jest forma pisemna - aneks

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki
SIWZ z załącznikami   1.466 MB