główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, Akwizgran, Kuźniaki, gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 221805 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189043 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, Akwizgran, Kuźniaki, gmina Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, Akwizgran, Kuźniaki, gmina Strawczyn podziałem na trzy zadania (części): Zadanie. I. Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, gmina Strawczyn - Etap I Zakres robót na Zad.I. obejmuje: - Zabudowa 9 stanowisk słupowych (nr 21-23) przy drodze wojewódzkiej nr 748 - Wymiana jednego stanowiska słupowego przy dr. gm. ul. Kościelna - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 4x25 mm2 - Montaż 8 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W i przeniesienie 1 oprawy ze słupa nr 11. - Wymiana skrzynki oświetlenia ulicznego. Zadanie. II. Budowa oświetlenia drogowego w m. Akwizgran, gmina Strawczyn - Etap I Zakres robót na Zad.II. obejmuje: - Zabudowa 3 stanowisk słupowych (nr 21-23) przy drodze powiatowej nr 0493T - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 2x25 mm2 - Montaż 2 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W i przeniesienie 1 oprawy ze słupa nr 11. - Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z przeniesieniem układu pomiarowego. Zadanie. III. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kuźniaki, gmina Strawczyn Zakres robót na Zad.III. obejmuje: - Zabudowa stanowisk słupowych nr 11/1 - 11/3 przy drodze powiatowej nr 0486T - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 2x25 mm2 od przebudowywanego słupa nr 11 (przy drodze powiatowej nr 0450T) do projektowanego słupa nr 11/3 - Montaż 3 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, gmina Strawczyn - Etap I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Więckowski, Miła 5, Strawczynek, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42072,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34103,44

 • Oferta z najniższą ceną: 34103,44 / Oferta z najwyższą ceną: 34103,44

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Akwizgran, gmina Strawczyn - Etap I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Więckowski, Miła 5, Strawczynek, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12676,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11548,06

 • Oferta z najniższą ceną: 11548,06 / Oferta z najwyższą ceną: 11548,06

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 3  

Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Kuźniaki, gmina Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Więckowski, Miła 5, Strawczynek, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16552,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14458,45

 • Oferta z najniższą ceną: 14458,45 / Oferta z najwyższą ceną: 14458,45

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, Akwizgran, Kuźniaki, gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 189043 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, Akwizgran, Kuźniaki, gmina Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, Akwizgran, Kuźniaki, gmina Strawczyn podziałem na trzy zadania (części): Zadanie. I. Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, gmina Strawczyn - Etap I Zakres robót na Zad.I. obejmuje: - Zabudowa 9 stanowisk słupowych (nr 21-23) przy drodze wojewódzkiej nr 748 - Wymiana jednego stanowiska słupowego przy dr. gm. ul. Kościelna - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 4x25 mm2 - Montaż 8 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W i przeniesienie 1 oprawy ze słupa nr 11. - Wymiana skrzynki oświetlenia ulicznego. Zadanie. II. Budowa oświetlenia drogowego w m. Akwizgran, gmina Strawczyn - Etap I Zakres robót na Zad.II. obejmuje: - Zabudowa 3 stanowisk słupowych (nr 21-23) przy drodze powiatowej nr 0493T - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 2x25 mm2 - Montaż 2 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W i przeniesienie 1 oprawy ze słupa nr 11. - Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z przeniesieniem układu pomiarowego. Zadanie. III. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kuźniaki, gmina Strawczyn Zakres robót na Zad.III. obejmuje: - Zabudowa stanowisk słupowych nr 11/1 - 11/3 przy drodze powiatowej nr 0486T - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 2x25 mm2 od przebudowywanego słupa nr 11 (przy drodze powiatowej nr 0450T) do projektowanego słupa nr 11/3 - Montaż 3 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Zad. 1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, gmina Strawczyn - 500 zł (słownie złotych: pięćset zł.) Zad. 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Akwizgran, gmina Strawczyn - 200 zł (słownie złotych: dwieście zł.) Zad. 3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kuźniaki, gmina Strawczyn - 300 zł (słownie złotych: trzysta zł.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, dobudowy, przebudowy lub remontu oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 5000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winien być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje: min. 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi , tj.:kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do właściwej izby zawodowej Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia, oraz złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4.Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych lub uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; d) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, e) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a)koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b)koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c)koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d)w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez roboty zaniechane wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone w oparciu o czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego. 3) Zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; 4) Zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty 5) Koniecznością zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania 6) Przy modyfikacji zakresu świadczenia wykonawcy strony wyodrębniają roboty zamienne, roboty dodatkowe i roboty zaniechane

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmce, gmina Strawczyn - Etap I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót na Zad.I. obejmuje: - Zabudowa 9 stanowisk słupowych (nr 21-23) przy drodze wojewódzkiej nr 748 - Wymiana jednego stanowiska słupowego przy dr. gm. ul. Kościelna - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 4x25 mm2 - Montaż 8 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W i przeniesienie 1 oprawy ze słupa nr 11. - Wymiana skrzynki oświetlenia ulicznego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego w m. Akwizgran, gmina Strawczyn - Etap I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót na Zad.II. obejmuje: - Zabudowa 3 stanowisk słupowych (nr 21-23) przy drodze powiatowej nr 0493T - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 2x25 mm2 - Montaż 2 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W i przeniesienie 1 oprawy ze słupa nr 11. - Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z przeniesieniem układu pomiarowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego w m. Kuźniaki, gmina Strawczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót na Zad.III. obejmuje: - Zabudowa stanowisk słupowych nr 11/1 - 11/3 przy drodze powiatowej nr 0486T - Budowa napowietrznej linii oświetleniowej typu ASXSn 2x25 mm2 od przebudowywanego słupa nr 11 (przy drodze powiatowej nr 0450T) do projektowanego słupa nr 11/3 - Montaż 3 opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.