artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Remont dróg gminnych w miejscowościach Oblęgór i Niedźwiedź, gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 174125 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314874 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowościach Oblęgór i Niedźwiedź, gmina Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna i Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą podziałem na dwa zadania (części): Zadanie. I. 1. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+067 do km 0+807 2. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+807 do km 844,20 Zakres robót na Zad.I. obejmuje: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 4,00 m , długość drogi do odbudowy 777,20 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Natomiast na rozmyciu istniejącej nawierzchni (szerokość rozmycia zmienna o średniej szerokości 2,00 m) konstrukcja nawierzchni drogi będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 22 cm . W korycie należy wykonać konstrukcję nawierzchni drogi o następującej konstrukcji : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 3170,98 m2 . Umocnienie rowu przydrożnego prawostronnego od km 0+117 do km 0+844,20 płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 1163,52 m2 - Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp (grubość namułu 35 cm) w ilości 727,20 mb - Remont przepustów rurowych 1Ø 60 cm na istniejących zjazdach na drogi leśne polegający na wymianie zniszczonych rur betonowych . Całkowita długość rur do wymiany będzie możliwa do oszacowania po odkopaniu przepustów Odwodnienie drogi Oblęgór - ul. Wiosenna pozostaje jako powierzchniowe w kierunku oczyszczonego rowu i dalszych odbiorników . Przewidywane spadki poprzeczne i istniejąca niweleta drogi (spadek podłużny) zapewniają spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku oczyszczonego z namułu rowu przydrożnego prawostronnego i dalej do istniejącego systemu odwodnienia Zadanie. II. 1. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+160 do km 0+754 2. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+754 do km 0+765,50 Zakres robót na Zad.II. obejmuje: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 4,00 m , długość drogi do odbudowy 605,50 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm Natomiast na rozmyciu istniejącej nawierzchni o szerokości 0,50 m konstrukcja nawierzchni drogi będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o gr. 15 cm Pod nawierzchnię drogi na rozmyciu należy wykonać koryto pod konstrukcję nawierzchni o głębokości 22 cm . W korycie należy wykonać konstrukcję drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2446,22 m2 . - Wzmocnienie konstrukcji istniejącego przepustu 1Ø 60 cm pod koroną drogi w km 0+168 przez odkopanie przepustu i wykonanie płyty żelbetowej zespalającej elementy prefabrykowane przepustu zgodnie z rysunkiem z opracowania (ilość 0,48 m3 betonu). Ponadto przewiduje się umocnienie pobocza na wysokości przepustu przez zabetonowanie poboczy aż do ścianek czołowych przepustu (po obu stronach drogi) w ilości 1,80 m3 betonu - Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi na remontowanym przepuście 1Ø 60 cm w il. 14,00 m2 - Umocnienie wlotu do istniejącego pod koroną drogi przepustu 1Ø 60 cm płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 8,00 m2 - Umocnienie wlotu rowu dopływowego do rowu przydrożnego w km 0+585 płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 12,80 m2 - Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp (grubość namułu 35 cm) w ilości 1211,00 mb Odwodnienie drogi Niedźwiedź za szkołą pozostaje jako powierzchniowe w kierunku remontowanego przepustu i dalszych odbiorników . Przewidywane spadki poprzeczne i istniejąca niweleta drogi (spadek podłużny) zapewniają spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku przepustu i dalej do istniejącego systemu odwodnienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 657245,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 388049,75

 • Oferta z najniższą ceną: 388049,75 / Oferta z najwyższą ceną: 447243,67

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 399615,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 220542,35

 • Oferta z najniższą ceną: 220542,35 / Oferta z najwyższą ceną: 234272,78

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie wyze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Remont dróg gminnych w miejscowościach Oblęgór i Niedźwiedź, gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 314874 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowościach Oblęgór i Niedźwiedź, gmina Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna i Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą podziałem na dwa zadania (części): Zadanie. I. 1. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+067 do km 0+807 2. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+807 do km 844,20 Zakres robót na Zad.I. obejmuje: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 4,00 m , długość drogi do odbudowy 777,20 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Natomiast na rozmyciu istniejącej nawierzchni (szerokość rozmycia zmienna o średniej szerokości 2,00 m) konstrukcja nawierzchni drogi będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 22 cm . W korycie należy wykonać konstrukcję nawierzchni drogi o następującej konstrukcji : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 3170,98 m2 . Umocnienie rowu przydrożnego prawostronnego od km 0+117 do km 0+844,20 płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 1163,52 m2 - Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp (grubość namułu 35 cm) w ilości 727,20 mb - Remont przepustów rurowych 1Ø 60 cm na istniejących zjazdach na drogi leśne polegający na wymianie zniszczonych rur betonowych . Całkowita długość rur do wymiany będzie możliwa do oszacowania po odkopaniu przepustów Odwodnienie drogi Oblęgór - ul. Wiosenna pozostaje jako powierzchniowe w kierunku oczyszczonego rowu i dalszych odbiorników . Przewidywane spadki poprzeczne i istniejąca niweleta drogi (spadek podłużny) zapewniają spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku oczyszczonego z namułu rowu przydrożnego prawostronnego i dalej do istniejącego systemu odwodnienia Zadanie. II. 1. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+160 do km 0+754 2. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+754 do km 0+765,50 Zakres robót na Zad.II. obejmuje: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 4,00 m , długość drogi do odbudowy 605,50 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm Natomiast na rozmyciu istniejącej nawierzchni o szerokości 0,50 m konstrukcja nawierzchni drogi będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o gr. 15 cm Pod nawierzchnię drogi na rozmyciu należy wykonać koryto pod konstrukcję nawierzchni o głębokości 22 cm . W korycie należy wykonać konstrukcję drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2446,22 m2 . - Wzmocnienie konstrukcji istniejącego przepustu 1Ø 60 cm pod koroną drogi w km 0+168 przez odkopanie przepustu i wykonanie płyty żelbetowej zespalającej elementy prefabrykowane przepustu zgodnie z rysunkiem z opracowania (ilość 0,48 m3 betonu). Ponadto przewiduje się umocnienie pobocza na wysokości przepustu przez zabetonowanie poboczy aż do ścianek czołowych przepustu (po obu stronach drogi) w ilości 1,80 m3 betonu - Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi na remontowanym przepuście 1Ø 60 cm w il. 14,00 m2 - Umocnienie wlotu do istniejącego pod koroną drogi przepustu 1Ø 60 cm płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 8,00 m2 - Umocnienie wlotu rowu dopływowego do rowu przydrożnego w km 0+585 płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 12,80 m2 - Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp (grubość namułu 35 cm) w ilości 1211,00 mb Odwodnienie drogi Niedźwiedź za szkołą pozostaje jako powierzchniowe w kierunku remontowanego przepustu i dalszych odbiorników . Przewidywane spadki poprzeczne i istniejąca niweleta drogi (spadek podłużny) zapewniają spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku przepustu i dalej do istniejącego systemu odwodnienia ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winien być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje: min. 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi , tj.: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń uprawnione do kierowania robotami drogowymi. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia, oraz złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wg wzoru w załączniku nr 1 do siwz 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4.Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy). 5. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postepowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale VII pkt. 3 lit. a) i b) 6. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych lub uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; d) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, e) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b)koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c)koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d)w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez roboty zaniechane wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone w oparciu o czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego. 3) Zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; 4) Zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty 5) Wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy 6) Koniecznością zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania 7) Przy modyfikacji zakresu świadczenia wykonawcy strony wyodrębniają roboty zamienne, roboty dodatkowe i roboty zaniechane

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+067 do km 0+807 2. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+807 do km 844,20 Zakres robót na Zad.I. obejmuje: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 4,00 m , długość drogi do odbudowy 777,20 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Natomiast na rozmyciu istniejącej nawierzchni (szerokość rozmycia zmienna o średniej szerokości 2,00 m) konstrukcja nawierzchni drogi będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 22 cm . W korycie należy wykonać konstrukcję nawierzchni drogi o następującej konstrukcji : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 3170,98 m2 . Umocnienie rowu przydrożnego prawostronnego od km 0+117 do km 0+844,20 płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 1163,52 m2 - Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp (grubość namułu 35 cm) w ilości 727,20 mb - Remont przepustów rurowych 1Ø 60 cm na istniejących zjazdach na drogi leśne polegający na wymianie zniszczonych rur betonowych . Całkowita długość rur do wymiany będzie możliwa do oszacowania po odkopaniu przepustów Odwodnienie drogi Oblęgór - ul. Wiosenna pozostaje jako powierzchniowe w kierunku oczyszczonego rowu i dalszych odbiorników . Przewidywane spadki poprzeczne i istniejąca niweleta drogi (spadek podłużny) zapewniają spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku oczyszczonego z namułu rowu przydrożnego prawostronnego i dalej do istniejącego systemu odwodnienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+160 do km 0+754 2. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+754 do km 0+765,50 Zakres robót na Zad.II. obejmuje: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 4,00 m , długość drogi do odbudowy 605,50 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm Natomiast na rozmyciu istniejącej nawierzchni o szerokości 0,50 m konstrukcja nawierzchni drogi będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o gr. 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o gr. 15 cm Pod nawierzchnię drogi na rozmyciu należy wykonać koryto pod konstrukcję nawierzchni o głębokości 22 cm . W korycie należy wykonać konstrukcję drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm = 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2446,22 m2 . - Wzmocnienie konstrukcji istniejącego przepustu 1Ø 60 cm pod koroną drogi w km 0+168 przez odkopanie przepustu i wykonanie płyty żelbetowej zespalającej elementy prefabrykowane przepustu zgodnie z rysunkiem z opracowania (ilość 0,48 m3 betonu). Ponadto przewiduje się umocnienie pobocza na wysokości przepustu przez zabetonowanie poboczy aż do ścianek czołowych przepustu (po obu stronach drogi) w ilości 1,80 m3 betonu - Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi na remontowanym przepuście 1Ø 60 cm w il. 14,00 m2 - Umocnienie wlotu do istniejącego pod koroną drogi przepustu 1Ø 60 cm płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 8,00 m2 - Umocnienie wlotu rowu dopływowego do rowu przydrożnego w km 0+585 płytami ażurowymi betonowymi 60 x 40 x 10 cm w ilości 12,80 m2 - Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp (grubość namułu 35 cm) w ilości 1211,00 mb Odwodnienie drogi Niedźwiedź za szkołą pozostaje jako powierzchniowe w kierunku remontowanego przepustu i dalszych odbiorników . Przewidywane spadki poprzeczne i istniejąca niweleta drogi (spadek podłużny) zapewniają spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku przepustu i dalej do istniejącego systemu odwodnienia ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

=====================

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI

=====================