artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 141405 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 106195 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2. Gmina Strawczyn oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 i nr 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku umów kompleksowych również świadczenia usług dystrybucji oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5.1.2 oraz 5.2.2). 3. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Niedźwiedź - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Kościelna - Zespół Placówek w Oblęgorku - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Korczyn - Zakład Gospodarki Komunalnej - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Ruda Strawczyńska - SCKiS 4.1. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 634 539,67 kWh (w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. - 544 567,67 kWh; w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - 1 089 972,00 kWh). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3) Zamawiający oświadcza, iż dla tej części zamówienia Zamawiający osobiście wypowiedział dotychczasowe umowy ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r. Dotyczy to punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ, numery od 1 do 73. 4) Punkty 74 i 75 posiadają umowy kompleksowe i konieczne będzie ich wypowiedzenie przez Wykonawcę według wskazań opisanych w ust. 4.1) pkt. 2 niniejszego działu. 4.2. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 810 563,08 kWh (w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. - 478 977,75 kWh; w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1 331 585,33 kWh). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.2.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 5. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny dla punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ (pkt. od 1 do 73). Dla reszty obiektów objętych postępowaniem proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy . 6. Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego wypowiedzenia umów kompleksowych dla jednostek wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zakup energii elektrycznej (obrót) - oświetlenie uliczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370570,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 385593,34

 • Oferta z najniższą ceną: 385593,34 / Oferta z najwyższą ceną: 421717,23

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKP Energetyka SA, Hoża 63/67, 00-671 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161738,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 178330,62

 • Oferta z najniższą ceną: 178330,62 / Oferta z najwyższą ceną: 190666,70

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania

artykuł nr 3

Zapytanie nr 4 + Odpowiedź

Załączniki
Zapytanie nr 4   167.176 KB
Odpowiedź na zapytanie nr 4   256.226 KB
artykuł nr 4

Zapytania nr 1, 2, 3 + Odpowiedzi

Załączniki
Zapytania Nr 1, 2 i 3   3.570 MB
Odpowiedzi na zapytania Nr 1, 2 i 3   5.397 MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 114499 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106195 - 2013 data 10.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2. Gmina Strawczyn oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 i nr 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku umów kompleksowych również świadczenia usług dystrybucji oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5.1.2 oraz 5.2.2). 3. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Niedźwiedź - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Kościelna - Zespół Placówek w Oblęgorku - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Korczyn - Zakład Gospodarki Komunalnej - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Ruda Strawczyńska - SCKiS 4.1. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 634 539,67 kWh (w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. - 544 567,67 kWh; w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - 1 089 972,00 kWh). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3) Zamawiający oświadcza, iż dla tej części zamówienia Zamawiający osobiście wypowiedział dotychczasowe umowy ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r. Dotyczy to punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ, numery od 1 do 73. 4) Punkty 74 i 75 posiadają umowy kompleksowe i konieczne będzie ich wypowiedzenie przez Wykonawcę według wskazań opisanych w ust. 4.1) pkt. 2 niniejszego działu. 4.2. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 810 563,08 kWh (w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. - 478 977,75 kWh; w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1 331 585,33 kWh). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.2.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 5. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny dla punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ (pkt. od 1 do 73). Dla reszty obiektów objętych postępowaniem proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy . 6. Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego wypowiedzenia umów kompleksowych dla jednostek wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2.Gmina Strawczyn oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 i nr 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku umów kompleksowych również świadczenia usług dystrybucji oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5.1.2 oraz 5.2.2). 3.Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Niedźwiedź - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Kościelna - Zespół Placówek w Oblęgorku - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Korczyn - Zakład Gospodarki Komunalnej - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Ruda Strawczyńska 4.1. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1)Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 639 691,67 kWh (w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. - 544 567,67 kWh; w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - 1 095 124,00 kWh). 2)Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3)Zamawiający oświadcza, iż dla tej części zamówienia Zamawiający osobiście wypowiedział dotychczasowe umowy ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r. Dotyczy to punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ, numery od 1 do 73. 4)Punkty 74 i 75 posiadają umowy kompleksowe i konieczne będzie ich wypowiedzenie przez Wykonawcę według wskazań opisanych w ust. 4.1) pkt. 2 niniejszego działu. 4.2. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 725 283,90 kWh (w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. - 2 944,17 kWh; w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 722 339,73 kWh). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.2.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 5.Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny dla punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ (pkt. od 1 do 73). Dla reszty obiektów objętych postępowaniem proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy . 6.Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego wypowiedzenia umów kompleksowych dla jednostek wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).
artykuł nr 6

Zmiana SIWZ

Załączniki
Zmiana treści SIWZ - 17-06-2013r   466.944 KB
Aktualna SIWZ - 17-06-2013   263.584 KB
artykuł nr 7

INFORMACJA

!!! U W A G A !!!

DO WIADOMOŚCI WYKONAWCÓW


Informujemy, że w dniu dzisiejszym wprowadzone zostaną zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i terminu składania ofert.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 108903 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106195 - 2013 data 10.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2.
 • W ogłoszeniu jest: przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: 1. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu (załącznik nr 5.1. i 5.2.), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Projekt umowy zawiera warunki dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 144 Ustawy Pzp. 3. Gmina Strawczyn oraz jednostki wymienione w dziale II ust. 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży oraz umowy dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): - zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15% osobno dla każdej z części zamówienia, - zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2014 r., - cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym..
 • W ogłoszeniu powinno być: przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu (załącznik nr 5.1. i 5.2.), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Projekt umowy zawiera warunki dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 144 Ustawy Pzp. 3. Gmina Strawczyn oraz jednostki wymienione w dziale II ust. 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży oraz umowy dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): - zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15% osobno dla każdej z części zamówienia, - zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2014 r., - cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
artykuł nr 9

Zmiana treści SIWZ

=============================

Zmiana treści SIWZ

Nowe treści projektów umów

=============================

Załączniki
Zmiana treści SIWZ   154.260 KB
Nowe treści projektów umów   31.577 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 106195 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2.Gmina Strawczyn oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 i nr 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku umów kompleksowych również świadczenia usług dystrybucji oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5.1.2 oraz 5.2.2). 3.Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zespół Placówek - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Niedźwiedź - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Kościelna - Zespół Placówek w Oblęgorku - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Korczyn - Zakład Gospodarki Komunalnej - Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Ruda Strawczyńska - SCKiS 4.1. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1)Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 634 539,67 kWh (w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. - 544 567,67 kWh; w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - 1 089 972,00 kWh). 2)Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3)Zamawiający oświadcza, iż dla tej części zamówienia Zamawiający osobiście wypowiedział dotychczasowe umowy ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r. Dotyczy to punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ, numery od 1 do 73. 4)Punkty 74 i 75 posiadają umowy kompleksowe i konieczne będzie ich wypowiedzenie przez Wykonawcę według wskazań opisanych w ust. 4.1) pkt. 2 niniejszego działu. 4.2. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 810 563,08 kWh (w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. - 478 977,75 kWh; w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1 331 585,33 kWh). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 5.2.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 5.Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny dla punktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ (pkt. od 1 do 73). Dla reszty obiektów objętych postępowaniem proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy . 6.Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego wypowiedzenia umów kompleksowych dla jednostek wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ, b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub drogą elektroniczna opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. - Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. - Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. - Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: 1.Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2.Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu (załącznik nr 5.1. i 5.2.), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Projekt umowy zawiera warunki dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 144 Ustawy Pzp. 3.Gmina Strawczyn oraz jednostki wymienione w dziale II ust. 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży oraz umowy dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): - zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15% osobno dla każdej z części zamówienia, - zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2014 r., - cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup energii elektrycznej (obrót) - oświetlenie uliczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   272.915 KB