główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2013 roku w ilości 451 ton do celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 9451 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259631 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2013 roku w ilości 451 ton do celów grzewczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Opał obejmuje następujący asortyment: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 125 ton, b) węgiel orzech gatunek I w ilości 60 ton, c) miał węglowy gatunek I w ilości 266 ton, Opał powinien posiadać następujące właściwości: 1). Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8% - popiół: 6 - 8% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8% 2). Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5-7% - popiół: 2 - 4,5% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,30 - 0,45% 3). Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7% - popiół: 13 - 15% - wartość opałowa: 24.000 - 25.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0,80% z podziałem na: 1) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 195 ton z podziałem na asortyment: - węgiel orzech 60 ton, - Węgiel kostka 65 ton, - miał węglowy 70 ton, 2) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 35 ton, - węgiel kostka 55 ton, 3) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 85 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 85 ton, 4) dostawa opału do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 6 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 6 ton, 5) dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 75 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 70 ton, - węgiel kostka 5 ton, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Opał dostarczony będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STALBUD Szymoniak Zofia i inni Sp. J., Promnik, ul. Kielecka 2a, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190792,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 220042,00

 • Oferta z najniższą ceną: 220042,00 / Oferta z najwyższą ceną: 291864,19

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2013 roku w ilości 451 ton do celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 259631 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2013 roku w ilości 451 ton do celów grzewczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Opał obejmuje następujący asortyment: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 125 ton, b) węgiel orzech gatunek I w ilości 60 ton, c) miał węglowy gatunek I w ilości 266 ton, Opał powinien posiadać następujące właściwości: 1). Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8% - popiół: 6 - 8% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8% 2). Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5-7% - popiół: 2 - 4,5% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,30 - 0,45% 3). Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7% - popiół: 13 - 15% - wartość opałowa: 24.000 - 25.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0,80% z podziałem na: 1) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 195 ton z podziałem na asortyment: - węgiel orzech 60 ton, - Węgiel kostka 65 ton, - miał węglowy 70 ton, 2) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 35 ton, - węgiel kostka 55 ton, 3) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 85 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 85 ton, 4) dostawa opału do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 6 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 6 ton, 5) dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 75 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 70 ton, - węgiel kostka 5 ton, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Opał dostarczony będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych tych podmiotów (jeśli dotyczy). 6. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie ilości świadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT. d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; f) zdarzeń losowych; Umowy o realizację zamówienia zawarte zostaną odrębnie przez poszczególne szkoły będące jednostkami organizacyjnymi gminy, z Wykonawcą wyłonionym przez gminę wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszystkie jednostki organizacyjne szkoły będą miały takie same prawa do zawarcia umów, tj. zgodnie z postanowieniami określonymi w dokumentacji przetargowej, mając na uwadze uwzględnienie faktycznych potrzeb danej jednostki- szkoły.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami MB