główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów
Numer ogłoszenia: 209357 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190963 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 30 429, faks 41 30 30 429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów w tym: 1 - Uwierz w siebie - zajęcia z psychologiem, łącznie 108 godzin lekcyjnych ( 3godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 2 - Szach - mat - koło szachowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 3 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 4 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 5 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 6 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 7 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. IV-VI, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 8 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 9 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. IV-VI, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 10 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 11 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim z klas III gimnazjum, łącznie 144 godziny lekcyjne ( 4 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 12 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów z zespołem miastenicznym, łącznie 216 godzin lekcyjnych ( 6 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 13 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia wokalno-instrumentalne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 14 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia teatralno-taneczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 15 -Sztuka widza i dłoni - warsztaty plastyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej , łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 16 - Świat nauki - zajęcia dla uczniów klas I-III gimnazjum uzdolnionych z zakresu nauk biologiczno-geograficznych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 17 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 18 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 19 -Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 20 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 21 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 22 -English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 23 -Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 24 - Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 25 -Odkryj swoją przyszłość - warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 324 godziny lekcyjne ( 6 godz. tygodniowo warsztatów i 3 godziny tygodniowo konsultacji indywidualnych w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1.,Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji, Targowa 16A/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 104580,00

 • Oferta z najniższą ceną: 104580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104580,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 197465 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 190963 - 2012 data 05.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 30 429, fax. 41 30 30 429.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów w tym: 1 - Uwierz w siebie - zajęcia z psychologiem, łącznie 108 godzin lekcyjnych ( 3godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 2 - Szach - mat - koło szachowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 3 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 4 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 5 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 6 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 7 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. IV-VI, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 8 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 9 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. IV-VI, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 10 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 11 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim z klas III gimnazjum, łącznie 144 godziny lekcyjne ( 4 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 12 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów z autyzmem, łącznie 216 godzin lekcyjnych ( 6 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 13 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia wokalno-instrumentalne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 14 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia teatralno-taneczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 15 -Sztuka widza i dłoni - warsztaty plastyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej , łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 16 - Świat nauki - zajęcia dla uczniów klas I-III gimnazjum uzdolnionych z zakresu nauk biologiczno-geograficznych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 17 -Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 18 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 19 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 20 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 21 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 22 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 23 - Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 24 - Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 25 - Odkryj swoją przyszłość - warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 324 godziny lekcyjne ( 6 godz. tygodniowo warsztatów i 3 godziny tygodniowo konsultacji indywidualnych w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013).
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów w tym: 1 - Uwierz w siebie - zajęcia z psychologiem, łącznie 108 godzin lekcyjnych ( 3godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 2 - Szach - mat - koło szachowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 3 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 4 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 5 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 6 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 7 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. IV-VI, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 8 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 9 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. IV-VI, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 10 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 11 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim z klas III gimnazjum, łącznie 144 godziny lekcyjne ( 4 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 12 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów z zespołem miastenicznym, łącznie 216 godzin lekcyjnych ( 6 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 13 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia wokalno-instrumentalne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 14 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia teatralno-taneczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 15 -Sztuka widza i dłoni - warsztaty plastyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej , łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 16 - Świat nauki - zajęcia dla uczniów klas I-III gimnazjum uzdolnionych z zakresu nauk biologiczno-geograficznych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 17 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 18 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 19 -Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 20 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 21 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 22 -English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 23 -Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 24 - Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 25 -Odkryj swoją przyszłość - warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 324 godziny lekcyjne ( 6 godz. tygodniowo warsztatów i 3 godziny tygodniowo konsultacji indywidualnych w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013)..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w n/w przypadkach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: - Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu czy wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego - Wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie zawartej umowy b) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, c) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, - zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie Wykonawcy lub zmiany osób po stronie Zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, - wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansującej realizację umowy. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności..
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w n/w przypadkach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: - Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu czy wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego - Wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie zawartej umowy b) Zmiany polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby godzin, przewidzianych na realizację poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych w ramach przewidzianej całkowitej liczby godzin, objętej przedmiotem zamówienia w przypadkach: - braku osób, - konieczności wywołanej prawidłowymi procesami edukacyjnymi oraz uzyskaniem efektów wynikających z realizowanego projektu, c) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, - zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie Wykonawcy lub zmiany osób po stronie Zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, - wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansującej realizację umowy. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 14.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku ul. Gimnazjalna 15, Oblęgorek 26-067 Strawczyn (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 21.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku ul. Gimnazjalna 15, Oblęgorek 26-067 Strawczyn (sekretariat)
artykuł nr 4

Modyfikacja SIWZ

 

===============================

Modyfikacja treści SIWZ

===============================

Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ 645 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów
Numer ogłoszenia: 190963 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku , ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 30 429, faks 41 30 30 429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku w ramach projektu pn. Oblęgorska Akademia Talentów w tym: 1 - Uwierz w siebie - zajęcia z psychologiem, łącznie 108 godzin lekcyjnych ( 3godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 2 - Szach - mat - koło szachowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 3 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 4 - Matematyka dla każdego - koło matematyczne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w nauce matematyki, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 5 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. IV-VI, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 6 - Małe laboratorium - koło przyrodniczo-geograficzne dla uczniów kl. I-III gimnazjum, mających trudności w naukach przyrodniczych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 7 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. IV-VI, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 8 - Pięknie czytam i piszę - zajęcia dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych z kl. I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 9 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. IV-VI, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 10 - Moja sylwetka- moje zdrowie - zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów kl. I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 11 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim z klas III gimnazjum, łącznie 144 godziny lekcyjne ( 4 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 12 - Ja też tak potrafię - zajęcia dla uczniów z autyzmem, łącznie 216 godzin lekcyjnych ( 6 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 13 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia wokalno-instrumentalne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 14 - Sztuka widza i dłoni - zajęcia teatralno-taneczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 15 -Sztuka widza i dłoni - warsztaty plastyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej , łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 16 - Świat nauki - zajęcia dla uczniów klas I-III gimnazjum uzdolnionych z zakresu nauk biologiczno-geograficznych, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 17 -Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 18 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 19 - Młodzi serwerzy - zajęcia informatyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 36 godzin lekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 20 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 21 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 22 - English- szansą dla każdego - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 23 - Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 24 - Deutsch- szansą dla każdego - zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 72 godziny lekcyjne ( 2 godz. tygodniowo w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013) 25 - Odkryj swoją przyszłość - warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III gimnazjum, łącznie 324 godziny lekcyjne ( 6 godz. tygodniowo warsztatów i 3 godziny tygodniowo konsultacji indywidualnych w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wskazanego w rozdz. VII pkt 2a niniejszej SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć: - wykaz wykonanych usług edukacyjnych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, terminów realizacji, nazwy zamawiającego, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - za spełnienie warunku zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał: - co najmniej jedną usługę o charakterze edukacyjnym, w ramach której zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci lub młodzieży szkolnej o wartości minimum 50 tys. zł. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wskazanego w rozdz. VII pkt 2a niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - zawierający niej mniej niż 16 osób, o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (wszystkie osoby) - staż pracy pedagogicznej min. 3 lata (co najmniej 6 osób) - stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany (minimum 6 osób) oraz oświadczenie w zakresie posiadanych kwalifikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: - opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia opiewającą co najmniej na wartość składanej oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona przez notariusza 3.Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik Wymagana forma dokumentu - oryginał 4.Zgodnie z art. 26 ust. 2 b pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w n/w przypadkach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: - Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu czy wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego - Wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie zawartej umowy b) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, c) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, - zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie Wykonawcy lub zmiany osób po stronie Zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, - wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansującej realizację umowy. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku ul. Gimnazjalna 15, Oblęgorek 26-067 Strawczyn (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku ul. Gimnazjalna 15, Oblęgorek 26-067 Strawczyn (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1.,Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami 599 KB