główna zawartość
artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

Załączniki:
Unieważnienie postępowania 369 KB
artykuł nr 2

Modyfikacja SIWZ

 

=========================

Modyfikacja treści SIWZ

=========================

Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ 25 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 192397 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187503 - 2012 data 30.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 10.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 12.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat)..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Zestawienie elementów składowych wg. wzoru załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał).
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
Numer ogłoszenia: 187503 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, wymienionych poniżej: 1)Przenośny komputer dla ucznia ilość 16 szt., 2)Przenośny komputer dla nauczyciela ilość 3 szt., 3)Szafa do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów na min. 20 szt. notebooków, ilość 1 szt., 4)Wizualizer szt. 1, 5)Kontroler WLAN zarządzający szkolna siecią bezprzewodową ilość 1 szt., 6)Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej ilość 3 szt., 7)Router z wbudowanymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (ips) wraz z szafą 6U 19 cali do jego instalacji na ścianie i konfiguracją ilość 1 szt., 2. Pomoce dydaktyczne winny spełniać następujące warunki: a)posiadają deklarację CE, b)posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c)w przypadku komputerów przenośnych spełniają wymogi Energy Star 5.0, d)są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, e)okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata na cały przedmiot zamówienia. 3. Dostarczone pomoce dydaktyczne winny spełniać parametry techniczne co najmniej takie jak określone w opisie przedmiotu zamówienia. 4.Dostarczony sprzęt musi być zainstalowany w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu i skonfigurowany zgodnie z jego wymaganiami. 5.Do zakresu przedmiotu zamówienia wlicza się także przeprowadzenie szkoleń dla administratorów (nauczycieli) Zamawiającego dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia. Szczegółowość, poziom i czas szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby każdy przeszkolony administrator Zamawiającego był w stanie administrować dostarczonymi pomocami dydaktycznymi. 6.Wykonawca zapewni techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu. 7. Do zakupionych pomocy dydaktycznych należy dołączyć niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 9. Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ. Wskazane tam znaki towarowe, patenty są uzasadnione specyfiką zamówienia i mają na celu wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne. Wymienione w załączniku wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego leży po stronie wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego w granicach oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc zł.)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu wykazania, że oferowane urządzenia spełniają wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ - Wykonawcy dołączą do oferty opis urządzeń technicznych (np. karty katalogowe urządzeń i pomocy dydaktycznych).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) W przypadku działania siły wyższej powodującej k0onieczność wprowadzenia zmian. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie lub szereg zdarzeń obiektywnie nie zależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć. Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. b) Zmiany terminów płatności gdy o taką zmianę wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili składania oferty. c) Wystąpienia zmian w których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane będzie w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
SIWZ z załącznikami 110 KB