artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zamówienie uzupełniające na zadaniu: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek-Trupień gm. Strawczyn - Etap II
Numer ogłoszenia: 164933 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające na zadaniu: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek-Trupień gm. Strawczyn - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wzmocnienie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm w ilości 250m2 przy drodze gminnej ul. Turystyczna w miejscowości Strawczynek na dl. 0+337 do 0+617 km odcinka roboczego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7977,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9812,32

 • Oferta z najniższą ceną: 9812,32 / Oferta z najwyższą ceną: 9812,32

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Zamówienie udzielone w okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych 2. Roboty objęte zamówieniem uzupełniającym polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 3. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. 4. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. 5. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.