artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Promnik: Dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Promnik
Numer ogłoszenia: 307830 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140903 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku, ul. Strażacka 4, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3038497, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Promnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał świadectwo dopuszczenia o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. ). Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka powinno być załączone do oferty. Zamawiający wymaga aby pojazd był fabrycznie nowy i nieużywany. W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) wprowadza następujące wymagania do oferowanego pojazdu: 1) Zużycie energii nie więcej niż 11 Mj/km. 2) Silnik o zapłonie samoczynnym. 3) Silnik spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów) obowiązująca w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, min. EURO V..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 685000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 707400,00

Oferta z najniższą ceną: 646920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 707400,00

Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Promnik: Dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Promnik
Numer ogłoszenia: 140903 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku , ul. Strażacka 4, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3038497.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Promnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał świadectwo dopuszczenia o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. ). Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka powinno być załączone do oferty. Zamawiający wymaga aby pojazd był fabrycznie nowy i nieużywany. W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) wprowadza następujące wymagania do oferowanego pojazdu: 1)Zużycie energii nie więcej niż 11 Mj/km. 2)Silnik o zapłonie samoczynnym. 3)Silnik spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów) obowiązująca w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, min. EURO V..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  1. Pod pojęciem próbki, opisy lub fotografie o których mowa w Pkt III.5. ogłoszenia należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1. 2. Pod pojęciem zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa ( załącznik nr 2 do siwz) 2. Inne dokumenty /upoważnienia /pełnomocnictwa uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 6 do siwz). 5. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 7 do siwz). 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia - należy załączyć jeżeli wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 19 (p. Karol Picheta).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   100.588 KB