artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Strawczyn
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem lokalu handlowego w budynku świetlicy wiejskiej w Strawczynku – 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem pod sklep mięsno-spożywczy.


Lokal mieści się w świetlicy wiejskiej w Strawczynku, zlokalizowanej na działce Nr 265, stanowiącej własność Gminy Strawczyn zgodnie z księgą wieczystą KI1L/00057839/1.
Uwaga: brak możliwości uzyskania pozwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych.
Okres wynajmu – 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. o godz. 13:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu – Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem wynosi: 17,00 zł/m2 + VAT, tj. 680,00 zł + VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie do dnia 15-go danego miesiąca.
Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych w wysokości 20% ceny wywoławczej należy uiścić do 22 czerwca 2012r. do godz. 14:00 w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, Oddział w Strawczynie, na konto Urzędu Gminy:


46 8499 0008 0300 0026 2000 0002


Najemca lokalu oprócz czynszu za wynajem będzie opłacał podatek roczny od nieruchomości który w 2012 roku wynosi: 760,00 zł.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny za czynsz, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Strawczyn celem zwarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.


Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury
Technicznej - tel. (041) 30-38-630