główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn - Etap II
Numer ogłoszenia: 74473 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42823 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związane z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową, remontem nawierzchni i przepustu drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Budowa chodnika i remont nawierzchni. 1) Budowa chodnika, zjazdów. Inwestycja obejmuje budowę chodnika na odcinku od km 0+669,00 do km 0+922,45 chodnik po lewej stronie jezdni (wg. kilometrażu roboczego) - szerokość 1,50 m. Konstrukcję chodnika: - kostka betonowa wibroprasowana (czerwona)gr. 8cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, - grunt lub piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5 MPa gr. 10cm, Po stronie budowanego chodnika należy wykonać przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów indywidualnych do działek zlokalizowanych wzdłuż budowanego chodnika. Nad przepustem od km 0+674,95 do km 0+679,65 po stronie projektowanego chodnika zaprojektowano poręcz stalową z płaskowników o długości L=4,50m. Konstrukcja zjazdów: - kostka betonowa wibroprasowana (szara)gr. 8cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 gr.15cm, - grunt lub piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5MPa gr.15cm, 2) Remont nawierzchni Remont nawierzchni drogi obejmuje odcinek od cieku Olszówka dz. nr ewid. 46/1 (km0+677,35) do km 0+922,45 i polega na poszerzeniu istniejącej jezdni, wyprofilowaniu jezdni i wykonaniu nowej warstwy ścieralnej. Projektowane parametry drogi: - jednostronny chodnik o szerokości 1,50m, - jezdnia asfaltowa o szerokości 5,00m, - prędkość projektowa Vp=50km/h, - kategoria obciążenia ruchem KR 3, - odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i podziemne. Projekt obejmuje poszerzenie jezdni po stronie chodnika do szerokości 5,00m. Na poszerzeniu zastosowano następującą konstrukcję: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS gr. 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW gr. 6cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACP gr. 7cm, - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr. 20cm, 3) Odwodnienie Roboty obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Kanał deszczowy przewidziano do wykonania z rur żelbetowych kielichowych Wipro Ø500, Ø400 mm . Na trasie kanalizacji deszczowej przewidziano studnie rewizyjne typowe o średnicy 1400, 1200 mm. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych spływać będą do projektowanej kanalizacji żeliwnymi wpustami ulicznymi osadzonych na studzienkach betonowych. Na odcinku od km 0+767,50 do km 0+911,15 przy lewej krawędzi jezdni (wg. pikietażu roboczego) zaprojektowano betonowy ściek korytkowy33x25x8 na ławie z betonu B10. 2. Remont przepustu na cieku Olszówka. Roboty będą polegać na rozbiorce nawierzchni wraz z podbudową i przepustem 2 x Ø 100, odbudowie przepustu, podbudowy i nawierzchni. Parametry techniczne przepustu pod koroną drogi na działce o nr ewid. Nr 255/1, 255/2, 46/1 : długość przepustu 10,00 mb . średnica przepustu 2 Ø 100 cm z rur żelbetowych Odbudowa konstrukcji nawierzchni: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 o grubości warstwy 5 cm Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 o grubości warstwy 6 cm Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogi z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o grubości 7 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubości 20 cm Wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50÷5,00MPa o grubości 20 cm Powierzchnia odbudowywanej nawierzchni drogi na działce o nr ewid. Nr 255/1 wynosi 26,00 m2 . W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i użytkowania obiektu przewiduje się umocnienie wlotu remontowanego przepustu na długości po 5,00 m płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 cm . Wykonanie zadań obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. 3) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy. 4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 6) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 7) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 10) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 12) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia będą zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.), z wyjątkiem materiału (destrukt) powstałego w wyniku frezowania nawierzchni który pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANSBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 604419,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 381300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 381300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 654019,62

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 43633 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42823 - 2012 data 22.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielania pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielania pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 

==========================

Zmiana treści SIWZ

==========================

Załączniki:
Zmiana treści SIWZ 160 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn - Etap II
Numer ogłoszenia: 42823 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związane z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową, remontem nawierzchni i przepustu drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Budowa chodnika i remont nawierzchni. 1) Budowa chodnika, zjazdów. Inwestycja obejmuje budowę chodnika na odcinku od km 0+669,00 do km 0+922,45 chodnik po lewej stronie jezdni (wg. kilometrażu roboczego) - szerokość 1,50 m. Konstrukcję chodnika: - kostka betonowa wibroprasowana (czerwona)gr. 8cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, - grunt lub piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5 MPa gr. 10cm, Po stronie budowanego chodnika należy wykonać przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów indywidualnych do działek zlokalizowanych wzdłuż budowanego chodnika. Nad przepustem od km 0+674,95 do km 0+679,65 po stronie projektowanego chodnika zaprojektowano poręcz stalową z płaskowników o długości L=4,50m. Konstrukcja zjazdów: - kostka betonowa wibroprasowana (szara)gr. 8cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 gr.15cm, - grunt lub piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5MPa gr.15cm, 2) Remont nawierzchni Remont nawierzchni drogi obejmuje odcinek od cieku Olszówka dz. nr ewid. 46/1 (km0+677,35) do km 0+922,45 i polega na poszerzeniu istniejącej jezdni, wyprofilowaniu jezdni i wykonaniu nowej warstwy ścieralnej. Projektowane parametry drogi: - jednostronny chodnik o szerokości 1,50m, - jezdnia asfaltowa o szerokości 5,00m, - prędkość projektowa Vp=50km/h, - kategoria obciążenia ruchem KR 3, - odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i podziemne. Projekt obejmuje poszerzenie jezdni po stronie chodnika do szerokości 5,00m. Na poszerzeniu zastosowano następującą konstrukcję: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS gr. 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW gr. 6cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACP gr. 7cm, - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr. 20cm, 3) Odwodnienie Roboty obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Kanał deszczowy przewidziano do wykonania z rur żelbetowych kielichowych Wipro Ø500, Ø400 mm . Na trasie kanalizacji deszczowej przewidziano studnie rewizyjne typowe o średnicy 1400, 1200 mm. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych spływać będą do projektowanej kanalizacji żeliwnymi wpustami ulicznymi osadzonych na studzienkach betonowych. Na odcinku od km 0+767,50 do km 0+911,15 przy lewej krawędzi jezdni (wg. pikietażu roboczego) zaprojektowano betonowy ściek korytkowy33x25x8 na ławie z betonu B10. 2. Remont przepustu na cieku Olszówka. Roboty będą polegać na rozbiorce nawierzchni wraz z podbudową i przepustem 2 x Ø 100, odbudowie przepustu, podbudowy i nawierzchni. Parametry techniczne przepustu pod koroną drogi na działce o nr ewid. Nr 255/1, 255/2, 46/1 : długość przepustu 10,00 mb . średnica przepustu 2 Ø 100 cm z rur żelbetowych Odbudowa konstrukcji nawierzchni: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 o grubości warstwy 5 cm Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 o grubości warstwy 6 cm Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogi z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o grubości 7 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubości 20 cm Wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50÷5,00MPa o grubości 20 cm Powierzchnia odbudowywanej nawierzchni drogi na działce o nr ewid. Nr 255/1 wynosi 26,00 m2 . W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i użytkowania obiektu przewiduje się umocnienie wlotu remontowanego przepustu na długości po 5,00 m płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 cm . Wykonanie zadań obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. 3) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy. 4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 6) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 7) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 10) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 12) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia będą zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.), z wyjątkiem materiału (destrukt) powstałego w wyniku frezowania nawierzchni który pozostaje do dyspozycji Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące zł. )

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ, z którego będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy dróg lub budowy chodników wraz z kanalizacją deszczową o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto zgodnie ze sztuką budowlaną. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego z ofertą o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ, z którego będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz wykazu robót o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ, z którego będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności: Drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawnione do kierowania robotami drogowymi oraz robotami związanymi z budową kanalizacji deszczowej. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego z ofertą o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ, z którego będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz wykazu osób o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. c SIWZ oraz oświadczenia o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. d.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ, z którego będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielania pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 5) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2012 godzina 12:15, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

===============================

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI

===============================