główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zagospodarowanie centrum miejscowości Chełmce, gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 67079 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19913 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie centrum miejscowości Chełmce, gm. Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania (części) i obejmuje swoim zakresem: ZADANIE NR 1: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZ. NR 1552 I 1546 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMCACH Boisko wielofunkcyjne do gier małych o wymiarach 48,3x28,3 m (pow. 1366,89m2) wraz z wyposażeniem , w tym: - boisko do gry w piłkę ręczną 40x20 (pole gry 800,0 m2); - boisko do koszykówki 26x14 m (pole gry 364,0 m2); - boisko siatkówki 18x9 m (pole gry 162,0 m2). Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 18mm +/- 10% zasypana piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm oraz elastycznym granulatem, na podbudowie wodoprzepuszczalnej. Konstrukcja nawierzchni boiska: - trawa syntetyczna - warstwa wyrównawcza, kruszywo kamienne frakcja 0-6 - 5,0 cm - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 5-40 mm - 15,0 cm - geowłóknina - podsypka piaskowa, zgęszczona mechanicznie - 10,0 cm - grunt wymieniony wyprofilowany ze spadkiem, zagęszczony mech. w warstwach co 20 cm. Ogrodzenie Ogrodzenie systemowe wysokości 4 m, słupki z rury ocynkowanej osadzone w fundamencie. Siatka ogrodzeniowa pleciona - ślimakowa z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV o oczkach 45x45 mm, średnica drutu 2,0/3,2 mm. W ogrodzeniu boiska należy wykonać 2 furtki o wym. 1,2x2,0 m i bramę wjazdowa dwuskrzydłową o wym. 2,5x2,5 m. Wzdłuż krótszych boków boiska wykonać piłko chwyt o wysokości 6,0 m. Drenaż - z rur drenarskich PCV karbowanych średnicy 92/80 (drenaż odwadniający) i średnicy 126/113 (drenaż podłużny) z filtrem z włókna kokosowego. Kanalizacja deszczowa z rur PCV typ S średnicy 250 mm. Droga dojazdowa do boiska (pow. 144,0 m2) - szerokość 3,5 m. Konstrukcja nawierzchni: - kostka betonowa szara - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm - podbudowa: kliniec fr. 2-4 mm - 7 cm - kruszywo łamane stabiliz. mech., tłuczeń fr. 31,2-65 mm - 10 cm - grunt stabilizowany cementem - 10 cm - grunt rodzimy Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej i fundamencie betonowym. ZADANIE NR 2: BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHEŁMCE Opis przedmiotu zamówienia Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej, odcinek od km 0+304 do km 1+233,50 od strony skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 748 do kościoła, wraz z kanalizacją deszczową. Chodnik usytuowany będzie po wschodniej stronie drogi (lewej zgodnie z kilometrażem). Wraz z budową chodnika zaprojektowano poszerzenie jezdni drogi gminnej i odwodnienie projektowanej drogi kanałem krytym z odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego. Roboty uwzględniają budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących z przedmiotową drogą. Realizacja prac obejmuje zastosowanie następujących parametrów technicznych: - chodnik przy jezdni oddzielony krawężnikiem drogowym (15x30), - szerokość chodnika 1,65-2,15m (szerokość razem z krawężnikiem), - po stronie proj. chodnika poszerzenie ist. jezdni o ok. 0,5m do szerokości jezdni 5,0m, - schody wzdłuż chodnika do kościoła szer. 1,4-1,7m i skarpowe do szkoły szer. 2,0m, - spadek poprzeczny na chodniku 2%, - spadek poprzeczny poszerzenia dostosowany do istniejącego spadku na jezdni, - 39 zjazdów indywidualnych, - niweleta chodnika zaprojektowana z uwzględnieniem nakładki z betonu asfaltowego na jezdni gr. 4cm, która zostanie wykonana w późniejszym czasie. Roboty rozbiórkowe. W związku z budową chodnika zachodzi potrzeba wykonania rozbiórki następujących elementów dróg: - przepustów betonowych - rozbiórka konstrukcji pasa jezdni na odcinku od km 1+038,40 do km 1+127,30 pod projektowany kanał kryty , - rozbiórka zjazdów indywidualnych: o nawierzchni z płyt betonowych gr. 20cm , - schody terenowe z płyt chodnikowych na podsypce piaskowej (wejście do szkoły) - pow. 10m2. Roboty ziemne. Roboty ziemne obejmują realizację robót związanych z budową chodnika łącznie z projektowanym odwodnieniem - kanałem krytym. Zakres robót obejmuje wykonanie wykopów w gruncie kat. III i IV mechanicznie z odwozem gruntu na odległość do 15km. Odwodnienie W ramach inwestycji jako system odwodnienia przyjęto budowę kanału krytego pod chodnikiem przeznaczonego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych spływających z jezdni i chodnika. Ujęte wody odprowadzane będą zaprojektowanym kanałem Ø300, Ø400 i Ø600 w chodniku do istniejącej studzienki Di1 i Di2, a później istniejącym kanałem do rowu melioracyjnego przy działce nr ew. dz. 1494/1 po jego wcześniejszym wyprofilowaniu i umocnieniu. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.91-4, 45.21.22.20-4, 45.23.24.52-5, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi.Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZ. NR 1552 I 1546 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMCACH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo-Budowlana KDBUD Krzysztof Dychała, Piotrów-Zagościniec 23, 26-025 Łagów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1010530,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 465083,40

  • Oferta z najniższą ceną: 465083,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1641499,03

  • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHEŁMCE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TRANSBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK Sp. J., Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1710672,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 798270,00

  • Oferta z najniższą ceną: 798270,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1373169,44

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 6 + Odpowiedź

Załączniki:
Odpowiedź na zapytanie nr 6 164 KB
Zapytanie Nr 6 341 KB
artykuł nr 4

Zapytanie Nr 5 + Odpowiedź

Załączniki:
Odpowiedź na zapytanie Nr 5 480 KB
Zapytanie Nr 5 332 KB
artykuł nr 5

Zapytanie Nr 4 + Odpowiedź

Załączniki:
Odpowiedź na zapytanie nr 4 189 KB
Zapytanie Nr 4 385 KB