główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn - Etap I
Numer ogłoszenia: 17437 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311333 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień, gmina Strawczyn - Etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie: 1) Budowa chodnika, zjazdów oraz przepustów. Inwestycja obejmuje budowę chodnika na odcinku od km 0+006,45 do km 0+677,35 - chodnik po prawej stronie jezdni (wg. kilometrażu roboczego), szerokość 1,50 m o pochyleniu podłużnym zgodnym z niweletą jezdni. Konstrukcję chodnika: - kostka betonowa wibroprasowana (czerwona)gr. 8cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, - grunt lub piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5 MPa gr. 10cm, Po stronie budowanego chodnika należy wykonać przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów indywidualnych do działek zlokalizowanych wzdłuż budowanego chodnika. Konstrukcja zjazdów: - kostka betonowa wibroprasowana (szara)gr. 8cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 gr.15cm, - grunt lub piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5MPa gr.15cm, Jako przepusty pod zjazdami zastosowano korytka betonowe z nakrywką. 2) Remont nawierzchni Remont nawierzchni drogi obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 748 do cieku Olszówka dz. nr ewid. 46/1 i polega na poszerzeniu istniejącej jezdni, wyprofilowaniu jezdni i wykonaniu nowej warstwy ścieralnej. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o grubości 5cm po wcześniejszym sfrezowaniu, wyprofilowaniu i wyrównaniu nawierzchni. Średnią grubość frezowania przyjęto 5cm. Projektowane parametry drogi: - jednostronny chodnik o szerokości 1,50m, - jezdnia asfaltowa o szerokości 5,00m, - prędkość projektowa Vp=50km/h, - kategoria obciążenia ruchem KR 3, - odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i podziemne. Projekt obejmuje poszerzenie jezdni po stronie chodnika do szerokości 5,00m. Na poszerzeniu zastosowano następującą konstrukcję: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS gr. 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW gr. 6cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACP gr. 7cm, - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr. 20cm, 3) Odwodnienie Ponadto projekt przewiduję przebudowę elementów odwodnienia: wykonanie drenażu francuskiego, wyłożenie rowu korytkami betonowymi, przebudowę przepustu pod drogą w km 0+007,50m oraz wykonanie kanału krytego o dł. 50 m. Przewidziano odwodnienie: - powierzchniowe, - wgłębne, - podziemne. Jako element odwodnienia powierzchniowego zastosowano rowy zabezpieczone korytkami betonowymi. Jako odwodnienie wgłębne do obniżenia poziomu wód gruntowych na odcinku od km 0+007,50 do km 0+625,72, zastosowano drenaż francuski o szerokości 0,50m, wysokości 0,50m. Drenaż wykonany z tłucznia kamiennego otoczonego materiałem geotekstylnym. 4) Organizacja ruchu i oświetlenie Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego remontowanego odcinka drogi. W ramach zadania przewidziano również wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych w ilości 14 szt i podwieszenie 2 szt. opraw oświetleniowych. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. 3) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy. 4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 6) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 7) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 10) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 12) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia będą zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.), z wyjątkiem materiału (destrukt) powstałego w wyniku frezowania nawierzchni który pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.24.52-5, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 964541,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 683856,43

  • Oferta z najniższą ceną: 683856,43 / Oferta z najwyższą ceną: 1164273,60

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty MB
artykuł nr 3

Zapytanie Nr 6 + Odpowiedź

artykuł nr 4

Zapytanie Nr 3, Nr 4, Nr 5 + Odpowiedź na zapytania

artykuł nr 5

Zapytanie Nr 1, Nr 2 + Odpowiedź na zapytania