główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 545 000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011
Numer ogłoszenia: 337623 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 386430 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 545 000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 545 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30.11.2021 r. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 27.12.2011 r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 27 grudnia 2011 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 4. Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 15 listopada 2011 r. wynosi 18 939 877,49 zł, tj. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Kielcach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2012 r., w dniu 30.09.2016 r., i w dniu 30.11.2017 r. oraz kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r. i w dniu 31.12.2021 r. 5. Na dzień 15 listopada 2011 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Łopusznie, ul. Przedborska 10, 26-070 Łopuszno, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 696833,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1041749,24

  • Oferta z najniższą ceną: 1041749,24 / Oferta z najwyższą ceną: 1041749,24

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego

Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 545 000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.
Numer ogłoszenia: 386430 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 545 000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 545 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30.11.2021 r. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 27.12.2011 r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 27 grudnia 2011 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 4. Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 15 listopada 2011 r. wynosi 18 939 877,49 zł, tj. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Kielcach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2012 r., w dniu 30.09.2016 r., i w dniu 30.11.2017 r. oraz kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r. i w dniu 31.12.2021 r. 5. Na dzień 15 listopada 2011 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Ocena spełniania opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. X pkt 2 lit. B SIWZ oraz oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII niniejszej siwz. 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy - jeżeli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w przypadku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż w umowie - zmiana kwoty udzielonego kredytu oraz przypadających do spłaty rat kapitałowych, b) w przypadku obniżenia marży banku dokonanej na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn -pokój Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn -pokój Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie