główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zamówienie uzupełniające. Transport kruszywa w ilości 300t o granulacji 0-65mm z kopalni Laskowa na drogi gminne
Numer ogłoszenia: 285543 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające. Transport kruszywa w ilości 300t o granulacji 0-65mm z kopalni Laskowa na drogi gminne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające. Transport kruszywa w ilości 300t o granulacji 0-65mm z kopalni Laskowa na drogi gminne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ireneusz Łabędzki ID TRANS, Bobrza 10A, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2583,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2583,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2583,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Zamówienie uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy 2. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia 4. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ dla zamówienia podstawowego. 5. Udzielenie zamówienia podstawowego jest podyktowane względami gospodarczymi tj. koniecznością wykonania dodatkowych remontów dróg, których nie można było przewidzieć w momencie udzielenia zamówienia podstawowego oraz względami finansowymi, w przypadku udzielanego zamówienia innemu wykonawcy wzrosłyby koszty wykonania robót.