główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa traktora komunalnego z pługiem śnieżnym na potrzeby Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 319161 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349390 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa traktora komunalnego z pługiem śnieżnym na potrzeby Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego traktora komunalnego wraz z pługiem śnieżnym, który nie był przedmiotem ekspozycji lub użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 2 do s.i.w.z. Oznaczenie wg CPV: 16700000-2 - traktor - 1 34390000-7 - akcesoria do ciągników (pług śnieżny) Miejsce dostawy: Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku, ul.Turystyczna 6 26-067 Strawczyn Wymagana gwarancja jakości: a) na ciągnik komunalny wraz z wyposażeniem - min. 12 miesięcy (bez limitu kilometrów); b) na pług śnieżny - min. 12 miesięcy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający wymaga aby: a) traktor komunalny będący przedmiotem zamówienia: był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, był wolny od wad fizycznych i prawnych spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, posiadał świadectwo homologacji, wystawione zgodnie z w/w przepisami, posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy; b)pług śnieżny będący przedmiotem zamówienia: był nowy, wolny od wad, nie będący przedmiotem ekspozycji, użytkowania, posiadał odpowiednie certyfikaty i spełniał obowiązujące normy. 7) Warunki eksploatacji: przedmiotowy traktor komunalny będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. 8) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji; b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.39.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU REMONT Władysław Rękas, Starochylicka 26, Chylice, 25-510 Konstancin-Jeziorna, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73170,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89777,70

 • Oferta z najniższą ceną: 89777,70 / Oferta z najwyższą ceną: 89777,70

 • Waluta: PLN

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę traktora komunalnego z pługiem śnieżnym na potrzeby Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie informuje, że w wyniku przeprwadzonego postępowania na dostawy jw. została wybrana oferta złożona przez:


P.H.U. REMONT
05-510 Konstancin-Jeziorna,
Chylice, ul. Starochylicka 26

Cena wybranej oferty: 89 777,70

Liczba otrzymanych ofert: 1

Wykonawcy wykluczeni: 0

Wykonawcy odrzuceni: 0

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 279031 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349390 - 2011 data 24.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 635, fax. 41 30 38 157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego traktora komunalnego wraz z pługiem śnieżnym, który nie był przedmiotem ekspozycji lub użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 2 do s.i.w.z. Oznaczenie wg CPV: 16700000-2 - traktor - 1 34390000-7 - akcesoria do ciągników (pług śnieżny) Miejsce dostawy: Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku, ul.Turystyczna 6 26-067 Strawczyn Wymagana gwarancja jakości: a) na ciągnik komunalny wraz z wyposażeniem - min. 12 miesięcy (bez limitu kilometrów); b) na pług śnieżny - min. 12 miesięcy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający wymaga aby: a) traktor komunalny będący przedmiotem zamówienia: był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, był wolny od wad fizycznych i prawnych spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, posiadał świadectwo homologacji, wystawione zgodnie z w/w przepisami, posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy; b)pług śnieżny będący przedmiotem zamówienia: był nowy, wolny od wad, nie będący przedmiotem ekspozycji, użytkowania, posiadał odpowiednie certyfikaty i spełniał obowiązujące normy. 7) Warunki eksploatacji: przedmiotowy traktor komunalny będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. 8) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji; b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego traktora komunalnego wraz z pługiem śnieżnym, który nie był przedmiotem ekspozycji lub użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 2 do s.i.w.z. Oznaczenie wg CPV: 16700000-2 - traktor - 1 34390000-7 - akcesoria do traktorów (pług śnieżny) Miejsce dostawy: Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku, ul.Turystyczna 6 26-067 Strawczyn Wymagana gwarancja jakości: a) na traktor komunalny wraz z wyposażeniem - min. 12 miesięcy (bez limitu kilometrów); b) na pług śnieżny - min. 12 miesięcy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający wymaga aby: a) traktor komunalny będący przedmiotem zamówienia: był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, był wolny od wad fizycznych i prawnych spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, posiadał świadectwo homologacji, wystawione zgodnie z w/w przepisami, posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy; b)pług śnieżny będący przedmiotem zamówienia: był nowy, wolny od wad, nie będący przedmiotem ekspozycji, użytkowania, posiadał odpowiednie certyfikaty i spełniał obowiązujące normy. 7) Warunki eksploatacji: przedmiotowy traktor komunalny będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. 8) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji; b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa traktora komunalnego z pługiem śnieżnym na potrzeby Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
Numer ogłoszenia: 349390 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu , ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa traktora komunalnego z pługiem śnieżnym na potrzeby Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego traktora komunalnego wraz z pługiem śnieżnym, który nie był przedmiotem ekspozycji lub użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 2 do s.i.w.z. Oznaczenie wg CPV: 16700000-2 - traktor - 1 34390000-7 - akcesoria do ciągników (pług śnieżny) Miejsce dostawy: Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku, ul.Turystyczna 6 26-067 Strawczyn Wymagana gwarancja jakości: a) na ciągnik komunalny wraz z wyposażeniem - min. 12 miesięcy (bez limitu kilometrów); b) na pług śnieżny - min. 12 miesięcy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający wymaga aby: a) traktor komunalny będący przedmiotem zamówienia: był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, był wolny od wad fizycznych i prawnych spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, posiadał świadectwo homologacji, wystawione zgodnie z w/w przepisami, posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy; b)pług śnieżny będący przedmiotem zamówienia: był nowy, wolny od wad, nie będący przedmiotem ekspozycji, użytkowania, posiadał odpowiednie certyfikaty i spełniał obowiązujące normy. 7) Warunki eksploatacji: przedmiotowy traktor komunalny będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. 8) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji; b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia;.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.39.00.00-7.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1500 zł

 

III.2) ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia ospełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia ospełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia ospełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia ospełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia ospełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Dowód wniesienia wadium.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sportowo Rekreacyjne w Strawczynku OLIMPIC, ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn, tel. /41/333-57-97.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Centrum Sportowo Rekreacyjne w Strawczynku OLIMPIC, ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn, tel. /41/333-57-97.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami 657 KB