główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu


ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem lokalu użytkowego  w budynku krytej pływalni w Strawczynku na okres 10 lat na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, tj.

 

  1. lokalu użytkowego o pow. 346 m2 przewidzianego na prowadzenie kręgielni.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 2.500 zł netto + podatek VAT w wysokości ustawowej.

Uwaga:
W cenę wynajmu wliczono ogrzewanie lokalu. Czynsz najmu lokali nie obejmuje kosztów eksploatacji przedmiotu najmu.
Koszty eksploatacji (energia elektryczna, woda zimna i ciepła, kanalizacja, usuwanie odpadów komunalnych) oraz przystosowania przedmiotu najmu do działalności gospodarczej ponosi najemca.
Wysokość czynszu najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
Czynsz płatny będzie do 15-go każdego miesiąca.
Budynek krytej pływalni w Strawczynku zlokalizowany jest na działkach Nr 253/4 i 253/6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Strawczyn zgodnie z księgą wieczystą Nr KI1L/00068738/3. Uprzedza się, że budynek krytej pływalni został w całości oddany w użyczenie Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie powołanego do gospodarowania i zarządzania tym obiektem.


Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2011 o godz. 10:00 w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku.

Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości:
1 500,00 zł dotyczące udziału w przetargu na wynajem lokalu użytkowego o pow.346 m2 należy wpłacić w terminie do 01.09.2011 w Banku Spółdzielczym w Łopusznie Oddział  Strawczyn na konto SCKiS

80 8499 0008 0301 1201 2000 0001

Termin początkowy umów najmu zostanie określony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Biorąc pod uwagę przystosowanie przedmiotu najmu przez wynajmującego do działalności gospodarczej, umowy najmu uwzględniać będą obniżenie o 50 % miesięcznego czynszu najmu przez pierwsze 3 miesiące wynajmu.

Najemcy lokalu oprócz czynszu za wynajem będą opłacali podatek od nieruchomości, którego stawka w 2011 roku wynosi: 18,25 zł/m2 pow. użytkowej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy - po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny za czynsz, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wynajmującego celem zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem będą mieli możliwość obejrzenia lokali w dniach od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 do 26.08.2011

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu będą dostępne  na stronie internetowej UG Strawczyn, oraz pływalni OLIMPIC (www.olimpicstrawczyn.pl).

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi udziałem w przetargu jest pan Andrzej Barwiński, tel. (41)333-57-97 wew. 202 - budynek krytej pływalni.

Załączniki:
Umowa najmu lokalu - wzór 44 KB