artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

Strawczyn, 01.08.2011r.

ZP. 271/11/2011

Do wiadomości

Dotyczy: Dostawa autobusu celem dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Strawczyn

1.Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 30-38-002, fax. 30-38-157, e-mail gmina@strawczyn.pl zawiadamia, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione.

2. Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ).

3. W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa autobusu celem dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 187061 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu celem dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strawczyn. Autobus nie może być uszkodzony i powypadkowy. Powinien spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy oraz być bezwarunkowo dopuszczony do ruchu na polskich drogach publicznych. Ponadto zamawiany autobus powinien spełniać minimalne wymagania: 1) Rok produkcji nie starszy niż 2004 r. 2) Maksymalny przebieg do 130 tys km 3) Posiadający systemy ABS,ASR 4) Tachograf z ogranicznikiem prędkości i z ważną legalizacją 5) Ważny przegląd techniczny min 5 miesięcy 6) Silnik pojemność do 4600cm³ 7) Moc silnika powyżej 130kW, rodzaj paliwa - olej napędowy 8) Kolor pomarańczowy 9) 2 koguty pomarańczowe na dachu 10) Radiomagnetofon 11) Webasto 12) Skrzynia 7 biegowa, 13) Układ kierowniczy ze wspomaganiem 14) Ilość miejsc siedzących 42+1+1 miejsce na wózek inwalidzki 15) Minimum 12 miejsc stojących 16) Wymiary max długość 9.6 szerokość 2,5 wysokość 3.3 17) Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, 18) Drzwi pneumatyczne otwierane na zewnątrz sterowane przez kierowcę, 19) Nagłośnienie z mikrofonem, 20) Wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą co najmniej dwóch wywietrzników, 21) Bagażnik, 22) Podłoga - przestrzeń pasażerska wyłożona wykładziną antypoślizgową, 23) Siedzenia pasażerskie obite miękką tapicerką wyposażone w pasy bezpieczeństwa, 24) Poszycie zewnętrzne w nienagannym stanie, bez widocznych uszkodzeń i zarysowań w powłoce lakierniczej, bez ognisk rdzy, 25) Autobus przygotowany do eksploatacji, wymienione wszystkie filtry oraz pozostałe płyny, 26) Wyposażenie dodatkowe: klin podkładowy, zestaw kluczy, gaśnica, podnośnik hydrauliczny, apteczka. 27) Autobus musi być wyposażony w tablice informacyjne o przewożeniu dzieci. 3. Wszelkie materiały określone w dokumentacji określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 4. Na dostarczony autobus wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 6 miesięcy od daty sprzedaży, bez względu na ilość przejechanych kilometrów. 5. W okresie gwarancji wykonawca ma zapewnić: a) sprawne działanie autobusu, b) naprawę autobusu u użytkownika, a w przypadku braku takiej możliwości winien zapewnić doprowadzenie oraz jego odbiór z właściwej stacji serwisowej, c) czynności napraw dokonywane są na koszt wykonawcy, d) w przypadku powiadomienia wykonawcy przez zamawiającego o usterkach lub awarii autobusu, wykonawca winien najpóźniej w dniu następnym przystąpić do naprawy, e) przez okres napraw wykonawca zapewni na własny koszt transport zastępczy. 6. Autobus winien być dostarczony przez wykonawcę na miejsce tj. adres siedziby zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2.000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Dowód wniesienia wadium ( forma dokumentu zgodnie z rozdziałem IX SIWZ ) Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ z załącznikami   634.530 KB