artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 147785 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94974 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy zam ó wienia : · opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; · usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo - cementowych oraz zalegających na posesji odpadów zawierających azbest wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ · organizacja i zabezpieczenie terenu; · uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi; · składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; · transport, załadunek i rozładunek usuwanych wyrobów azbestowych; · utylizacja wyrobów azbestowych; · przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AUTO-ZŁOM Bogusław Paź, Przewłoka 46, 39-406 Chodków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46296,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 44703,10

  • Oferta z najniższą ceną: 44703,10 / Oferta z najwyższą ceną: 80997,36

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 94974 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.
Adres strony internetowej zamawiającego: strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zam ó wienia : · opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; · usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo - cementowych oraz zalegających na posesji odpadów zawierających azbest wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ · organizacja i zabezpieczenie terenu; · uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi; · składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; · transport, załadunek i rozładunek usuwanych wyrobów azbestowych; · utylizacja wyrobów azbestowych; · przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; - Wykonawca winien posiadać zawartą umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, - Wykonawca winien posiadać wydaną przez Marszałka Województwa właściwego według obszaru województwa, na którym następuje przetwarzanie tych odpadów decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami/ - Wykonawca winien posiadać wydaną przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów decyzję zezwalającą na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami/;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; - Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; b) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy, d) zmniejszenia zakresu usługi spowodowanego rezygnacją właścicieli posesji wymienionych w wykazie - załącznik nr 1 do SIWZ z wykonania usługi objętej postępowaniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: strawczyn.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ z załącznikami   665.285 KB