główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie unieważnieniu prowadzonego postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu prowadzonego postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn

 

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26 – 067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 30-38-002, fax (41) 30-38-157, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważnia prowadzone postępowanie.

Pragniemy zawiadomić, że po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powtórzył czynności związane z procedurą przetargową. W wyniku powtórzenia czynności stwierdzono, że prowadzone postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu:

 • w części dotyczącej przedmiotu zamówienia podał niewłaściwą podstawę prawną,
 • w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu żądał od Wykonawców dokumentów w oparciu o przepisy, które nie obowiązywały na dzień ogłoszenia o zamówieniu.

Pomimo zaistniałej sytuacji liczymy na dalszą współpracę z Państwem.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Strawczyn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 86461 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Strawczyn oraz transport i utylizacja powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Opis przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy zamówienia: - opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; - usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo - cementowych oraz zalegających na posesji odpadów zawierających azbest wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - organizacja i zabezpieczenie terenu; - uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi; - składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; - transport, załadunek i rozładunek usuwanych wyrobów azbestowych; - utylizacja wyrobów azbestowych; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.: - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach tj. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz, 649, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ. na podstawie wydanego przez Starostę: zezwolenia w zakresie zbierania lub transportu odpadów zawierających azbest na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 wraz z umową wraz z umową z podmiotem posiadającym zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest; albo zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz. U, z 2007r. Nr 39, poz. 251/ albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej gospodarkę odpadami niebezpiecznymi w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów zawierających azbest na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ. Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a)zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; b)zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c)wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy, d)zmniejszenia zakresu usługi spowodowanego rezygnacją właścicieli posesji wymienionych w wykazie - załącznik nr 1 do SIWZ z wykonania usługi objętej postępowaniem

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
SIWZ z załącznikami 462 KB