główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2011 - 2012
Numer ogłoszenia: 373593 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327037 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2011 - 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2011 - 2012, z podziałem na zadania: Zad. 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2124 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie. 2. Usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi. 3. Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) od właścicieli nieruchomości, jeden raz na dwa miesiące. 4. Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. 5. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów, zarówno segregowanych, jak i niesegregowanych. 6. Wywóz odpadów winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy. Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP- 7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach: - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie, - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, - Szkoła Podstawowa w Korczynie, - Urząd Gminy w Strawczynie, - Ośrodek Zdrowia w Strawczynie, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustalona częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja. 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: - Chełmce, - Oblęgorek, - Promnik, - Strawczyn, - Niedźwiedź, - Ruda Strawczyńska, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów segregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustalona częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja. 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Zad. 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU ZIELIŃSKI, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 571693,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 466882,99

 • Oferta z najniższą ceną: 466882,99 / Oferta z najwyższą ceną: 571693,46

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP- 7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU ZIELIŃSKI, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44859,81

 • Oferta z najniższą ceną: 44859,81 / Oferta z najwyższą ceną: 100934,58

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 3  

Nazwa: Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU ZIELIŃSKI, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9420,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14803,74

 • Oferta z najniższą ceną: 14803,74 / Oferta z najwyższą ceną: 14803,74

 • Waluta: PLN.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2011 - 2012
Numer ogłoszenia: 327037 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2011 - 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2011 - 2012, z podziałem na zadania: Zad. 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2124 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie. 2. Usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi. 3. Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) od właścicieli nieruchomości, jeden raz na dwa miesiące. 4. Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. 5. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów, zarówno segregowanych, jak i niesegregowanych. 6. Wywóz odpadów winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy. Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP- 7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach: - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie, - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, - Szkoła Podstawowa w Korczynie, - Urząd Gminy w Strawczynie, - Ośrodek Zdrowia w Strawczynie, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustalona częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja. 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: - Chełmce, - Oblęgorek, - Promnik, - Strawczyn, - Niedźwiedź, - Ruda Strawczyńska, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów segregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustalona częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja. 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium: a) jeżeli wykonawca składa ofertę na całość zamówienia (3 zadania ), wnosi wadium w kwocie: 3.500 PLN (słownie złotych: trzy tysiące pięćset), z zaznaczeniem, że dotyczy zadania Nr 1, Nr 2 i Nr 3 - całość zamówienia na wywóz odpadów; b) jeżeli wykonawca składa ofertę częściową na zadanie Nr 1 wnosi wadium w kwocie: 3.000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące), z zaznaczeniem, że dotyczy zadania Nr 1 na wywóz odpadów; c) jeżeli wykonawca składa ofertę częściową na zadanie Nr 2 wnosi wadium w kwocie: 400 PLN (słownie złotych: czterysta), z zaznaczeniem, że dotyczy zadania Nr 2 na wywóz odpadów; d) jeżeli wykonawca składa ofertę częściową na zadanie Nr 3 wnosi wadium w kwocie: 100 PLN (słownie złotych: sto), z zaznaczeniem, że dotyczy zadania Nr 3 na wywóz odpadów; 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 Z dopiskiem: Świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2011 - 2012. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) wykonawca który w odpowiedzi na wezwanie zgodnie z art. 26 ust.3 pzp nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw - do złożenia których był wezwany chyba, że udowodni, że wynika z przyczyn niezależnych od niego. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku: 1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 Pzp 2. zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę na warunkach jakie określone zostały we wzorze umowy- zał. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie świadczonych usług, a zamawiający je zaakceptuje; b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT; d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; f) zdarzeń losowych; g) klęsk żywiołowych i warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających realizację zamówienia; h) Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku wejścia w życie nowych regulacji prawnych określających jego obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie. W takim przypadku termin odstąpienia od umowy będzie wynosił 1 miesiąc. Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zad. 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2124 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie. 2. Usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi. 3. Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) od właścicieli nieruchomości, jeden raz na dwa miesiące. 4. Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. 5. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów, zarówno segregowanych, jak i niesegregowanych. 6. Wywóz odpadów winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy. Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP- 7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP- 7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach: - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie, - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, - Szkoła Podstawowa w Korczynie, - Urząd Gminy w Strawczynie, - Ośrodek Zdrowia w Strawczynie, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustalona częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja. 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: - Chełmce, - Oblęgorek, - Promnik, - Strawczyn, - Niedźwiedź, - Ruda Strawczyńska,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami 773 KB