artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w wysokości 300 000,00 złotych z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 284405 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207891 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, ul. Ogrodowa 2, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038006, faks 041 3038679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w wysokości 300 000,00 złotych z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie - z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2015 r. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 15.09.2010 r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 15 września 2010 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy Łopuszno, ul. Przedborska 10, 26-070 Łopuszno, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 62955,90

 • Oferta z najniższą ceną: 62955,90 / Oferta z najwyższą ceną: 62955,90

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w wysokości 300 000,00 złotych z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 207891 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie , ul. Ogrodowa 2, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038006, faks 041 3038679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w wysokości 300 000,00 złotych z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie - z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2015 r. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 15.09.2010 r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 15 września 2010 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: a) w przypadku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż w umowie - zmiana kwoty udzielonego kredytu oraz przypadających do spłaty rat kapitałowych, b) w przypadku obniżenia marży banku dokonanej na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl />Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie ul. Ogrodowa 2 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie ul. Ogrodowa 2 26-067 Strawczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie