artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 171873 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111027 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn, zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej będą polegać na: - wiązaniach bezpieczeństwa, - cięciach sanitarnych, - cięciach korygujących, - cieciach odciążających, - cięciach pielęgnacyjnych, - redukcji korony drzew, - usunięciu odrostów, - usunięciu drzew, - nasadzeniach uzupełniających, - uprzątnięcie terenu wraz z wywozem i składowaniem odpadów biodegradowalnych (gałęzie, zrębki, karpy korzeniowe, grubizna) Ponadto prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 112A/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4001/822/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Prace związane z usunięciem drzew w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 20/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4101/823/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: - w czasie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady; - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku i w trakcie prowadzonych prac; - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu; - w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego i sporządzić protokół na okoliczność zaistniałej szkody; - jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków zawartych w w/w punktach ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem uzyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowaniem ofert ponosi wykonawca. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn wykonać zgodnie z załączonym opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Specjalistyczny Zakład Pielęgnacji i Ścinki Drzew SALIX, ul. Kasprzyków 24A, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58878,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55163,00

 • Oferta z najniższą ceną: 55163,00 / Oferta z najwyższą ceną: 167278,20

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 123473 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111027 - 2010 data 06.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Iv.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat)
artykuł nr 4

Zapytanie Nr 1 + odpowiedź na zapytanie

Załączniki
Zapytanie Nr 1   367.403 KB
Odpowiedź na zapytanie   84.391 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 121053 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111027 - 2010 data 06.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn, zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej będą polegać na: - wiązaniach bezpieczeństwa, - cięciach sanitarnych, - cięciach korygujących, - cieciach odciążających, - cięciach pielęgnacyjnych, - redukcji korony drzew, - usunięciu odrostów, - usunięciu drzew, - nasadzeniach uzupełniających, - uprzątnięcie terenu wraz z wywozem i składowaniem odpadów biodegradowalnych (gałęzie, zrębki, karpy korzeniowe, grubizna) Ponadto prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 112A/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4001/822/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Prace związane z usunięciem drzew w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 20/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4101/823/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: - w czasie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady; - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku i w trakcie prowadzonych prac; - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu; - w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego i sporządzić protokół na okoliczność zaistniałej szkody; - jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków zawartych w w/w punktach ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem uzyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowaniem ofert ponosi wykonawca. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn wykonać zgodnie z załączonym opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn, zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej będą polegać na: - wiązaniach bezpieczeństwa, - cięciach sanitarnych, - cięciach korygujących, - cieciach odciążających, - cięciach pielęgnacyjnych, - redukcji korony drzew, - usunięciu odrostów, - usunięciu drzew, - uprzątnięcie terenu wraz z wywozem i składowaniem odpadów biodegradowalnych (gałęzie, zrębki, karpy korzeniowe, grubizna) Ponadto prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 112A/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4001/822/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Prace związane z usunięciem drzew w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 20/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4101/823/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: - w czasie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady; - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku i w trakcie prowadzonych prac; - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu; - w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego i sporządzić protokół na okoliczność zaistniałej szkody; - jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków zawartych w w/w punktach ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem uzyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowaniem ofert ponosi wykonawca. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn wykonać zgodnie z załączonym opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pielęgnacji i usunięciu drzew na terenach zielonych, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pielęgnacji i usunięciu drzew na terenach obiektów zabytkowych, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto..
artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 111027 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:

http://strawczyn.4bip.pl style="text-align: justify;">I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn, zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej będą polegać na: - wiązaniach bezpieczeństwa, - cięciach sanitarnych, - cięciach korygujących, - cieciach odciążających, - cięciach pielęgnacyjnych, - redukcji korony drzew, - usunięciu odrostów, - usunięciu drzew, - nasadzeniach uzupełniających, - uprzątnięcie terenu wraz z wywozem i składowaniem odpadów biodegradowalnych (gałęzie, zrębki, karpy korzeniowe, grubizna) Ponadto prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 112A/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4001/822/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Prace związane z usunięciem drzew w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 20/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4101/823/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: - w czasie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady; - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku i w trakcie prowadzonych prac; - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu; - w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego i sporządzić protokół na okoliczność zaistniałej szkody; - jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków zawartych w w/w punktach ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem uzyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowaniem ofert ponosi wykonawca. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn wykonać zgodnie z załączonym opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów (jeżeli dotyczy). 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym konsorcja spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest dołączony wzór umowy stanowiący jej integralną część. 2. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków wykonawcy są wiążące. 3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę na warunkach jakie określone zostały we wzorze umowy- zał. Nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 4.1. zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia i płatności - gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 4.2. udzielenia w trakcie realizacji zamówienia zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, a powodujących wydłużenie terminu podstawowego, 4.3. zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony wykonawcy lub zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, 4.4. zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 4.5. zmiany, których wprowadzenie jest korzystne dla zamawiającego, 4.6. zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi a w szczególności klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, z uwagi na które nie będą mogły być prowadzone prace związane z przedmiotem zamówienia, 4.7. wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy, 4.8. wystąpienia zmiany w trakcie wykonywania umowy wynikającej ze zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl />Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dodane dnia: 14.05.2010r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki
Specyfikacja + załączniki 1-7   182.045 KB
Załączniki 8-10   1.634 MB
Zmiana SIWZ   88.904 KB