główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 171873 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111027 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn, zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej będą polegać na: - wiązaniach bezpieczeństwa, - cięciach sanitarnych, - cięciach korygujących, - cieciach odciążających, - cięciach pielęgnacyjnych, - redukcji korony drzew, - usunięciu odrostów, - usunięciu drzew, - nasadzeniach uzupełniających, - uprzątnięcie terenu wraz z wywozem i składowaniem odpadów biodegradowalnych (gałęzie, zrębki, karpy korzeniowe, grubizna) Ponadto prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 112A/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4001/822/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Prace związane z usunięciem drzew w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 20/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4101/823/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: - w czasie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady; - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku i w trakcie prowadzonych prac; - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu; - w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego i sporządzić protokół na okoliczność zaistniałej szkody; - jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków zawartych w w/w punktach ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem uzyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowaniem ofert ponosi wykonawca. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn wykonać zgodnie z załączonym opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Specjalistyczny Zakład Pielęgnacji i Ścinki Drzew SALIX, ul. Kasprzyków 24A, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58878,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55163,00

 • Oferta z najniższą ceną: 55163,00 / Oferta z najwyższą ceną: 167278,20

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 123473 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111027 - 2010 data 06.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Iv.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat)
artykuł nr 4

Zapytanie Nr 1 + odpowiedź na zapytanie

Załączniki:
Odpowiedź na zapytanie 84 KB
Zapytanie Nr 1 367 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 121053 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111027 - 2010 data 06.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn, zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej będą polegać na: - wiązaniach bezpieczeństwa, - cięciach sanitarnych, - cięciach korygujących, - cieciach odciążających, - cięciach pielęgnacyjnych, - redukcji korony drzew, - usunięciu odrostów, - usunięciu drzew, - nasadzeniach uzupełniających, - uprzątnięcie terenu wraz z wywozem i składowaniem odpadów biodegradowalnych (gałęzie, zrębki, karpy korzeniowe, grubizna) Ponadto prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 112A/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4001/822/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Prace związane z usunięciem drzew w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 20/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4101/823/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: - w czasie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady; - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku i w trakcie prowadzonych prac; - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu; - w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego i sporządzić protokół na okoliczność zaistniałej szkody; - jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków zawartych w w/w punktach ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem uzyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowaniem ofert ponosi wykonawca. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn wykonać zgodnie z załączonym opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn, zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej będą polegać na: - wiązaniach bezpieczeństwa, - cięciach sanitarnych, - cięciach korygujących, - cieciach odciążających, - cięciach pielęgnacyjnych, - redukcji korony drzew, - usunięciu odrostów, - usunięciu drzew, - uprzątnięcie terenu wraz z wywozem i składowaniem odpadów biodegradowalnych (gałęzie, zrębki, karpy korzeniowe, grubizna) Ponadto prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 112A/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4001/822/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Prace związane z usunięciem drzew w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 20/2010 z dnia 17 marca 2010 r., Znak: WUOZ-4101/823/10 wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: - w czasie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady; - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku i w trakcie prowadzonych prac; - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu; - w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego i sporządzić protokół na okoliczność zaistniałej szkody; - jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków zawartych w w/w punktach ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem uzyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowaniem ofert ponosi wykonawca. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku gm. Strawczyn wykonać zgodnie z załączonym opracowaniem Inwentaryzacja drzew z oceną stanu zdrowotnego drzew i gospodarka drzewostanem w Alei Lipowej w Oblęgorku.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pielęgnacji i usunięciu drzew na terenach zielonych, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pielęgnacji i usunięciu drzew na terenach obiektów zabytkowych, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto..