artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i opracowanie projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 77765 - 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17977 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i opracowanie projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie gmina Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn , Akwizgran i opracowanie projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie gmina Strawczyn.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamawiający planuje zrealizować zamówienie przy udziale środków unijnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Projektowa PROWOD-KAN, ul. Sarego 25/4A, 31-047 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122950,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 116000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 116000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 372600,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 6 + Odpowiedź na zap. Nr 6

Załączniki
Zapytanie Nr 6   232.697 KB
Odpowiedź na zapytanie nr 6   205.730 KB
artykuł nr 4

Zapytanie Nr 4 i 5 + Odpowiedzi

Załączniki
Zapytanie Nr 4, 5 + Odpowiedź   405.433 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 31621 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17977 - 2010 data 27.01.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).
artykuł nr 6

Zapytanie Nr 1, 2, 3 + Odpowiedzi

Załączniki
Zapytanie Nr 1, 2, 3   988.618 KB
Odpowiedzi na Zapytania   504.967 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i opracowanie projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 17977 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i opracowanie projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie gmina Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn , Akwizgran i opracowanie projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie gmina Strawczyn.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000PLN (słownie złotych: jeden tysiąc). 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 1. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 Z dopiskiem: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie gmina Strawczyn. 1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) wykonawca który w odpowiedzi na wezwanie zgodnie z art.26 ust.3 nie uzupełnił dokumentów, chyba, że udowodni, że wynika z przyczyn niezależnych od niego. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe po stronie wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie na druku wg. załączonego wzoru. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z podaniem ich wartości brutto oraz daty i miejsca wykonania co najmniej dwóch projektów dla sieci instalacyjnej kanalizacji sanitarnej o wartości min. 50.000 każdy, z załączeniem do każdej pozycji dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia. 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie złożyć należy: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a w szczególności osób odpowiedzialnych za zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a także wykonywanych przez nich czynności, zawierający minimum: - głównego projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan. -projektanta branży sieci elektrycznych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń - projektanta branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania specjalności drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej - geodetę z uprawnieniami Do oferty załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia tych osób oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się złożenia informacji dotyczącej tych podmiotów Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art.24 ust. należy złożyć oświadczenie na druku wg. załączonego wzoru. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp oraz, że nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ust.1 oraz ust.2 pkt.1 ustawy, że wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a w szczególności osób odpowiedzialnych za zamówienie zgodnie z postawionym warunkiem, aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, dokumenty posiadanych uprawnień, wg. wzoru określonego w zał. Nr 4 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu: - wykaz osób - oryginał - zaświadczenie o przynależnosci do izby oraz uprawnienia- oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę c) wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych prac projektowych - oryginał - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę d) Podpisane oświadczenie przez wykonawcę o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust1 i ust.2 pkt.1 ustawy wg. załączonego wzoru- zał. Nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio paragraf 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U z 2009 r Nr 226, poz.1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym ( każdy dokument ) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający planuje zrealizować zamówienie przy udziale środków unijnych.

=======================================

Modyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

=======================================

Strawczyn, dnia 16.02.2010r.

Znak: ZP-341/1/2010

Do wiadomości Wykonawców

Dot. przetarg nieograniczony: Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej msc. Korczyn, Akwizgran i opracowania projektu b-w kanalizacji sanitarnej w msc. Małogoskie Gm. Strawczyn

Modyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podst. Art. 38 ust 4 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację SIWZ polegającą na:

1)Wydłużeniu terminu spełnienia świadczenia do dnia 15 grudnia 2010r.

2)Wydłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 09 marca 2010r.

Godziny i miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   231.956 KB