główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie Gminy Strawczyn na rok 2010 w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 2931 - 2010; data zamieszczenia: 06.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236179 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie Gminy Strawczyn na rok 2010 w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie Gminy Strawczyn na rok 2010 w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. W tym: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 litrów 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 litrów 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 litrów. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Miejsce dostawy: loco pojemniki Zamawiającego 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 litrów 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 litrów 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 25 000 litrów 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego w godz.7.30.-15.30. w dniu roboczym. 5. Jednorazowa ilość zakupu uzależniona będzie od faktycznych potrzeb. 6. Zbliżone wielkości jednorazowego zamówienia oraz wielkości pojemników: 1) Szkoła Podstawowa w Korczynie 8.000 litrów posiada 5 pojemników o pojemności 2. 000 litrów, 2) Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 1.500 litrów, posiada 3 pojemniki o pojemności 750 litrów 3) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 2. 500 litrów, posiada 2 pojemniki o pojemności 2.000 litrów. Rozładunek winien się odbywać przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawierającej legalizowany licznik. 7. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w litrach w temperaturze referencyjnej 15ºC i potwierdzona wydrukiem z autocysterny.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 68852.46 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 73262.30
  • Oferta z najniższą ceną: 73262.30 oferta z najwyższą ceną: 74606.56
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Strawczyn w 2010 roku w ilości 41.000 litrów.


1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:

„PETROLIS” Sp. z o.o
ul.Władysława Jagiełły 10 A/204
26-700 Zwoleń

Cena wybranej oferty wynosi: 89.380,000 zł brutto (2,18 zł/1litr)


Wybrana oferta jest korzystniejsza, w stosunku do do oferty porównywalnej, z uwagi na niższą cenę przy zastosowaniu ustalonego kryterium oceny ofert 100 pkt cena.

2.W prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:
Nr 1. „PETROLIS” Sp. z o.o
ul.Władysława Jagiełły 10 A/204
26-700 Zwoleń

Nr 2.„ KONKRET” Sp. z o.o
26-600 Radom
ul. Mariańskiego 36

3. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania.

4. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert poszczególne oferty w kryterium - 100 pkt- cena otrzymały następującą ilość punktów:
Nr 1 – 100,00 pkt
Nr 2 – 98,20 pkt

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie Gminy Strawczyn na rok 2010 w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych.
Numer ogłoszenia: 236179 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie Gminy Strawczyn na rok 2010 w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie Gminy Strawczyn na rok 2010 w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. W tym: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 litrów 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 litrów 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 litrów. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Miejsce dostawy: loco pojemniki Zamawiającego 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 litrów 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 litrów 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 25 000 litrów 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego w godz.7.30.-15.30. w dniu roboczym. 5. Jednorazowa ilość zakupu uzależniona będzie od faktycznych potrzeb. 6. Zbliżone wielkości jednorazowego zamówienia oraz wielkości pojemników: 1) Szkoła Podstawowa w Korczynie 8.000 litrów posiada 5 pojemników o pojemności 2. 000 litrów, 2) Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 1.500 litrów, posiada 3 pojemniki o pojemności 750 litrów 3) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 2. 500 litrów, posiada 2 pojemniki o pojemności 2.000 litrów. Rozładunek winien się odbywać przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawierającej legalizowany licznik. 7. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w litrach w temperaturze referencyjnej 15ºC i potwierdzona wydrukiem z autocysterny..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Strawczyn na rok 2010 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 1. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - koncesji, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Załączniki:
SIWZ + załączniki 167 KB