główna zawartość
artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową nr 0492 Tw miejscowości Strawczyn.”


Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Podstawę prawną do unieważnienia prowadzonego postępowania stanowi art. 93 ust.1, pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

artykuł nr 2

Zapytanie Nr 2 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie Nr 2 + Odpowiedź 455 KB
artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź 455 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 209221 - 2009; data zamieszczenia: 16.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 206541 - 2009 data 12.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.13.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający planuje realizację zamówienia przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową nr 0492 T w miejscowości Strawczyn
Numer ogłoszenia: 206541 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową nr 0492 T w miejscowości Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową nr 0492 T w miejscowości Strawczyn 2.Opis przedmiotu zamówienia: Dokumentacja powinna być wykonana na podstawie wydanych warunków technicznych do projektowania włączenia drogi powiatowej nr 0492T do drogi wojewódzkiej nr 748 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i stanowią załącznik nr 7 niniejszej siwz. Opracowanie przebudowy skrzyżowania powinno zawierać również sygnalizację świetlną. Dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami. Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy ślepe i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. 3.Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 poz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4.Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.06.2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu. 5.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222000-1 ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1.Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2.Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile są wymagane. 1.3.Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.4.Wykonanie koncepcji, która po zaakceptowaniu przez zamawiającego będzie podstawą do przygotowania dokumentacji projektowej. 1.5.Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać: a)Dokumentację budowlaną inwestycji; b)Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania: - budowlano konstrukcyjny zawierający również wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatów, stali konstrukcyjnej, itp. instalacji elektrycznych, - przedmiary, ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie 1.6.Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. 1.7.Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a)wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b)wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c)wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. d)zakres opracowania przebudowy skrzyżowania winien zawierać sygnalizację świetlną. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 500 zł (słownie złotych: pięćset zł). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 1.z dopiskiem: Wadium na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 748 z drogą powiatową nr 0492 T w miejscowości Strawczyn. 6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 7.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a)upłynął termin związania ofertą, b)zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c)zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b)który został wykluczony z postępowania, c)którego oferta została odrzucona. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w artykule 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 3.dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w branży drogowej, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 4.posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi o wartości min 5000 zł brutto. Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonanych prac projektowych będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz, Wymagana forma dokumentu -oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę c)wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem odpowiednich uprawnień, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), Wymagana forma dokumentów: wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami projektowymi - oryginał uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę d) wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wzoru określonego w załączniku 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Spełnieniem warunków jest wykonanie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi o wartości minimum 5000 zł brutto.. Wymagana forma dokumentów: wykaz wykonanych prac projektowych - oryginał dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie, pokój nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn pok. Nr 3 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:
Specyfikacja + załączniki 645 KB