artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 213911 - 2009; data zamieszczenia: 19.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178251 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, gm. Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72131.15 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Elektromechaniki Chłodniczej IGLOO Władysław Włodarczyk, ul.Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 47719.50
  • Oferta z najniższą ceną: 47719.50 oferta z najwyższą ceną: 56826.35
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, (041) fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Elektromechaniki Chłodniczej
”IGLOO” Władysław Włodarczyk
ul. Kazimierza Wielkiego 13
32-700 Bochnia

Cena wybranej oferty – 58.217,79 zł brutto


Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę, przy zastosowaniu kryterium oceny ofert 100 pkt – cena.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert
Oferta Nr 1 - Zakład Elektromechaniki Chłodniczej
”IGLOO” Władysław Włodarczyk
ul. Kazimierza Wielkiego 13 32-700 Bochnia

Oferta Nr 2 – GASTROKLIMA Beata Durał
ul. Pużaka 61 38-400 Krosno

Oferta Nr 3 - PHU „PAG” Grażyna Król – Piekarska
ul. Karpacka 6/3 64-920 Piła

Oferta Nr 4 - „RESTAURATOR SERWIS”
Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz
ul. Hauke – Bosaka 11 25-271 Kielce

Oferta Nr 5 - TAST Piotr Swierczyński, Arkadiusz Grzywna
ul. Miła 73 25-618 Kielce

3. Wykonawcy wykluczeni – 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oceny:
Oferta Nr 1 – 100,00 pkt
Oferta Nr 2 - 93,95 pkt
Oferta Nr 3 - 86,19 pkt
Oferta Nr 4 - 83,97 pkt
Oferta Nr 5 - 97,06 pkt

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1, Nr 2 + Odpowiedź na zapytania

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 178251 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, gm. Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 (słownie złotych: jeden tysiąc zł) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Gwarancja powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Wyposażenie kuchni w budynku ZPO w Promniku 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 11: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczany z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wykonał min. jedną dostawę z zakresu wyposażenia kuchni w obiektach użyteczności publicznej*. Należy załączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 1) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (konsorcja/spółki) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp w tym: a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ b) w przypadku konsorcjum zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w ich postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację, c) w stosunku do spółki cywilnej zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy Pzp żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki a z treści umowy wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika. d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. e) Wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający oceni spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z postawionym warunkiem Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 3) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I p. pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I p. pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Załączniki
Specyfikacja + załączniki   458.516 KB