główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw
Numer ogłoszenia: 209175 - 2009; data zamieszczenia: 16.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168205 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - sołectwo Hucisko o całkowitej pow. 495,30 ha Zadanie Nr 2 - sołectwo Korczyn o całkowitej pow. 811,50 ha Zadanie Nr 3 - sołectwo Kuźniaki o całkowitej pow. 426,10 ha Zadanie Nr 4 - sołectwo Małogoskie o całkowitej pow. 284,47 ha Zadanie Nr 5 - sołectwo Niedźwiedź o całkowitej pow. 724,40 ha Zadanie Nr 6 - sołectwo Oblęgór o całkowitej pow. 718,20 ha Zadanie Nr 7 - sołectwo Strawczyn o całkowitej pow. 859,37 ha Razem: 4 319,34 ha z podziałem na etapy: Etap I - Sporządzenie ekofizjografii oraz analizy wniosków do zmian w planie. Etap II - Sporządzenie projektu zmian w planie i przedstawienie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Etap III - Uzyskanie opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt. 6 i 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.). Etap IV - Dostosowanie projektów dokumentów do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7.11.2008 r.) Etap V - Wyłożenie do publicznego wglądu, ponowienie niezbędnych czynności wynikających z uwzględnienia uwag oraz przygotowanie do uchwalenia projektu zmian w planie. Etap V - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmian w planie. Zakres prac jest jednakowy dla wszystkich zadań. Kod CPV: 74251000-3 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje jednostkowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w siedmiu sołectwach: Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór, Strawczyn (zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą stanowiącą zał. Nr 7 do SIWZ). 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie tekstu i rysunku planu zgodnie z art. 15 i 16 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z poźn.zm.); 2) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, spełniającej wymagania określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2006 Nr 129 poz.902) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r.w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz.1667); 3) sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia zmian planu - uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1587); 4) opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.78 z poźn. zmiananmi) - o ile zajdzie taka potrzeba; 5) przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień, uczestniczenie w sesjach Rady Gminy na których podejmowane będą uchwały dotyczące zmian planów oraz we wszystkich innych naradach (spotkaniach), niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia; 6) przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków do zmian planu; 7) przygotowanie projektu zmian planu do opiniowania i uzgodnień wraz z prognozami; 8) przygotowanie projektu zmian planu wraz z prognozami skutków oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; 9) analiza uwag wniesionych do projektu zmian planu, w tym przedłożenie Wójtowi propozycji sposobu rozpatrzenia; 10) wprowadzenie zmian do projektu zmian planu z podjęciem działań, o których mowa w art. 17 pkt 13 ustawy na warunkach określonych w powyższym podpunkcie wraz z opracowaniem ostatecznej wersji projektu planu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 19 ustawy Wykonawca ponawia powyżej wymienione czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian w przedstawionym do uchwalenia planie projektu; 11) przygotowanie i przekazanie projektu zmian planu w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia wraz z: - analizą zgodności projektu planu z ustaleniami Studium, - listą nieuwzględnionych uwag (wniesionych do projektu planu w wyniku wyłożenia) wraz z propozycją sposobu ich rozpatrzenia w formie projektów załączników do uchwały, - uzasadnieniem do uchwały, 12) prezentacja projektu planu miejscowego przed Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, w czasie dyskusji publicznej oraz w okresie opiniowania i uzgadniania jak również Radzie Gminy i jej merytorycznym Komisjom. 1.2. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w ust. 1.1., a wynikające z procedur określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach odrębnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 1.3. Dopuszcza się możliwość odrębnego sporządzenia i uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw. 1.4. Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany i odebrany, kiedy podjęta zostanie uchwała Rady Gminy w Strawczynie, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i uzyskana zostanie pozytywna ocena, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy. 1.5. Przed sporządzeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z opracowaniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Strategia rozwoju gminy. Kopie tych dokumentów po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy. 1.6. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia. 2. Informacja o przedmiocie zamówienia. 2.1. Przedmiotem zmiany w planie jest: a) ustalenie przeznaczenia terenu dla różnorodnych funkcji i form użytkowania, b) określenie warunków, zasad i sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu; c) określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; d) określenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 3. Wymagane jest opracowanie przedmiotu zamówienia etapami wyszczególnionymi w rozdz. II pkt. 1 niniejszej SIWZ - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Plan należy wykonać z wykorzystaniem technik komputerowych w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty uchwał winny być przygotowane w edytorze XML Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub w edytorze XML firmy A&BC. Załączniki graficzne do planu powinny być wykonane w programie EWMAPA oraz w formacie *.jpg, *.bmp lub podobnym powszechnie używanym, łatwym do odczytu o rozdzielczości umożliwiającej wyraźny odczyt wszystkich elementów. Dodatkowo cały plan należy przekazać na nośniku elektronicznym. 4. Materiały wyjściowe wg § 2 ust. 1 pkt 1 6 projektu umowy - stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 229508.20 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MASTERPLAN Rafał Kozieł, Jaworznia-Zagórze 1, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 225409.84
  • Oferta z najniższą ceną: 225409.84 oferta z najwyższą ceną: 225409.84
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy przetarg nieograniczony: na wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw (4319,34 ha) z podziałem na zadania:

Zad. Nr 1 – sołectwo Hucisko o całkowitej pow. 495,30 ha

Zad. Nr 2 – sołectwo Korczyn o całkowitej pow. 811,50 ha

Zad. Nr 3 – sołectwo Kuźniaki o całkowitej pow. 426,10 ha Z

ad. Nr 4 – sołectwo Małogoskie o całkowitej pow. 284,47 ha

Zad. Nr 5 – sołectwo Niedźwiedź o całkowitej pow. 724,40 ha

Zad. Nr 6 – sołectwo Oblegór o całkowitej pow. 718,20 ha

Zad Nr 7 – sołectwo Strawczyn o całkowitej pow. 859,37 ha

 

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

MASTERPLAN Rafał Kozieł

Jaworznia - Zagórze 1

26-065 Piekoszów

Cena wybranej oferty 275.000,00 zł brutto.

Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przenaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

Oferta Nr 1 – MASTERPLAN Rafał Kozieł

Jaworznia - Zagórze 1, 26-065 Piekoszów

 

3. W wyniku streszczenia oceny zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert – 100% - cena, oferta otrzymała 100 pkt.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw.
Numer ogłoszenia: 168205 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - sołectwo Hucisko o całkowitej pow. 495,30 ha Zadanie Nr 2 - sołectwo Korczyn o całkowitej pow. 811,50 ha Zadanie Nr 3 - sołectwo Kuźniaki o całkowitej pow. 426,10 ha Zadanie Nr 4 - sołectwo Małogoskie o całkowitej pow. 284,47 ha Zadanie Nr 5 - sołectwo Niedźwiedź o całkowitej pow. 724,40 ha Zadanie Nr 6 - sołectwo Oblęgór o całkowitej pow. 718,20 ha Zadanie Nr 7 - sołectwo Strawczyn o całkowitej pow. 859,37 ha Razem: 4 319,34 ha z podziałem na etapy: Etap I - Sporządzenie ekofizjografii oraz analizy wniosków do zmian w planie. Etap II - Sporządzenie projektu zmian w planie i przedstawienie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Etap III - Uzyskanie opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt. 6 i 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.). Etap IV - Dostosowanie projektów dokumentów do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7.11.2008 r.) Etap V - Wyłożenie do publicznego wglądu, ponowienie niezbędnych czynności wynikających z uwzględnienia uwag oraz przygotowanie do uchwalenia projektu zmian w planie. Etap V - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmian w planie. Zakres prac jest jednakowy dla wszystkich zadań. Kod CPV: 74251000-3 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje jednostkowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w siedmiu sołectwach: Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór, Strawczyn (zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą stanowiącą zał. Nr 7 do SIWZ). 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie tekstu i rysunku planu zgodnie z art. 15 i 16 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z poźn.zm.); 2) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, spełniającej wymagania określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2006 Nr 129 poz.902) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r.w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz.1667); 3) sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia zmian planu - uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1587); 4) opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.78 z poźn. zmiananmi) - o ile zajdzie taka potrzeba; 5) przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień, uczestniczenie w sesjach Rady Gminy na których podejmowane będą uchwały dotyczące zmian planów oraz we wszystkich innych naradach (spotkaniach), niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia; 6) przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków do zmian planu; 7) przygotowanie projektu zmian planu do opiniowania i uzgodnień wraz z prognozami; 8) przygotowanie projektu zmian planu wraz z prognozami skutków oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; 9) analiza uwag wniesionych do projektu zmian planu, w tym przedłożenie Wójtowi propozycji sposobu rozpatrzenia; 10) wprowadzenie zmian do projektu zmian planu z podjęciem działań, o których mowa w art. 17 pkt 13 ustawy na warunkach określonych w powyższym podpunkcie wraz z opracowaniem ostatecznej wersji projektu planu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 19 ustawy Wykonawca ponawia powyżej wymienione czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian w przedstawionym do uchwalenia planie projektu; 11) przygotowanie i przekazanie projektu zmian planu w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia wraz z: - analizą zgodności projektu planu z ustaleniami Studium, - listą nieuwzględnionych uwag (wniesionych do projektu planu w wyniku wyłożenia) wraz z propozycją sposobu ich rozpatrzenia w formie projektów załączników do uchwały, - uzasadnieniem do uchwały, 12) prezentacja projektu planu miejscowego przed Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, w czasie dyskusji publicznej oraz w okresie opiniowania i uzgadniania jak również Radzie Gminy i jej merytorycznym Komisjom. 1.2. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w ust. 1.1., a wynikające z procedur określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach odrębnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 1.3. Dopuszcza się możliwość odrębnego sporządzenia i uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw. 1.4. Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany i odebrany, kiedy podjęta zostanie uchwała Rady Gminy w Strawczynie, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i uzyskana zostanie pozytywna ocena, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy. 1.5. Przed sporządzeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z opracowaniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Strategia rozwoju gminy. Kopie tych dokumentów po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy. 1.6. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia. 2. Informacja o przedmiocie zamówienia. 2.1. Przedmiotem zmiany w planie jest: a) ustalenie przeznaczenia terenu dla różnorodnych funkcji i form użytkowania, b) określenie warunków, zasad i sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu; c) określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; d) określenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 3. Wymagane jest opracowanie przedmiotu zamówienia etapami wyszczególnionymi w rozdz. II pkt. 1 niniejszej SIWZ - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Plan należy wykonać z wykorzystaniem technik komputerowych w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty uchwał winny być przygotowane w edytorze XML Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub w edytorze XML firmy A&BC. Załączniki graficzne do planu powinny być wykonane w programie EWMAPA oraz w formacie *.jpg, *.bmp lub podobnym powszechnie używanym, łatwym do odczytu o rozdzielczości umożliwiającej wyraźny odczyt wszystkich elementów. Dodatkowo cały plan należy przekazać na nośniku elektronicznym. 4. Materiały wyjściowe wg § 2 ust. 1 pkt 1 6 projektu umowy - stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące zł) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga! W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia/ kserokopia wpłaty wadium, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium, wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania z ofertą. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw gminy(dotyczy zadania Nr ZP-341/29/09). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy: a/ upłynie termin związania ofertą, b/ zostanie zawarta umowa, c/ Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a/ który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, b/ który zostanie wykluczony z postępowania, c/ którego oferta zostanie odrzucona. Uwaga: Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 10. Jeżeli wadium wniesione będzie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana: a/ odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b/ zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 3) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: głównym projektantem wpisanym na listę członków właściwej Izby Urbanistów oraz osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania i przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego. 4) posiadają doświadczenie w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozumiane jako wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nie mniejszego niż 50 ha, udokumentowane poprzez podanie informacji o pozycji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz nazwy i adresu Zamawiającego..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a/ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał; b/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c/ wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji w zakresie opisanym w rozdz. VII pkt 3 SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ z załączeniem dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje tj. uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), w przypadku głównego projektanta aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Urbanistów (ważne na dzień otwarcia ofert), Wymagana forma dokumentów: wykaz - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym punkcie - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę d/ wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie planów, zawierający co najmniej 1 plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nie mniejszego niż 50 ha, z podaniem informacji o ogłoszeniu ( rok, numer, pozycja) w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz nazwą i adresem Zamawiającego - według wzoru określonego w zał. Nr 4 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał Uwaga! Za usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, uważa się usługi wykonane, których - w przypadku planów miejscowych - publikacja w Dzienniku Urzędowym miała miejsce w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od daty upływu terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.=======================


SPECYFIKACJA + ZAŁĄCZNIKI


=======================