artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zagospodarowanie Centrum Strawczyna
Numer ogłoszenia: 157343 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126049 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie Centrum Strawczyna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zasypanie części istniejącego stawu - 1 800,00 m3 2) Wykonanie kanału i przepustu 3) Zagospodarowanie terenu: - Urządzenie placu zabaw (huśtawki, piaskownica z domkiem, kompleks do zabawy, karuzela) - Budowa altany o powierzchni zabudowy 43 m2 - Fontanna, - Obiekty małej architektury (mostek, pergole drewniane, rzeźby, ławki, kosze na śmieci, itp.), - Ogrodzenie systemowe terenu wys. 1,4 m, dł. 147 m wraz z furtką i bramą wjazdową, - Oświetlenie terenu (lampy parkowe wys. 4,00 m - 14 szt., lampy parkowe wys. 1,00 m - 24 szt.) - Chodniki i place - 425 m2 - Zieleń (trawniki, skalniak, rabaty kwiatowe, krzewy). 4) Budowa oświetlenia parkowego w centrum Strawczyna, w tym: - Długość linii kablowej zasilającej - 3 057,00 mb - Ilość słupów parkowych - 86 szt. - Ilość opraw - 104 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.32.22-1, 45.11.12.91-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1368116.90 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ISKRA Zakład Budowlano-Montażowy Sp. z o.o., Jagiellońska 109, 25-734 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1036117.79
  • Oferta z najniższą ceną: 1036117.79 oferta z najwyższą ceną: 1201517.51
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze ofertyDotyczy: przetarg nieograniczony na zagospodarowanie centrum Strawczyna.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

ISKRA Zakład Budowlano – Montażowy Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 109
25-734 Kielce

Cena wybranej oferty 1.264.063,70 zł brutto


Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej, z uwagi na niższą cenę przy obowiązującym kryterium oceny ofert 100 pkt – cena.

2. W prowadzonym postepowaniu wpłynęły 2 oferty:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o.
ul. Starodąbrowska 20
33-100 Tarnów

Oferta Nr 2 - ISKRA Zakład Budowlano – Montażowy Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 109
25-734 Kielce
v 3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania – 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 86,23 pkt
Oferta Nr 2 - 100,00 pkt

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1 + odpowiedź

Załączniki
Zapytanie Nr 1   234.353 KB
Odpowiedz na zapytanie nr 1   210.249 KB
Specyfikacja techniczna   12.290 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zagospodarowanie Centrum Strawczyna
Numer ogłoszenia: 126049 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie Centrum Strawczyna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zasypanie części istniejącego stawu - 1 800,00 m3 2) Wykonanie kanału i przepustu 3) Zagospodarowanie terenu: - Urządzenie placu zabaw (huśtawki, piaskownica z domkiem, kompleks do zabawy, karuzela) - Budowa altany o powierzchni zabudowy 43 m2 - Fontanna, - Obiekty małej architektury (mostek, pergole drewniane, rzeźby, ławki, kosze na śmieci, itp.), - Ogrodzenie systemowe terenu wys. 1,4 m, dł. 147 m wraz z furtką i bramą wjazdową, - Oświetlenie terenu (lampy parkowe wys. 4,00 m - 14 szt., lampy parkowe wys. 1,00 m - 24 szt.) - Chodniki i place - 425 m2 - Zieleń (trawniki, skalniak, rabaty kwiatowe, krzewy). 4) Budowa oświetlenia parkowego w centrum Strawczyna, w tym: - Długość linii kablowej zasilającej - 3 057,00 mb - Ilość słupów parkowych - 86 szt. - Ilość opraw - 104 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.32.22-1, 45.11.12.91-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Gwarancja powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Zagospodarowanie Centrum Strawczyna 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 11: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczany z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wykonał min. jedną robotę z zakresu zagospodarowania terenu o wartości min. 500 000 zł. Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli roboty z zakresu zagospodarowania terenu będą obejmowały wykonanie min. 3 elementów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział III pkt. 2. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, minimum 1 osobę z uprawnieniami instalacji elektrycznych oraz min. 1 kierownika budowy. 2) Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załączyć winien pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. 3) Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach - aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z postawionym warunkiem Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 3) dokumenty uprawnień budowlanych osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami wraz z aktualnymi zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 4) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymaga się pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wymagana forma dokumentu - oryginał 5) wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 6) polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument stwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 1 mln zł. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

======================

Załączniki:

Specyfikacja
Załączniki Nr 1-5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7


Załączniki
Specyfikacja   123.144 KB
Załączniki 1-5   80.988 KB
Załącznik 6   88.113 KB