główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 293418 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107753 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gmina Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gmina Strawczyn. 2.1.W ramach projektowania zamówienie obejmuje: a) przeprowadzenie wizji w terenie, b) pozyskanie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz z wykazem właścicieli gruntów w obrębie projektowanej inwestycji, c) opracowanie projektów budowlanych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek . d) uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym z ZUDP oraz użytkownikami terenu, na którym będzie prowadzona sieć), przygotowanie i wystąpienie w imieniu Zamawiającego, z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będą wymagane. Ponadto dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami - jeżeli są wymagane. Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy ślepe i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 poz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.06.2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu. ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.3. Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać: a) Dokumentację budowlaną inwestycji; b) Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania: - budowlano konstrukcyjny zawierający również wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia, itp. - instalacji elektrycznych, - przedmiary, ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie (odrębne dla każdej branży). 1.4. Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a) wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c) wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ECON Marek Michalczyk, Klimeckiego 10, 25-237 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 71470.00
  • Oferta z najniższą ceną: 71470.00 oferta z najwyższą ceną: 146000.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gm. Strawczyn


1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

„ECON” Marek Michalczyk
ul. Klimeckiego 10
25-237 Kielce


Cena wybranej oferty – 87.193,40 zł brutto

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę przy zastosowaniu ustalonego kryterium oceny ofert 100 pkt - cena

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

Oferta Nr 1 - Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT”
w Warszawie Oddz. w Kielcach
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

Oferta Nr 2 - „ECON” Marek Michalczyk
ul. Klimeckiego 10,
25-237 Kielce

Oferta Nr 3 - Usługi Projektowe Inżynierskie i Budowlane
Joanna Pluta
ul. Chłodna 9b, 97-500 Radomsko

Oferta Nr 4 - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA
ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce

Oferta Nr 5 - Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
„PERFEKT” Grupa Kielecka
ul. Astronautów 7/1, 25-337 Kielce

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania - 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 64,39 pkt
Oferta Nr 2 - 100,00 pkt
Oferta Nr 3 - 99,54 pkt
Oferta Nr 4 - 64,97 pkt
Oferta Nr 5 - 48,95 pkt
artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1, Nr 2 + Odpowiedź

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 107753 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gmina Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gmina Strawczyn. 2.1.W ramach projektowania zamówienie obejmuje: a) przeprowadzenie wizji w terenie, b) pozyskanie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz z wykazem właścicieli gruntów w obrębie projektowanej inwestycji, c) opracowanie projektów budowlanych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek . d) uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym z ZUDP oraz użytkownikami terenu, na którym będzie prowadzona sieć), przygotowanie i wystąpienie w imieniu Zamawiającego, z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będą wymagane. Ponadto dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami - jeżeli są wymagane. Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy ślepe i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 poz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.06.2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu. ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.3. Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać: a) Dokumentację budowlaną inwestycji; b) Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania: - budowlano konstrukcyjny zawierający również wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia, itp. - instalacji elektrycznych, - przedmiary, ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie (odrębne dla każdej branży). 1.4. Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a) wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c) wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc zł). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Wadium na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strawczyn, Promnik, Oblęgorek gmina Strawczyn 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w artykule 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania pracami w zakresie instalacji wod-kan jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonanych prac projektowych będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę c) wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem odpowiednich uprawnień, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), Wymagana forma dokumentów: - wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał - uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę - zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę d) wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych prac projektowych - oryginał - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Załączniki:
Mapa4 MB
Mapa3 MB
Mapa2 MB
Mapa1 MB
Specyfikacja z załącznikami 240 KB