główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Rewitalizacja msc. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 141839 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 106113 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Rewitalizacja msc. Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa winna obejmować: 1) Przebudowę ul. Szkolnej w msc. Strawczyn (droga gminna Nr 156031 o dł. 250 m), polegającą m.in. na: - zmiany nawierzchni drogi asfaltowej na bruk, - wykonaniu kryta odwodnieniowego, - zagospodarowanie poprzez umieszczenie koszy na śmieci, zieleni, itp. 2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Strawczynie (działki ewidencyjne nr 914, 600/2, 600/40, 600/39, polegające na: - ogrodzeniu terenu, - oświetlenie terenu, - drogi dojazdowe, chodniki i parkingi, - odwodnienie terenu, - przebudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy - osłona śmietnikowa, - elementy zagospodarowania terenu takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, podświetlane tablice informacyjne, reklamowe, billboardy, zieleń urządzona, donice i inne, 3) Wymianę lub przebudowę przystanków autobusowych na terenie msc. Strawczyn (4 szt.) 4) Budowę chodnika wzdłuż ulicy Żeromskiego w Strawczynie o długości 1 700 mb 5) Zagospodarowanie głównych ulic poprzez usytuowanie wzdłuż nich zieleni urządzonej, koszy na śmieci itp. 6) Usytuowanie przy obiektach użyteczności publicznej w Strawczynie stojaków na rowery, ławek, zieleni urządzonej. Wyżej wymienione elementy powinny zawierać się w jednym opracowaniu projektowym. Przewiduje się, że zadanie p.n. Rewitalizacja msc. Strawczyn będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. Dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami. Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy ślepe i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. 3. Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 poz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.06.2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222000-1 ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. 1.3. Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.4. Wykonanie koncepcji, która po zaakceptowaniu przez zamawiającego będzie podstawą do przygotowania dokumentacji projektowej. 1.5. Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać: a) Dokumentację budowlaną inwestycji; b) Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania: - budowlano konstrukcyjny zawierający również wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatów, stali konstrukcyjnej, drewna, itp. - instalacji wod-kan, c.cw. i ppoż. - o ile dotyczy, - instalacji c.o. i wentylacji - o ile dotyczy, - instalacji elektrycznych, - przedmiary, ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie (odrębne dla każdej branży budynku). 1.6. Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. 1.7. Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a) wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c) wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 65573.77 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Planuje się że zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Projektów BM art. Projekt, ul. Nowy Świat 38, 25-522 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 65000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 65000.00 oferta z najwyższą ceną: 83000.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty 446 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Rewitalizacja msc. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 106113 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Rewitalizacja msc. Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokumentacja projektowa winna obejmować: 1) Przebudowę ul. Szkolnej w msc. Strawczyn (droga gminna Nr 156031 o dł. 250 m), polegającą m.in. na: - zmiany nawierzchni drogi asfaltowej na bruk, - wykonaniu kryta odwodnieniowego, - zagospodarowanie poprzez umieszczenie koszy na śmieci, zieleni, itp. 2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Strawczynie (działki ewidencyjne nr 914, 600/2, 600/40, 600/39, polegające na: - ogrodzeniu terenu, - oświetlenie terenu, - drogi dojazdowe, chodniki i parkingi, - odwodnienie terenu, - przebudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy - osłona śmietnikowa, - elementy zagospodarowania terenu takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, podświetlane tablice informacyjne, reklamowe, billboardy, zieleń urządzona, donice i inne, 3) Wymianę lub przebudowę przystanków autobusowych na terenie msc. Strawczyn (4 szt.) 4) Budowę chodnika wzdłuż ulicy Żeromskiego w Strawczynie o długości 1 700 mb 5) Zagospodarowanie głównych ulic poprzez usytuowanie wzdłuż nich zieleni urządzonej, koszy na śmieci itp. 6) Usytuowanie przy obiektach użyteczności publicznej w Strawczynie stojaków na rowery, ławek, zieleni urządzonej. Wyżej wymienione elementy powinny zawierać się w jednym opracowaniu projektowym. Przewiduje się, że zadanie p.n. Rewitalizacja msc. Strawczyn będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. Dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami. Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy ślepe i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. 3. Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 poz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.06.2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222000-1 ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. 1.3. Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.4. Wykonanie koncepcji, która po zaakceptowaniu przez zamawiającego będzie podstawą do przygotowania dokumentacji projektowej. 1.5. Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać: a) Dokumentację budowlaną inwestycji; b) Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania: - budowlano konstrukcyjny zawierający również wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatów, stali konstrukcyjnej, drewna, itp. - instalacji wod-kan, c.cw. i ppoż. - o ile dotyczy, - instalacji c.o. i wentylacji - o ile dotyczy, - instalacji elektrycznych, - przedmiary, ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie (odrębne dla każdej branży budynku). 1.6. Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. 1.7. Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a) wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c) wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc zł). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 4. z dopiskiem: Wadium na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Rewitalizacja msc. Strawczyn. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w artykule 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 3. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu ze szczególnym wykazaniem ciągów pieszo-jezdnych. Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonanych prac projektowych będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę c) wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem odpowiednich uprawnień, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), Wymagana forma dokumentów: - wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał - uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę - zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę d) wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu ze szczególnym wykazaniem ciągów pieszo-jezdych. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych prac projektowych - oryginał - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę c) wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem odpowiednich uprawnień, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), Wymagana forma dokumentów: - wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał - uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę - zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę d) wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu ze szczególnym wykazaniem ciągów pieszo-jezdych. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych prac projektowych - oryginał - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 1 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewiduje się, że zadanie p.n. Rewitalizacja msc. Strawczyn będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami 226 KB