główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zakup kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2009 r w ilości 2100 t.
Numer ogłoszenia: 162094 - 2009; data zamieszczenia: 22.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87776 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2009 r w ilości 2100 t..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2009 r w ilości 2100 t wg granulacji: 0 - 63 mm w ilości 800 t, 0 - 16 mm w ilości 1300 t..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 54500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NORDKALK SP. Z O.O. Zakład w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 50500.00
  • Oferta z najniższą ceną: 50500.00 oferta z najwyższą ceną: 61190.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Znak: ZP-341/5/09

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: zakup kruszywa niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2009 r. w ilości 2100 ton

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:

Nordkalk Sp. z o.o.
Zakład w Miedziance
Miedzianka
26-065 Piekoszów

Cena wybranej oferty 61.610,00 zł brutto

2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, z uwagi na najniższą cenę. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny – 100% cena.

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 ofert:

Oferta Nr 1:
Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 130/19

Oferta Nr 2 – OMEGA s.c
ul. Gen. J Hallera 2
41-943 Piekary Śląskie

Oferta Nr 3 – Nordkalk Sp. z o.o.
Zakład w Miedziance
Miedzianka
26-065 Piekoszów

4. Wykonawcy wykluczeni – 0

5. Oferty odrzucone:
Oferta Nr 1 – Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 130/19
Oferta została odrzucona na podst. art 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kruszywo kamienne niesortowane z wapienia dewońskiego, natomiast wykonawca oferuje dostawę kruszywa z kamienia oksfordzkiego.

6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert w kryterium 100% cena złożone oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 2 – 82,53 pkt
Oferta Nr 3 – 100,00 pkt
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Strawczyn: Zakup kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2009 r w ilości 2100 t
Numer ogłoszenia: 87776 - 2009; data zamieszczenia: 01.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2009 r w ilości 2100 t.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2009 r w ilości 2100 t wg granulacji: 0 - 63 mm w ilości 800 t, 0 - 16 mm w ilości 1300 t.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu -oryginał b)- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku gdy wykonawca samodzielnie nie spełnia tych warunków, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Załączniki:
Załącznik 3 24 KB
Załącznik 2 94 KB
Załącznik 1 35 KB
Specyfikacja 190 KB