artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku

O G Ł O S Z E N I E


Dotyczy: Przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) z dnia 4.05.2009r. w sprawie wydzierżawienia parkingu o pow. 7200 m2 położonego na działce Nr 1047 w miejscowości Oblęgorek, wraz z domkiem parkingowym

Zgodnie z §12 rozporządzenia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Strawczyn


informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (licytacji) dzierżawcą jak wyżej została Pani Anna Podsiadło, zam. w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 19/7
Wylicytowana kwota rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 1788 zł + 22% VAT. Okres dzierżawy: 3 lata.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wpłaciła wadium w ustalonym terminie. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 1728,00 + 22% VAT.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Strawczyn, dnia 01.04.2009 r.


Wójt Gminy Strawczyn
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
(licytacja) na :


wydzierżawienie parkingu o pow. 7.200 m2
wraz z domkiem parkingowym w miejscowości OblęgorekPrzetarg odbędzie się w dniu 4.05.2009 r. o godz. 10:00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie.

Parking pokryty asfaltem zlokalizowany jest na działce Nr 1047 w Oblęgorku – własność Gminy Strawczyn zgodnie z decyzją Wojewody Kieleckiego nr PP. V–7413/5/93 z dnia 21.07.1993 r.
Okres dzierżawy – 3 lata

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wraz z domkiem parkingowym wynosi 1728,00 + 22% VAT

Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych w wysokości 20 % ceny wywoławczej + 22% VAT należy wpłacić do 29 kwietnia 2009 r. do godz. 14:30 w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, Oddział w Strawczynie, na konto Urzędu Gminy: 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002.

Dzierżawca parkingu oprócz czynszu dzierżawnego będzie opłacał podatek roczny od nieruchomości który w 2009 roku wynosi: 3972,00 zł.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przypadku, kiedy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny za czynsz, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Strawczyn celem zwarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Szczegółowych informacji udziela:
Referat Infrastruktury Technicznej
(Z. Adamczyk) tel. (041) 30-38-630