artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dotyczy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)

Numer ogłoszenia: 170236 - 2009; data zamieszczenia: 28.05.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119104 - 2009 data 23.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.4).
  • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 60900.00 Oferta z najniższą ceną: 60900.00 oferta z najwyższą ceną: 60900.00 Waluta: PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 60898.36 Oferta z najniższą ceną: 60898.36 oferta z najwyższą ceną: 60898.36 Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU I - Budowy boiska do piłki nożnej.
Numer ogłoszenia: 119104 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51592 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU I - Budowy boiska do piłki nożnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie zadania jw. obejmującego następujące roboty budowlane: - Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 105 x 68 m o nawierzchni trawiastej, - Budowa bieżni 6-cio torowej o szer. 7,32 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, - Budowa sektorów i rozbiegi z urządzeniami lekkoatletycznymi tj.: rów z wodą (bieg z przeszkodami), skocznia o skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, - budowa kanalizacji deszczowej o długości 1394,50 mb, - budowa kanalizacji drenażowej o długości 1131,90 mb - budowa tymczasowego oświetlenia boiska do piłki nożnej, - budowa infrastruktury drogowej, tj. droga dojazdowa, chodniki, parkingi..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 61475.41 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 60900.00
  • Oferta z najniższą ceną: 60900.00 oferta z najwyższą ceną: 60900.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie centrum sportowo – rekreacyjnego w Strawczynku gmina Strawczyn.
Zamówienie dotyczy Etapu I – Budowa boiska do piłki nożnej.

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

ADAPTEQ ENGINEERING
Jolanta Piasecka
ul. Szczęśliwa 16
05-092 Łomianki


Cena wybranej oferty 74.296,00 zł brutto w tym VAT 22%

Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

Oferta Nr 1:
ADAPTEQ ENGINEERING
Jolanta Piasecka
ul. Szczęśliwa 16
05-092 Łomianki

3. W wyniku streszczenia oceny zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert – 100% - cena, oferta otrzymała 100 pkt.
artykuł nr 4

ZP-341/4/09

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU I - Budowy boiska do piłki nożnej
Numer ogłoszenia: 51592 - 2009; data zamieszczenia: 05.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU I - Budowy boiska do piłki nożnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie zadania jw. obejmującego następujące roboty budowlane: - Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 105 x 68 m o nawierzchni trawiastej, - Budowa bieżni 6-cio torowej o szer. 7,32 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, - Budowa sektorów i rozbiegi z urządzeniami lekkoatletycznymi tj.: rów z wodą (bieg z przeszkodami), skocznia o skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, - budowa kanalizacji deszczowej o długości 1394,50 mb, - budowa kanalizacji drenażowej o długości 1131,90 mb - budowa tymczasowego oświetlenia boiska do piłki nożnej, - budowa infrastruktury drogowej, tj. droga dojazdowa, chodniki, parkingi.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie spełnienia warunku winni posiadać uprawnienia z branży: - konstrukcyjno-budowlanej - sanitarnej - elektrycznej - przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku: 1) Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie nadzoru a jeżeli okres prowadzenia krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom objętym niniejszym postępowaniem z podaniem daty i miejsca wykonywania usług oraz załączeniem dokumentów, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że nadzorował min. 1 robotę dotyczącą budowy boisk sportowych o sztucznej nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł. 2)Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, minimum 1 osobę z uprawnieniami instalacji sanitarnych, minimum 1 osobę z uprawnieniami instalacji elektrycznych. 3) Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach - aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) dokumenty uprawnień budowlanych osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami wraz z aktualnymi zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 3) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 4) Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu: wykaz - oryginał, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn woj. świętokrzyskie I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki
Specyfikacja   141.124 KB
Załączniki   206.111 KB