artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   43.870 KB
artykuł nr 2

Protest

Załączniki
Protest   324.711 KB
Informacja o wniesieniu protestu   585.749 KB
artykuł nr 3

Protest

Załączniki
Protest   592.362 KB
Informacja o wniesieniu protestu   172.464 KB
artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 5

Rozstrzygnięcie protestu

Załączniki
Rozstrzygnięcie protestu   63.580 KB
artykuł nr 6

Protest

Załączniki
Protest   1.207 MB
Informacja o wniesionym proteście   166.495 KB
artykuł nr 7

Zapytania Nr 8, 9 i Odpowiedzi na Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki
Zapytanie Nr 8   244.568 KB
Zapytanie Nr 9   191.534 KB
Odpowiedź na zapytania Nr 8, 9   2.681 MB
artykuł nr 8

Zapytanie Nr 5, 6, 7 i Odpowiedzi na Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki
Zapytanie Nr 5   212.681 KB
Zapytanie Nr 6   190.181 KB
Zapytanie Nr 7   375.432 KB
Odpowiedź na zapytania Nr 5, 6, 7   631.818 KB
artykuł nr 9

Zapytanie Nr 4 i Odpowiedź na Zapytanie Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki
Zapytanie nr 4   396.076 KB
Odpowiedź na zapytanie nr 4   582.944 KB
artykuł nr 10

Zapytanie Nr 3 i Odpwoeidź na Zapytanie Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki
Zapytanie Nr 3   213.093 KB
Odpowiedź na zapytanie nr 3   872.581 KB
artykuł nr 11

Zapytania i udzielone odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki
Odpowiedź na zapytania 1 i 2   1.647 MB
Zapytanie Nr 1   793.849 KB
Zapytanie Nr 2   204.389 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Strawczyn: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2009/S 28-040770
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane


SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, Do wiadomości Helena Picheta, PL-26-067 Strawczyn. Tel. +48 413038002. E-mail gmina@strawczyn.pl. Faks +48 413038157.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.strawczyn.4bip.pl. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Gmina.
Inne: Działalność samorządowa.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn Etap I – Budowa boiska do piłki nożnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Strawczynek, gm. Strawczyn. Kod NUTS: PL331 .

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn, Etap I – budowa boiska do piłki nożnej 1. Opis przedmiotu zamówienia: - Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 105 x 68 m o nawierzchni trawiastej, - Budowa bieżni 6-cio torowej o szer. 7,32 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, - Budowa sektorów i rozbiegi z urządzeniami lekkoatletycznymi tj.: rów z wodą (bieg z przeszkodami), skocznia o skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, - budowa kanalizacji deszczowej o długości 1 394,50 mb, - budowa kanalizacji drenażowej o długości 1 131,90 mb - budowa tymczasowego oświetlenia boiska do piłki nożnej, - budowa infrastruktury drogowej, tj. droga dojazdowa, chodniki, parkingi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. Uwaga: Przedmiot niniejszego postępowania (Etap I – budowa boiska do piłki nożnej) jest częścią całości zamówienia obejmującego budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku, które zostało podzielone na etapy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200, 45233120, 43124100, 31527200.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

II.1.8) Podział na części: Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między 4 000 000,00 a 5 100 000,00 PLN.

II.2.2) Opcje: Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zakończenie: 22.6.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadium w wysokości 50 000 PLN. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 m-cy od daty odbioru końcowego.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zapłata wynagrodzenia po otrzymaniu faktury do dnia 30.6.2009. Podstawą do wystawienia faktury stanowił będzie protokół odbioru końcowego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (konsorcja/spółki) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp W przypadku konsorcjum zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w ich postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art 22 ust 1 PZP - oświadczenie wykonawcy. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z postawionym warunkiem. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę Nie podlegają wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art 24 Ustawy PZP. Do potwierdzenia warunków składają: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę 3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionym nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, minimum 1 osobę z uprawnieniami instalacji sanitarnych, minimum 1 osobę z uprawnieniami instalacji elektrycznych. Forma dokumentu - oryginał 2) Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załączyć winien pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. Wymagana forma - oryginał 3) Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę - aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wybudował co najmniej jedno boisko do piłki nożnej o wartości min. 1 mln zł brutto. - wybudował min. 1000 mb kanalizacji deszczowej, - wykonał min. jedną robotę z zakresu budowy dróg lub parkingów lub chodników Wymagana forma dokumentu - oryginał Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-341/2/09.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.3.2009 - 15:30. Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.3.2009 - 15:30.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 24.3.2009 - 15:45. Miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, pok. Nr 5, województwo: Świętokrzyskie, Kraj: Polska.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.


SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora pocztowego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art 184-193 ustawy PZP.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 9.2.2009.

Załączniki
Specyfikacja   117.701 KB
Załącznik 1   42.966 KB
Załącznik 2   24.449 KB
Załącznik 3   28.490 KB
Załącznik 4   29.469 KB
Załącznik 5   80.375 KB
Załącznik 6   75.085 KB
Załącznik 7   5.504 MB