artykuł nr 1

Znak: ZP-341/29/08

Strawczyn: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2009.
Numer ogłoszenia: 24319 - 2009; data zamieszczenia: 21.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258838 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2009 w ilości 40 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. w tym: 1) dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 25 000 litrów, 2) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 8 000 litrów, 3) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Oblęgorze w ilości 7 000 litrów, Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ - pozostałość po spopieleniu - 0,01% (m/n) Miejsce dostawy: 1) dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 25 000 litrów 2) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 8 000 litrów 3) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Oblęgorze w ilości 7 000 litrów 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego. 5. Jednorazowa ilość zakupu oleju uzależniona będzie od faktycznego zużycia, na które będą miały wpływ warunki klimatyczne. W wyżej wymienionych obiektach znajdują się pojemniki o pojemności 1) Urząd Gminy w Strawczynie 4 pojemniki o pojemności 1500 litrów, jednorazowe zamówienie wynosić będzie około 5000 litrów. 2) Świetlica Wiejska w Strawczynku 1 pojemnik o pojemności 1000 litrów, jednorazowe zamówienie wynosić będzie około 900 litrów. 3) Świetlica Wiejska w Oblęgorze 1 pojemnik o pojemności 750 litrów, jednorazowe zamówienie wynosić będzie około 600 litrów. 6. Rozładunek oleju winien odbywać się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawierającej legalizowany licznik. 7. Olej będzie dostarczany i fakturowany w litrach w temperaturze referencyjnej 15°C. Dostawa potwierdzona zostanie wydrukiem z autocysterny..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 78688.52 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Petrolis Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 61967.21
 • Oferta z najniższą ceną: 61967.21 oferta z najwyższą ceną: 64400.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/28/08

Strawczyn: Usuwanie odpadów z terenu gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 15275 - 2009; data zamieszczenia: 14.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256096 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie odpadów z terenu gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2009 - 2010 z podziałem na zadania: Zad. Nr 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu. Zakres przedmiotu zadania obejmuje: 1) zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2114 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie, 2) usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych składowanych w pojemnikach o pojemności 110 litrów zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi, 3) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) 1 raz w miesiącu, 4) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, 5) wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i niesegregowanych 6) wywóz winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach: - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie, - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, - Szkoła Podstawowa w Korczynie, - Urząd Gminy w Strawczynie, - Ośrodek Zdrowia w Strawczynie, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: - Chełmce, - Oblęgorek, - Promnik, - Strawczyn, - Niedźwiedź, - Ruda Strawczyńska. Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów segregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 535360.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie Nr 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZIELIŃSKI Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 480806.58
 • Oferta z najniższą ceną: 480806.58 oferta z najwyższą ceną: 640127.10
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Kozubowski, Strawczyn, 26-067 Oblęgór 72, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 24000.00
 • Oferta z najniższą ceną: 24000.00 oferta z najwyższą ceną: 117600.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZIELIŃSKI, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6280.00
 • Oferta z najniższą ceną: 6280.00 oferta z najwyższą ceną: 8000.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/27/08

Strawczyn: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 4889 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253656 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie gminy Strawczyn. Kod CPV: 50232100-1 Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego polegającą na utrzymaniu w sprawności technicznej 1601 punktów oświetlenia drogowego. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę niesprawnych źródeł światła, - wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, - regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, - czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, - wymianę niesprawnych bezpieczników, - wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, - konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, - malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego (oświetlenie wokół kościołów), - malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów, - prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, - uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp., - przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, - czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, - regulacje zegarów sterowniczych, - wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp./, - wymianę uszkodzonych przewodów w słupach ośiwtleniowych i wysięgnikach, - usuwanie zwarć naliniach napowietrznych nn, - regulacja zwisów oświetlenia drogowego, - lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, - naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, - wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn, - zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np.: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.), - kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, - wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, - pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), - poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych, - przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego. 2. Informacja o przedmiocie zamówienia. Konserwacja oświetlenia drogowego wykonywana będzie na urządzeniach będących własnością lub użytkowanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny właściwy do rejonizacji w ramach ZEORK Skarżysko-Kamienna (RZE Kielce, RZE Końskie)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 105666.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKOBOX Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 50, 25-045 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 76079,60
 • Oferta z najniższą ceną: 76079,60 oferta z najwyższą ceną: 76079,60
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 4

Znak: ZP-341/26/08

Strawczyn: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku.
Numer ogłoszenia: 384169 - 2008; data zamieszczenia: 31.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254418 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. W tym: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 41 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,2 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Miejsce dostawy: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 80655.74 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 68893.44
 • Oferta z najniższą ceną: 68893.44 oferta z najwyższą ceną: 70930.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/25/08

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 402 tony do celów grzewczych.
Numer ogłoszenia: 380613 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244856 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 402 tony do celów grzewczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 402 tony do celów grzewczych z podziałem na asortyment: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 97 ton (10121000-7-CPV), b) węgiel orzech gatunek I w ilości 75 ton (10121000-7-CPV), c) miał węglowy gatunek I w ilości 230 ton (10000000-3-CPV). Opał winien posiadać następujące właściwości: 1) Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8 % - popiół : 6 - 8 % - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8 % 2) Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5 - 7% - popiół: 2 - 4,5 % - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,30 - 0,45 % 3) Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7 % - popiół: 13 - 18 % - wartość opałowa: 24.000 - 26.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0.80% Miejsce dostawy 1) Ddostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 145 ton z podziałem na asortyment - węgiel orzech 75 ton - węgiel kostka 25 ton - miał węglowy 45 ton 2) Dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku 133 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - węgiel kostka 60 ton - miał węglowy 30 ton 3) Dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 91 ton z podziałem na asortyment: - węgiel kostka 6 ton - miał węglowy 85 ton 4) Dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ilości 76 ton z podziałem na asortyment: - węgiel kostka 6 ton - miał węglowy 70 ton 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Opał dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7, 10.00.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 160180.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa Sp.J. NOWEK, ul. Kolberga 2, 25-620 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 166516.40
 • Oferta z najniższą ceną: 166516.40 oferta z najwyższą ceną: 181419.18
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 6

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2008/2009 z miejscowości Niedźwiedź-Zaskale do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Strawczyn: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2008/2009 z miejscowości Niedźwiedź-Zaskale do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
Numer ogłoszenia: 372845 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2008/2009 z miejscowości Niedźwiedź-Zaskale do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2008/2009 z miejscowości Niedźwiedź-Zaskale do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu - 6 uczniów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.50.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 696.79 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A., Czarnowska 12, 25-504 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1147.54
 • Oferta z najniższą ceną: 1147.54 oferta z najwyższą ceną: 1147.54
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 7

Roboty dodatkowe na zadaniu: Roboty budowlane i modernizacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Strawczyn: Roboty dodatkowe na zadaniu: Roboty budowlane i modernizacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 261048 - 2008; data zamieszczenia: 12.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu: Roboty budowlane i modernizacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe na zadaniu: Roboty budowlane i modernizacyjne budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - 739,84 m2 2) Izolacji poziomej z folii - 739,84 m2 3) Izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej ze styropianu gr. 10 cm - 739,84 m2 4) Warstwy wyrównawczej pod posadzki - 739,84 m2 5) Posadzki cementowej zbrojonej siatką wraz z cokolikami - 739,84 m2 2. Szczegółowy zakres robót określa zestawienie w przedmiarach robót. 3. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy stanowiącej integralną część niniejszej specyfikacji. 4. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego: a) Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na całość wykonanych robót, b) Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72238.26 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Creative Future Grzegorz Barczyk, Daleszyce, 26-021 Mójcza 25, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 70499.64
 • Oferta z najniższą ceną: 70499.64 oferta z najwyższą ceną: 70499.64
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/23/08

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 219556-2008 z dnia 2008-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Strawczyn
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej o pow....
Termin składania ofert: 2008-10-03

Strawczyn: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w Strawczynie.
Numer ogłoszenia: 287915 - 2008; data zamieszczenia: 28.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219556 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w Strawczynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej o pow. 1860,00 m2 - budowę boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) o nawierzchni syntetycznej o pow. 613,11 m2 - budowę zaplecza boisk w systemie modułowym o pow. zabudowy 28,50 m2 (4 kontenery - WC damski, WC męski, magazyn, pomieszczenie dla trenera) - budowę ciągu komunikacyjnego o pow. 183,59 m2 - budowę ogrodzenia terenu o dł. 257,55 m i wys. 4,00 m z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz piłkochwyty na dł. 36,00 m i wys. 6,00 m - budowę infrastruktury technicznej podziemnej (wod.-kan., odwodnienia i drenaże), - budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową - zagospodarowanie terenu zielenią o pow. 84,00 m2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez biuro projektowe ACTIV SPORT A. Krzyżański ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej siwz, b) przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej siwz, c) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej siwz...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1062114.54 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa POL-BUD Mariusz Klimczak, Oleśnica, 28-220 Pieczonogi 50, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 979508.20
 • Oferta z najniższą ceną: 979508.20 oferta z najwyższą ceną: 979508.20
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 9

Znak: ZP-341/24/08

Strawczyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 i 2009/2010 w ilości 79280 mb.
Numer ogłoszenia: 278913 - 2008; data zamieszczenia: 22.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 221134 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 i 2009/2010 w ilości 79280 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 i 2009/2010 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Posypywanie nawierzchni dróg Opis przedmiotu zamówienia Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn z podziałem na zadania: Zadanie Nr I - 9 600 mb 1. Małogoskie + Akwizgran - 2750 2. Korczyn - 6850 Zadanie Nr II - 15 990 mb 1. Ruda Strawczyńska - 5300 2. Kuźniaki - 6700 3. Hucisko - 640 4. Niedźwiedź - 3350 Zadanie Nr III - 18 440 mb 1. Oblęgorek - 8700 2. Oblęgór - 9740 Zadanie Nr IV - 13 880 mb 1. Strawczyn - 7400 2. Strawczynek - 6480 Zadanie Nr V - 21 370 MB 1. Promnik - 11820 2. Chełmce - 9550..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 94047.24 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie I

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Oferta z najniższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania oferta z najwyższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie II

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Oferta z najniższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania oferta z najwyższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie III

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Oferta z najniższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania oferta z najwyższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zadanie IV

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Oferta z najniższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania oferta z najwyższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Zadanie V

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Oferta z najniższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania oferta z najwyższą ceną: 13.00 / 1 km odśnieżania 37.00 /1 km posypywania
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 10

Znak: ZP-341/22/08

Strawczyn: Roboty Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku na Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej.
Numer ogłoszenia: 259219 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 192194 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku na Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia - Roboty 1. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku na Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac mających na celu przystosowanie pomieszczeń administracyjnych w budynku SP i Gimnazjum w Oblęgorku do obecnie obowiązujących przepisów oraz zmianę ich funkcji na gabinety lekarskie wraz z niezbędnym zapleczem, w tym: - wyburzenie części ścian i wykonanie nowych, - wykonanie nowoprojektowanych i zamurowanie usuwanych otworów drzwiowych wraz z montażem nich odpowiednich stolarek, - zainstalowanie wentylacji mechanicznej i doprowadzenie jej do pomieszczeń, - wykonanie tynków wewnętrznych oraz wykonanie okładzin ścian, - wymiana posadzek, - rozbudowa poszczególnych odcinków instalacji wewnętrznych, tj. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i wentylacji, - wykonanie niezbędnych robót elektrycznych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 148541.25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe MAGAD Paweł Jarząb, ul. Warszawska 166/32, 25-414 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 104891.75
 • Oferta z najniższą ceną: 104891.75 oferta z najwyższą ceną: 112975.27
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 11

Znak: ZP-341/21/08

Strawczyn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn Zad 1. Oblęgór - Sieniów - wodociąg Zad 2. Strawczynek - Osiczyna - kanalizacja Zad 3. Promnik ul. Panoramiczna - wodociąg + kanalizacja
Numer ogłoszenia: 242131 - 2008; data zamieszczenia: 30.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 190397 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn Zad 1. Oblęgór - Sieniów - wodociąg Zad 2. Strawczynek - Osiczyna - kanalizacja Zad 3. Promnik ul. Panoramiczna - wodociąg + kanalizacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu następującego zakresu: Zad 1. Oblęgór - Sieniów Sieć wodociągowa z rur PVC Ø 90 -105mb, Ø 110 - 443mb Pompownia sieciowa - 1 szt. Zad 2. Strawczynek - Osiczyna Kolektor sanitarny z rur PVC Ø 200 - 578 mb Rurociąg tłoczny z rur PE - 304 mb Przepompownia sieciowa - 1 szt. Zad 3. Promnik ul. Panoramiczna Sieć wodociągowa Ø z rur PVC 90 - 287 mb Kolektor sanitarny z rur PVC Ø 200 - 226 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna do niniejszej SIWZ oraz załączniki graficzne..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 74.23.22.20-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 738927.83 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Spółka z o.o., ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 476356.69
 • Oferta z najniższą ceną: 476356.69 oferta z najwyższą ceną: 531972.77
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 12

Znak: ZP-341/23/08

Strawczyn: Roboty dodatkowe na zadaniu: Roboty budowlane i modernizacyjne budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

Numer ogłoszenia: 225540 - 2008; data zamieszczenia: 26.09.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu: Roboty budowlane i modernizacyjne budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Rozebranie istniejącyk luksferów przy klatkach schodowych - pow. 37,5 m kw. 2. Wypełnienie otworów nowymi luksferami - pow. 37,5 m kw. 3. Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o wymiarach 0,25 x 2,5 mb - 6 sztuk. Szczegółowy zakres robót określa zestawienie w przedmiarach robót. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącej integralną część specyfikacji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.12.20.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 20000.67 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk, Mójcza 25, 26-021 Daleszyce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 20000.67

Oferta z najniższą ceną: 20000.67 oferta z najwyższą ceną: 20000.67

Waluta: PLN.

artykuł nr 13

ZP-341/2/ 2008 /OSP

Promnik: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku
Numer ogłoszenia: 203111 - 2008; data zamieszczenia: 29.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 174086 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku, ul. Strażacka, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3038497.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochtonicze Straże Pożarne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 105000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 116800.00
 • Oferta z najniższą ceną: 116800.00 / oferta z najwyższą ceną: 142200.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 14

Znak: ZP-341/16/08

Strawczyn: Roboty ziemne przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 192121 - 2008; data zamieszczenia: 18.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 143274 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty ziemne przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Wykopanie rowów (szerokość dna rowu 40 cm z zachowaniem naturalnego odpływu wód) 2. Plantowanie skarp i poboczy. 3. Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości do 5 km Z podziałem na zadania : Zad Nr 1 Strawczynek - Plac wykopanie rowu na długości 630 mb , plantowanie skarp i poboczy, Zad Nr 2 Oblęgór - Osiczyna wykopanie rowu na długości 450 mb , wywóz nadmiaru ziemi z wykopu, plantowanie pobocza Zad Nr 3 Akwizgran - Małogoskie wykopanie rowu na długości 600 mb , plantowanie poboczy Zad Nr 4 Niedźwiedź - Zaskale wykopanie rowu na długości 200 mb , plantowanie pobocza. Zad Nr 5 Oblęgór - Sieniów czyszczenie rowu na długości 100 mb, plantowanie skarp. Zad Nr 6 Strawczyn - Podosina wykonanie ścinki pobocza na długości 200 mb.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.12-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 39724,98 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U.H. MANEX-BIS Maniara Dominik, ul. Kielecka 27, 26-010 Bodzentyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 15466.00
 • Oferta z najniższą ceną: 15466.00 / oferta z najwyższą ceną: 18820.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 15

Znak: Zp-341/19/08

Strawczyn: Wykonanie oświetlenia drogowego przy drogach w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 192063 - 2008; data zamieszczenia: 18.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 153509 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia drogowego przy drogach w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących odcinków oświetlenia drogowego w miejscowościach: Zadanie nr: 1) Chełmce-Zamokradle - wymiana 11 sztuk starych opraw oświetleniowych i dowieszenie 6 sztuk nowych opraw oświetleniowych oraz przewodu oświetleniowego o długości 417 mb, 2) Oblęgór (do kurników) - budowa linii oświetlenia drogowego o długości 400 mb, podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii nn o długości 800 mb oraz opraw oświetleniowych w ilości 7 sztuk, 3) Promnik, ul.Kościelna - dowieszenie przewodu oświetleniowego o długości 178 mb i opraw oświetleniowych w ilosci 4 sztuk, 4) Promnik, ul.Wolna - dowieszenie 5 sztuk opraw oświetleniowych na istniejącej linii nn, 5) Strawczynek (przy lesie) - dowieszenie przewodu oświetleniowego o długości 112 mb i opraw oświetleniowych w ilości 3 sztuk na istniejącej linii nn. 3. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej siwz

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.82.50.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 76627,54 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Więckowski, Strawczyn, 26-067 Strawczynek 34, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 58630.36
 • Oferta z najniższą ceną: 58630.36 / oferta z najwyższą ceną: 62249.74
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 16

Znak: ZP-341/17/08

Strawczyn: Wprowadzenie jednostkowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectwa Hucisko.
Numer ogłoszenia: 186646 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 156716 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wprowadzenie jednostkowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectwa Hucisko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie jednostkowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectwa Hucisko. Powierzchnia objęta zmianami - 0,44 ha, powierzchnia całkowita sołectwa 495,3 ha. z podziałem na etapy: Etap I - Sporządzenie ekofizjografii oraz analizy wniosków do zmian w planie. Etap II - Sporządzenie projektu zmian w planie i przedstawienie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Etap III - Uzyskanie opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt. 6 i 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.). Etap IV - Wyłożenie do publicznego wglądu, ponowienie niezbędnych czynności wynikających z uwzględnienia uwag oraz przygotowanie do uchwalenia projektu zmian w planie. Etap V - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmian w planie. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje jednostkową zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w sołectwie Hucisko (zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą stanowiącą zał. Nr 7 do SIWZ). 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie tekstu i rysunku planu zgodnie z art. 15 i 16 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z poźn.zm.); 2) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, spełniającej wymagania określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2006 Nr 129 poz.902) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz.1667); 3) sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia zmian planu - uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1587); 4) opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.78 z poźn. zmiananmi) - o ile zajdzie taka potrzeba; 5) przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień, uczestniczenie w sesjach Rady Gminy na których podejmowane będą uchwały dotyczące zmiany planu oraz we wszystkich innych naradach (spotkaniach), niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia; 6) przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków do zmian planu; 7) przygotowanie projektu zmian planu do opiniowania i uzgodnień wraz z prognozami; 8) przygotowanie projektu zmian planu wraz z prognozami skutków oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; 9) analiza uwag wniesionych do projektu zmian planu, w tym przedłożenie Wójtowi propozycji sposobu rozpatrzenia; 10) wprowadzenie zmian do projektu zmian planu z podjęciem działań, o których mowa w art. 17 pkt 13 ustawy na warunkach określonych w powyższym podpunkcie wraz z opracowaniem ostatecznej wersji projektu planu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 19 ustawy Wykonawca ponawia powyżej wymienione czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian w przedstawionym do uchwalenia planie projektu; 11) przygotowanie i przekazanie projektu zmian planu w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia wraz z: - analizą zgodności projektu planu z ustaleniami Studium, - listą nieuwzględnionych uwag (wniesionych do projektu planu w wyniku wyłożenia) wraz z propozycją sposobu ich rozpatrzenia w formie projektów załączników do uchwały, - uzasadnieniem do uchwały, 12) prezentacja projektu planu miejscowego przed Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, w czasie dyskusji publicznej oraz w okresie opiniowania i uzgadniania jak również Radzie Gminy i jej merytorycznym Komisjom. 1.2. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w ust. 1.1., a wynikające z procedur określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach odrębnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 1.3. Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany i odebrany, kiedy podjęta zostanie uchwała Rady Gminy w Strawczynie, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i uzyskana zostanie pozytywna ocena, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy. 1.5. Przed sporządzeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z opracowaniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Strategia rozwoju gminy. Kopie tych dokumentów po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy. 1.6. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia. 2. Informacja o przedmiocie zamówienia. 2.1. Przedmiotem zmiany w planie jest: - zmiana przeznaczenia części działek Nr ewidencyjny 645 i 275 oznaczonych symbolem TW - tzn. teren urządzeń zaopatrzenia w wodę na MM, tzn. tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, rzemieślniczo-wytwórczej, - zmiana przeznaczenia części działek Nr ewidencyjny 277/1 i 278/1 oznaczonych symbolem MM, tzn. tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, rzemieślniczo-wytwórczej na TW - tzn. teren urządzeń zaopatrzenia w wodę. 3. Wymagane jest opracowanie przedmiotu zamówienia etapami wyszczególnionymi w rozdz. II pkt. 1 niniejszej SIWZ - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Plan należy wykonać z wykorzystaniem technik komputerowych w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Plan powinien być wykonany w programie MicroStation lub AutoCad. 4. Materiały wyjściowe wg § 2 ust. 1 pkt 1 6 projektu umowy - stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia stanowi przedmiot odrębnego postępowania udzielanego w częściach

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 12000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MASTERPLAN Rafał Kozieł, Jaworznia-Zagórze 1, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12295.08
 • Oferta z najniższą ceną: 12295.08 / oferta z najwyższą ceną: 30000.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 17

Znak: ZP-341/18/08

Strawczyn: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2008/2009 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika w okresie od 01.09.2008 - 30.06.2009r
Numer ogłoszenia: 186597 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 153505 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2008/2009 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika w okresie od 01.09.2008 - 30.06.2009r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2008/2009 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika w okresie od 01.09.2008 - 30.06.2009r. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dowożenie uczniów z miejscowości Korczyn do Gimnazjum Nr 3 w Promniku (zał. Nr 1 do SIWZ) - 41 osób. 2. Dowożenie uczniów z miejscowości Chełmce-Polichta, Chełmce, Bugaj do Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku (zał. Nr 2 do SIWZ) - 57 osób. 3. Dowożenie uczniów z miejscowości Strawczynek, Oblęgór-Huta Oblęgorska, Niedźwiedź I i II, Hucisko, Ruda Strawczyńska I i II, Kuźniaki do Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie i Szkoły Podstawowej (zał. Nr 3 do SIWZ) - 134 osoby. 4. Dowożenie uczniów z miejscowości Ruda Strawczyńska-Śliwiny do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej (zał. Nr 4 do SIWZ) - 18 osób 5. Dowożenie uczniów z miejscowości Chełmce-Polichta i Chełmce (nad rzeką) do Szkoły Podstawowej w Chełmcach (zał. Nr 5 do SIWZ) - 56 osób. 6. Dowożenie uczniów z miejscowości , Huta Dolna, do Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Oblęgorku (zał. Nr 6 do SIWZ) - 43 osoby. 7. Dowożenie uczniów z miejscowości Oblęgorek-Góry i Oblęgorek (remiza strażacka) do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku (zał. Nr 7 do SIWZ) - 25 uczniów

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.50.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 140186,92 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A., ul. Czarnowska 12, 25-504 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 133401.00
 • Oferta z najniższą ceną: 133401.00 / oferta z najwyższą ceną: 133401.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 18

Znak: ZP-341/10/08

Strawczyn: Budowa zbiornika wodnego Strawczyn
Numer ogłoszenia: 146682 - 2008; data zamieszczenia: 01.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 79066 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika wodnego Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu robót - Czasza zbiornika, - Zapory zbiornika, - Budowa piętrząco-upustowa zbiornika, - Odcinkowa konserwacja koryta cieku Od Mokrego Boru, - Odcinkowe przełożenie koryta cieku Od Mokrego Boru, - Boczne ujęcie i doprowadzenie wody do zbiornika, - Ciąg spacerowo-rowerowy wokół zbiornika, - Wewnętrzna Droga dojazdowa, - Parking dla samochodów osobowych, - Kanalizacja deszczowa Parkingu i Drogi dojazdowej - Żelbetowe molo widokowe, - Odbudowa rowu melioracyjnego - opaskowego, - Odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna cieku Trupień, - Przełożenie linii SN - 15kV, - Oświetlenie wokół zbiornika, - Stanowiska łowieckie dla wędkarzy, - Odcinkowy remont nawierzchni drogi Strawczyn - Niedźwiedź (działki 430/1 i 430/2) - Tymczasowa droga technologiczna dojazdowa, Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez Biuro Projektowo-Wykonawcze DELMER Kielce ul. Warszawska 47/22 stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej siwz, b) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej siwz, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu architektoniczno-budowlanego , stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej siwz, d)wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej siwz

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.72.70-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14342849,06 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REM-WOD Sp. z o.o., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6465006.67
 • Oferta z najniższą ceną: 6465006.67 / oferta z najwyższą ceną: 7860011.83
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 19

Znak: ZP-341/13/08

Strawczyn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w miejscowościach na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 144854 - 2008; data zamieszczenia: 30.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 102645 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w miejscowościach na terenie Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz transport i utylizacja powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; usługa polegająca na usunięciu z pokryć dachowych materiałów zawierających azbest na nieruchomościach wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; organizacja i zabezpieczenie placu robót; uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi; składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; transport usuwanych wyrobów azbestowych; utylizacja wyrobów azbestowych; przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji. Planowana powierzchnia pokryć dachowych może ulec zmniejszeniu o ile właściciele budynków mieszkalnych i gospodarczych wskazani w wykazie (Załącznik nr 1 do SIWZ) zrezygnują z usługi. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz, 649/, rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 57525,36 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZACH-UTYL, ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 35900.40
 • Oferta z najniższą ceną: 35900.40 / oferta z najwyższą ceną: 147720.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 20

Znak: ZP-341/12/08

Strawczyn: Wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 139243 - 2008; data zamieszczenia: 24.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 85725 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Strawczynie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu robót - Ocieplenie budynku warstwą styropianu gr. 12 cm - 1970 m2 - Otynkowaniu budynku systemem dociepleń metodą lekką - mokrą - 1930 m2 - Usunięcie istniejącego stropodachu (do płyty stropowej nad ostatnią kondygnacją) wraz ze ściankami ażurowymi oraz szczytami - 745 m2 - Nadbudowa dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej wraz z pokryciem blachą dachówkową - 1025 m2 - Wymurowanie (wydłużenie) istniejących kominów ponad nowy dach w tym: wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - 89,13 m3, spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych - 292,63 m - Wykonanie dodatkowych biegów schodów wewnętrznych na poddasze jako kontynuację schodów wewnętrznych budynku - Oddzielenie klatki schodowej od poddasza poprzez wymurowanie ścianek działowych - Montaż okien połaciowych (40 szt.), klap dymowych (2 szt.), wyłazu dachowego (1 szt.) oraz ław kominiarskich (51,5 m) i stopni kominiarskich (140 szt.) - Likwidacja otworu po istniejącym wyłazie dachowym - o wym. 1,10 x 1,10 m (1 szt.) - Wykonanie dobudowy szybu dźwigu osobowego wraz z przebiciami otworów drzwiowych i instalacją elektryczną. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez biuro projektowe DOM Z KLASĄ Kielce ul. Staszica 1 stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej siwz, b) przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej siwz, c) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej siwz

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1105633,41 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk, Daleszyce, 26-021 Mójcza 25, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 960316.15
 • Oferta z najniższą ceną: 960316.15 / oferta z najwyższą ceną: 1324068.65
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 21

Znak: ZP-341/11/08

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania:
Budowa Zbiornika Wodnego Strawczyn

Numer ogłoszenia: 136085 - 2008; data zamieszczenia: 20.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 88430 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: Budowa Zbiornika Wodnego Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania: Budowa zbiornika wodnego Strawczyn obejmująca wykonanie zakresu: - Czasza zbiornika, - Zapory zbiornika, - Budowa piętrząco - upustowa zbiornika, - Odcinkowa konserwacja koryta cieku Od Mokrego Boru, - Odcinkowe przełożenie koryta cieku Od Mokrego Boru, - Boczne ujęcie i doprowadzenie wody do zbiornika, - Ciąg spacerowo- rowerowy wokół zbiornika, - Wewnętrzna Droga dojazdowa, - Parking dla samochodów osobowych, - Kanalizacja deszczowa Parkingu i Drogi dojazdowej - Żelbetowe molo widokowe, - Odbudowa rowu melioracyjnego - opaskowego, - Odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna cieku Trupień, - Przełożenie linii SN - 15kV, - Oświetlenie wokół zbiornika, - Stanowiska łowieckie dla wędkarzy, - Odcinkowy remont nawierzchni drogi Strawczyn - Niedźwiedź (działki 430/1 i 430/2) - Tymczasowa droga technologiczna dojazdowa. W zakresie prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezależnie od obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wchodzi: - rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, - sprawdzanie i potwierdzanie wykonanych robót na fakturach wystawionych przez Wykonawcę, - informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji - bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy nadzór nad terminowością realizowanego zadania

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 82000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Obsługi Inwestycji EKO INVEST Krystyna Wiorek, ul. Wojska Polskiego 51 lok 267, 25-375 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 40000.00
 • Oferta z najniższą ceną: 40000.00 / oferta z najwyższą ceną: 62000.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 22

Roboty dodatkowe na zadaniu Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Oblęgór gm. Strawczyn

Strawczyn: Roboty dodatkowe na zadaniu Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Oblęgór gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 132968 - 2008; data zamieszczenia: 18.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Oblęgór gm. Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - montaż dodatkowego okna o wymiarach 2x2 m, - obłożenie płytkami schodów zewnętrznych (głownych) - obłożenie płytkami schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem baierki - wykonanie czapek kominowych - osadzenie kratek wentylacyjnych wewnętrznych i na kominach - zamiana 2 szt drzwi do kotłowni ze zwykłych na p.poż. - wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych płytami g/k - powiększenie pochylni dla niepełnosprawnych - montaż skrzynki wodomierzowej - szpachlowanie ścian sufitów - zbrojenie posadzki siatką, - montaż parapetów zewnętrznych, - montaż listew przypodłogowych, - szczegółowy zakres robót określa SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 20000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ANMAR Tadeusz Jach, Małogoszcz, 28-366 Złotniki 134, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 24316.50
 • Oferta z najniższą ceną: 24316.50 / oferta z najwyższą ceną: 24316.50
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 23

Znak: ZP-341/1/08/ZGK

Strawczyn: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego samochodu typu furgon dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie.
Numer ogłoszenia: 129424 - 2008; data zamieszczenia: 13.06.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 88460 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002 wew. 59, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego samochodu typu furgon dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania techniczne: 1) Rok produkcji - 2008. 2) Przystosowany do przewozu 3 osób (razem z kierowcą). 3) Typ silnika o poj. do 2200 cm3 i o mocy powyżej 100 KM, spełniający normę emisji spalin EURO 4, rodzaj paliwa (olej napędowy). 4) Rozstaw osi min. 2900 mm. 5) Dopuszczalna masa całkowita - do 3500 kg. 6) Hamulce tarczowe przód i tył. 7) Wspomaganie układu kierowniczego. 8) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 9) ABS/ESP lub równoważne. 10) Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy. 11) Miejsca w układzie 1+2 (kierowca + 2 pasażerów). 12) Drzwi tylne skrzydełkowe. 13) Drzwi boczne przesuwne z prawej strony. 14) Radioodtwarzacz CD. 15) Dodatkowe tylne światło STOP. 16) Ogrzewanie przestrzeni ładunkowej. 17) Oświetlenie przedziału ładunkowego. 18) Alarm 19) Immobiliser 20) Kolor standardowy 21) Komplet opon zimowych - 4 szt. 22) Centralny zamek sterowany pilotem z możliwością uruchomienia od zewnątrz. 23) Światła przeciwmgielne z przodu. 24) Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy. 25) Elektrycznie podgrzewane i ustawiane lusterka zewnętrzne. 26) Podgrzewana przednia szyba. 27) Automatyczne wycieraczki. 28) Uchwyty do mocowania ładunku. 29) Hak holowniczy z odpinaną kulą. 30) Konstrukcja ramowa

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.50.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72950 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CITY CAR Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 26, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 75900
 • Oferta z najniższą ceną: 75900 / oferta z najwyższą ceną: 75900
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 24

Znak: ZP-341/9/08

Strawczyn: Opracowanie koncepcji oraz aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego na budowę Centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 108458 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 70959 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji oraz aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego na budowę Centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nazwa zadania: Opracowanie koncepcji oraz aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego na budowę Centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. Opis przedmiotu zamówienia: Planowane Centrum sportowo-rekreacyjne zlokalizowane będzie w Strawczynku gm. Strawczyn na powierzchni ok. 5,26 ha. W jego skład wchodzić będzie: - kryta pływalnia zawierająca dwie niecki basenowe (tj. basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci) wraz z niezbędnym zapleczem, częścią przeznaczoną na rehabilitację i częścią rekreacyjną (np. kręgielnia) oraz palmiarnię, w której mieścić się będzie kawiarnia, - boisko do piłki nożnej z trybunami częściowo zadaszonymi zawierającymi zaplecze socjalno-administracyjne, - bieżnia 4-torowa, - boiska do piłki siatkowej, ręcznej, kosza, - skocznie do skoku o tyczce, skoku wzwyż, skoku w dal i trójskoku, - rzutnia do rzutu dyskiem i oszczepem, - korty do tenisa ziemnego, - zagospodarowanie terenu, m.in. drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń. Ponadto dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami. Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy (ślepe) i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 poz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przedmiotowy projekt budowlany winien być opracowany z uwzględnieniem projektu opracowanego przez Biuro Obsługi Inwestycji TOMASZEWSKI i mieścić się w granicach terenu przewidzianej do realizacji powyższej inwestycji. Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.06.2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu. ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. 1.3. Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.4. Wykonanie koncepcji, która po zaakceptowaniu przez zamawiającego będzie podstawą do przygotowania dokumentacji projektowej. 1.5. Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać: a) Dokumentację budowlaną inwestycji; b) Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania: - budowlano konstrukcyjny zawierający również wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatów, stali konstrukcyjnej, drewna, itp. - instalacji wod-kan, c.cw. i ppoż, - instalacji c.o. i wentylacji, - instalacji elektrycznych, - instalacji technicznych, komputerowych i alarmowych, - instalacji z możliwością wykorzystania źródeł energii odnawialnej, - opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, - przedmiary, ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie (odrębne dla każdej branży budynku). 1.6. Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. 1.7. Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. Dodatkowo wykonawca winien sporządzić i przekazać zamawiającemu elektroniczną wersję komputerowej wizualizacji przestrzennej centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku, Wizualizacja powinna dawać wyobrażenie o zagospodarowaniu terenu oraz poszczególnych obiektach objętych projektem. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a) wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c) wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 163934,43 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dom z klasą M. M. Othman Sp. J., ul. Staszica 1/108, 25-008 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 163934.43
 • Oferta z najniższą ceną: 163934.43 / oferta z najwyższą ceną: 368000.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 25

Znak: ZP-341/7/08

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźniaki - zad A i Ruda Strawczyńska - zad B.

Numer ogłoszenia: 86765 - 2008; data zamieszczenia: 25.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 65301 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźniaki - zad A i Ruda Strawczyńska - zad B..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźniaki- zad A i Ruda Strawczyńska - zad B obejmująca wykonanie zakresu: 1) Kolektor i kanały boczne - kanały z rur PVC Ø 200 mm - 14.011 mb - rurociąg tłoczny z rur PE - 3.944 mb - rurociągi ciśnieniowe - 9.631 mb 2) Przykanaliki - kanały z rur PVC Ø 160 mm - 2.834 mb 3) Pompownie - sieciowe 5 szt., - przydomowe 69 szt, W zakresie prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezależnie od obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wchodzi: - rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, - sprawdzanie i potwierdzanie wykonanych robót na fakturach wystawionych przez Wykonawcę, - informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji - bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy - nadzór nad terminowością realizowanego zadania Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.15.40-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 55000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Techniczno-Handlowe DOMINIK
  mgr inż. Zbigniew Szczepański, ul. Bohaterów Warszawy 7/72, 25-361 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 19000.00

 • Oferta z najniższą ceną: 19000.00 / oferta z najwyższą ceną: 100000.00

 • Waluta: PLN.
artykuł nr 26

Znak: ZP-341/5/08

Strawczyn: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźniaki - zadanie A i w Rudzie Strawczyńskiej - zadanie B.

Numer ogłoszenia: 86739 - 2008; data zamieszczenia: 25.04.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 43143 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźniaki - zadanie A i w Rudzie Strawczyńskiej - zadanie B..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu następującego zakresu: 1) Kolektor i kanały boczne - kanały z rur PVC Ø 200 mm - 14.011 mb - rurociąg tłoczny z rur PE - 3.944 mb - rurociągi ciśnieniowe - 9.631 mb 2) Przykanaliki - kanały z rur PVC Ø 160 mm - 2.834 mb 3) Pompownie - sieciowe - 5 szt. - przydomowe - 69 szt 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna do niniejszej SIWZ oraz załączniki graficzne. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5696028 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o., ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 4838874.95

 • Oferta z najniższą ceną: 4838874.95 / oferta z najwyższą ceną: 7913035.31

 • Waluta: PLN.
artykuł nr 27

Znak: ZP-341/3/08

Strawczyn: Dostawa worków polietylenowych do zbiórki surowców wtórnych do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 8000 szt. na szkło i 8000 szt. na plastik - PET.
Numer ogłoszenia: 38607 - 2008; data zamieszczenia: 26.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 20483 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa worków polietylenowych do zbiórki surowców wtórnych do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 8000 szt. na szkło i 8000 szt. na plastik - PET..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków polietylenowych do zbiórki surowców wtórnych do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 8000 szt. na szkło i 8000 szt. na plastik - PET Opis przedmiotu zamówienia: - Parametry worków: - szerokość 700 mm - długość 1100 mm - grubość 0,055 mm (szkło białe i kolorowe) - worki koloru zielonego z nadrukiem SZKŁO - grubość 0,045 mm (plastik - PET) - worki koloru żółtego z nadrukiem PLASTIK-PET - pojemność 120 l

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.22.21.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 6295 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Euro Alpha, ul. Dąbrowskiego 31, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3920.00
 • Oferta z najniższą ceną: 3920.00 / oferta z najwyższą ceną: 4800.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 28

Znak: ZP-341/4/08

Strawczyn: Usuwanie odpadów z terenu Gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 38589 - 2008; data zamieszczenia: 26.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 22134 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie odpadów z terenu Gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku. 1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn; 2) Usuwanie z nieruchomości właścicieli komunalnych odpadów niesegregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi 3) Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) od właścicieli nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwa miesiące (worki Zamawiającego) 4) Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów, zarówno segregowanych jak i niesegregowanych; Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.31.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 83157,57 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZIELIńSKI Zbigniew Zieliński, Klasztorna 27A, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 9.50 za opróżnienie 1 pojemnika o poj. 110l
 • Oferta z najniższą ceną: 9.50 za opróżnienie 1 pojemnika o poj. 110l / oferta z najwyższą ceną: 9.50 za opróżnienie 1 pojemnika o poj. 110l
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 29

Znak: ZP-341/2/08

Strawczyn: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na te
Numer ogłoszenia: 30822 - 2008; data zamieszczenia: 14.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 13231 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego polegającą na utrzymaniu w sprawności technicznej 1546 punktów oświetlenia drogowego. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę niesprawnych źródeł światła, - wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, - regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, - czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, - wymianę niesprawnych bezpieczników, - wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, - konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, - malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego, - malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów, - prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, - uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp., - przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, - czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, - regulacje zegarów sterowniczych, - wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów), styczników, - gniazd bezpiecznikowych itp., - wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, - usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn, - regulacja zwisów oświetlenia drogowego, - lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, - naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, - wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn, - zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np.: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.), - kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, - wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, - pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), - poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych, - przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego. 2. Informacja o przedmiocie zamówienia. Konserwacja oświetlenia drogowego wykonywana będzie na urządzeniach będących własnością lub użytkowanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny właściwy do rejonizacji w ramach ZEORK Skarżysko-Kamienna (RZE Kielce, RZE Końskie).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 59521 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o., Aleja M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5411.00 miesięcznie
 • Oferta z najniższą ceną: 5411.00 miesięcznie / oferta z najwyższą ceną: 10822.00 miesięcznie
 • Waluta: PLN.