artykuł nr 1

ZP ? 341/29/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 40 000 l. wyłącznie do celów grzewczych.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

PETROLIS Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

Cena wybranej oferty 75.600,00 zł brutto w tym VAT 22%


2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny – 100% cena.

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

Oferta Nr 1 – ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
36-145 Widełka 869

Oferta Nr 2 – PETROLIS Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń


Oferta Nr 3 – Pol-Oil-Corporation Sp. z o.o.
Pienków, 05-152 Czosnów

Oferta Nr 4 – KONKRET Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36
26-600 Radom

Oferta Nr 5 – STACJE PALIW „Angielscy” Sp. J.
Małgorzata Angielska – Ślusarska
Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski
Śladków Mały, 28-020 Chmielnik

4. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania.

5. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert w kryterium 100% cena złożone oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 – 96,22 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt
Oferta Nr 3 – 99,47 pkt
Oferta Nr 4 – 97,93 pkt
Oferta Nr 5 – 98,95 pkt
artykuł nr 2

ZP ? 341/28/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na usuwanie odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2009 – 2010 z podziałem na zadania:

Zad. Nr 1 – usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu.

Zakres przedmiotu zadania obejmuje:
1) zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2114 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie,
2) usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych składowanych w pojemnikach o pojemności 110 litrów zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi,
3) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) 1 raz w miesiącu,
4) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym,
5) wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i niesegregowanych
6) wywóz winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy

Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach:
- Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie,
- Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku,
- Zespół Placówek Oświatowych w Promniku,
- Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej,
- Szkoła Podstawowa w Korczynie,
- Urząd Gminy w Strawczynie,
- Ośrodek Zdrowia w Strawczynie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Zakres zamówienia obejmuje również:
1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych.
2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja
3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego

Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: Chełmce, Oblęgorek, Promnik, Strawczyn, Niedźwiedź, Ruda Strawczyńska.

Zakres zamówienia obejmuje również:
1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów segregowanych.
2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja
3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrane zostały oferty:


I. ZADANIE NR 1
1. Wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a


2. Cena wybranej oferty - 514.463,04 zł brutto w tym podatek VAT 7%

3. Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej z uwagi na niższą cenę, przy stosowaniu kryterium oceny cena - 100%.

4. W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 2 oferty:
Oferta Nr 1 – REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 13A

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert przyznana ilość punktów w kryterium cena – 100% jest następująca: Oferta Nr 1 – 75,11 pkt
Ofeta Nr 3 – 100,00 pkt


II. ZADANIE NR 2
1. Wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Sławomir Kozubowski
26-067 Strawczyn, Oblęgór 72

2. Cena wybranej oferty – 25.680,00 zł brutto w tym podatek VAT 7%

3. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę, przy stosowaniu kryterium oceny cena - 100%
4. W prowadzonym postepowaniu złożone zostały 3 oferty:
Oferta Nr 1 - REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 13A

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Sławomir Kozubowski
26-067 Strawczyn, Oblęgór 72

Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert przyznana ilość punktów w kryterium cena – 100% jest następująca:
Oferta Nr 1 – 20,41 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt
Oferta Nr 3 – 97,27 pkt


III. ZADANIE NR 3
1. Wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a


2. Cena wybranej oferty – 6.720,00 zł brutto w tym podatek VAT 7%

3. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwagi na njnizszą cenę, przy stosowaniu kryterium oceny cena - 100%
4. W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 3 oferty:
Oferta Nr 1 - REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 13A

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Sławomir Kozubowski
26-067 Strawczyn, Oblęgór 72

Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert przyznana ilość punktów w kryterium cena – 100% jest następująca:
Oferta Nr 1 – 98,82 pkt
Oferta Nr 2 – 78,50 pkt
Oferta Nr 3 – 100,00 pkt
artykuł nr 3

ZP ? 341/26/08

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku


1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

PETROLIS SP. Z O.O.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

Cena wybranej oferty 84.050,00 zł brutto

2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w stosunku do złożonych i porównywalnych ofert z uwagi na najniższą cenę (kryterium oceny ofert – 100% cena)

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

Oferta Nr 1 – ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
36-145Widełka 869

Oferta Nr 2 – PETROLIS SP. Z O.O.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

Oferta Nr 3 – KONKRET Sp.z o.o.
ul. Mariańskiego 36
26-600 Radom

4. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 97,13 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt
Oferta Nr 3 – 99,03 pkt
artykuł nr 4

Znak: ZP - 341/27/08

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Strawczyn w 2009 r.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

„EKOBOX” Sp. z o.o.
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce

Cena wybranej oferty 92.817,12 zł brutto (za 12 miesięcy)


Wybrana oferta spełnia oczekiwania zamawiającego.

2. W prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta.

3. W wyniku streszczenia oceny oferta otrzymała 100 pkt (kryterium- 100% cena)

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z prowadzonego postępowania a złożona oferta nie podlega odrzuceniu.
artykuł nr 5

ZP ? 341/27/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Dostawę opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Firma Handlowo - Usługowa „NOWEK” Sp. Jawna
ul. Kolberga 2
25-620 Kielce


Cena wybranej oferty 203.150,00 zł brutto


2. Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu, z uwagi na niższą cenę.

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
Oferta Nr 1:

Firma Handlowo - Usługowa „NOWEK” Sp. Jawna
ul. Kolberga 2
25-620 Kielce

Oferta Nr 2:
KARBONEX Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 39A
26-065 Piekoszów

4. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 100,00 pkt
Oferta Nr 2 – 91,79 pkt
artykuł nr 6

ZP-341/23/08

Ogłoszenie

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” w Strawczynie.

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty j.w.

wybrana została oferta (Nr 1) złożona przez:

Firma Wielobranżowa „POL-BUD” Mariusz Klimczak
Pieczonogi 50
28-220 Oleśnica


Cena wybranej oferty – 1.195.000,00 zł brutto

Wybrana oferta spełnia oczekiwania zamawiającego.

Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Streszczenie oceny złożonej oferty w kryterium 100% cena – 100 pkt.

3. W prowadzonym postępowaniu złożona została 1 oferta
Oferta Nr 1:
Firma Wielobranżowa „POL-BUD” Mariusz Klimczak
Pieczonogi 50
28-220 Oleśnica
artykuł nr 7

Znak: ZP-341/24/08

ZP- 341/24/08

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 i 2009/2010 polegające na:
1) Odśnieżanie nawierzchni dróg,
2) Posypywanie nawierzchni dróg


Z podziałem na zadania:

Zadanie Nr I – 9 600 mb
1.Małogoskie + Akwizgran - 2750
2.Korczyn - 6850

Zadanie Nr II – 15 990 mb
1.Ruda Strawczyńska - 5300
2.Kuźniaki - 6700
3.Hucisko - 640
4.Niedźwiedź - 3350

Zadanie Nr III – 18 440 mb
1.Oblęgorek - 8700
2.Oblęgór - 9740

Zadanie Nr IV - 13 880 mb
1.Strawczyn - 7400
2.Strawczynek - 6480

Zadanie Nr V - 21 370 MB
1.Promnik - 11820
2.Chełmce - 9550
Razem : 79 280 mb

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi j.w. wybrana została (oferta Nr 1) złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław
Oblęgorek 107 A, 26 – 067 Strawczyn


1) Cena jednostkowa za 1 km odśnieżania drogi – 13,91 zł brutto – na wszystkich zadaniach
2) Cena jednostkowa za 1 km posypywania drogi – 39,59 zł brutto– na wszystkich zadaniach

Wybrana oferta spełnia oczekiwania zamawiającego.

Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Streszczenie oceny złożonej oferty w kryterium 100% cena – 100 pkt.

3. W prowadzonym postępowaniu złożona została 1 oferta.
Nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław
Oblęgorek 107 A, 26 – 067 Strawczyn
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/22/08

ZP-341/22/08

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku na Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej".


1.Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 , 26-067 Strawczyn tel. 041/3038002fax. 041/3038157e-mail: gmina@strawczyn.pl informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty j.w. wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „MAGAD” Paweł Jarząb
25-414 Kielce
ul. Warszawska 166/32


Cena wybranej oferty – 127.967,94 zł brutto.

2.Wybrana oferta jest korzystniejsza z uwagi na niższą cenę w stosunku do oferty porównywalnej nie podlegającej odrzuceniu.

3.Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta Nr 3 – 100,00 pkt.
Oferta Nr 4 - 92,84 pkt.

4.W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 4 oferty

1)Oferta Nr 1
Firma Remontowo-Budowlana „MAXIMUS-DOM” Paweł Gliszczyński
Kostomłoty II 38
26-085 Miedziana Góra

2)Oferta nr 2
ACO AUTO BUD Maria Wójcik
25-114 Kielce
ul. Ściegiennego 26

3)Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „MAGAD” Paweł Jarząb
25-414 Kielce
ul. Warszawska 166/32

4)Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MAXBUD”
25-416 Kielce
ul. Zbożowa 21

5. Wykonawcy oferta Nr 1 i Nr 2 zostali wykluczeni z prowadzonego postępowania.
artykuł nr 9

Znak: ZP-341/21/08

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn.

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Spółka z o.o.
ul. Starodąbrowska 20
33-100 Tarnów


Cena wybranej oferty 581.155,16 zł brutto

2. Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu, z uwagi na niższą cenę.

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BAKAMA-BUD”
Kostomłoty I Nr 242A
26-085 Miedziana Góra

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Spółka z o.o.
ul. Starodąbrowska 20
33-100 Tarnów

4. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania, żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 89,54 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt
artykuł nr 10

ZP-341/2/2008/OSP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony na:
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 do OSP w Promniku

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku ul. Strażacka 4, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

P.H.U. MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce


2.Cena wybranej oferty: 124.976,00 zł brutto

3.Wybrana oferta jest korzystniejsza w porównaniu do oferty nie podlegającej odrzuceniu z uwagi na niższą cenę.

4.W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 3 oferty:
Oferta Nr 1:
Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak
ul. Podgórska 506
43-384 Jaworze

Oferta Nr 2:
P.H.U. MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

Oferta Nr 3:
Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 Kielce

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – odrzucona
Oferta Nr 2 - 100,00 pkt
Oferta Nr 3 - 82,14 pkt
artykuł nr 11

ZP-341/16/08

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony: Roboty ziemne przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Strawczyn

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

P.U.H. MANEX-BIS Maniara Dominik
ul. Kielecka 27
26-010 Bodzentyn


Cena wybranej oferty 18.795,32 zł brutto

Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu, z uwagi na niższą cenę.

2.W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta Nr 1
P.P.U.H. „JUREX”
Oblęgór 45A
26-067 Strawczyn

Oferta Nr 2
Zakład Usługowo – Budowlany Marek Buchcic
Obęlgrek 12
26-067 Strawczyn

Oferta Nr 3
Transport Ciężarowy Usługi Koparką Stanisław Mróz
Korczyn 53
26-067 Strawczyn

Oferta Nr 4
P.U.H. MANEX-BIS Maniara Dominik
ul. Kielecka 27
26-010 Bodzentyn

3.Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryteium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – Wykonawca wykluczony z prowadzonego postępowania
Oferta Nr 2 – Wykonawca wykluczony z prowadzonego postępowania
Oferta Nr 3 – 81,86 pkt
Oferta Nr 4 – 100,00 pkt
artykuł nr 12

ZP-341/19/08

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Wykonanie oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Więckowski
Strawczynek Nr 34
26-067 Strawczyn


Cena wybranej oferty 71.529,04 zł brutto

Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu, z uwagi na niższą cenę.
Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

2.W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta Nr 1
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Więckowski
Strawczynek Nr 34
26-067 Strawczyn

Oferta Nr 2
Zakład Wykonawstwa Energetycznego „ELMONT” Zygmunt Zimny
ul. J. Matejki 13
25-111 Kielce

3. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania, żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

4. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 100,00 pkt
Oferta Nr 2- 94,18 pkt
artykuł nr 13

ZP-341/18/08

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Usługi transportowe – dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna
ul. Czarnowska 12
25-504 Kielce

Cena wybranej oferty 142.739,06 zł brutto

Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna
ul. Czarnowska 12
25-504 Kielce

3.W wyniku dokonanej oceny zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert – 100% cena, oferta otrzymała 100,00 pkt.
artykuł nr 14

ZP-341/17/08

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Wprowadzenie jednostkowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectwa Hucisko.

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

„MASTERPLAN” Rafał Kozieł
Jaworznia – Zagórze 1
26-065 Piekoszów


Cena wybranej oferty 15.000,00 zł brutto

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę.

2.W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty:

Oferta Nr 1 – „MIDOS” Daniel Tomaszowski
ul. Opawska 113/1
47-400 Racibórz

Oferta Nr 2 – „PLANOSFERA” Alicja Kopeć
ul. Obrońców Wybrzeża 4a/29
80-398 Gdańsk

Oferta Nr 3 – „MASTERPLAN” Rafał Kozieł
Jaworznia – Zagórze 1
26-065 Piekoszów

3.Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

4. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 40,98 pkt
Oferta Nr 2 - 49,18 pkt
Oferta Nr 3 – 100,00 pkt
artykuł nr 15

ZP-341/1/08/OSP

Unieważnienie prowadzonego postępowania

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę 1 szt fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku, Promnik ul. Strażacka 4, 26-067 Strawczyn tel. (0-41) 30-38-002, fax: (041) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że prowadzone postępowanie na zadanie jak wyżej zostało unieważnione. Podstawę prawną unieważnienia postępowania stanowi art. 93. ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
artykuł nr 16

Znak: ZP-341/15/08

Unieważnienie prowadzonego postępowania


Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych-posadzkarskich w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie


1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 0-41 30-38-002, fax 0-41 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że prowadzone postępowanie na zadanie jak wyżej zostało unieważnione.
Podstawę prawną unieważnienia postępowania stanowi art. 93. ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złożone zostały 2 oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty (142.741,88 zł brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
artykuł nr 17

ZP-341/10/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Postępowanie dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę zbiornika wodnego Strawczyn”


 1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę zbiornika wodnego Strawczyn” wybrana została oferta (Nr 13) złożona przez:

REM-WOD Sp. z o.o.

ul. Legnicka 28

25-324 Kielce


 1. Cena wybranej oferty – 7.887.308,14 zł brutto


 1. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert ważnych, z uwagi na najniższą cenę.


 1. W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 4 oferty ważne:


1) Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” Sp. zo.o.

ul. Długosza 5 27-600 Sandomierz


2) Oferta Nr 7 – RPM Spółka Akcyjna

ul. Niegolewskich 7 42-700 Lubliniec


3) Oferta Nr 13 - REM-WOD Sp. zo.o.

ul. Legnicka 28 25-324 Kielce


4) Oferta Nr 14 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego ENERGOPOL” S.A.

ul. Siemianowicka 5a 40-301 Katowice

 1. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, poszczególne oferty w kryterium oceny ofert 100% – cena otrzymały następującą ilość punktów:


Oferta Nr 3 - 84,78 pkt

Oferta Nr 7 - 82,25 pkt

Oferta Nr 13 – 100,00 pkt

Oferta Nr 14 - 98,78 pkt


artykuł nr 18

ZP-341/13/08

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów zawierających azbest

z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn


 1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZACH-UTYL”

ul. Batalionów Chłopskich 71

25-671 Kielce


Cena wybranej oferty 38.413,43 zł brutto

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę.


 1. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ważnych ofert:


Oferta Nr 1 – PPHU „ABBA-EKOMED” Sp. zo.o.

ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń


Oferta Nr 2 – PHU „EKO-FLORA” Sp. zo.o.

ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pomorskie


Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZACH-UTYL”

ul. Batalionów Chłopskich 71 25-671 Kielce


Oferta Nr 4 – „BIO-MED” Sp. zo.o.

ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce


Oferta Nr 5 - PHUP „EURO-GAZ” Sp. J.

Zgórsko 31 a 26-052 Sitkówka Nowiny

 1. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:


Oferta Nr 1 - 24,30 pkt

Oferta Nr 2 - 71,77 pkt

Oferta Nr 3 – 100,00 pkt

Oferta Nr 4 - 95,00 pkt

Oferta Nr 5 - 91,80 pkt


artykuł nr 19

ZP-341/12/08

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Placówek

Oświatowych w Strawczynie 1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:


„CREATIVE FUTURE”

Grzegorz Barczyk

Mójcza 25 26-021 Daleszyce woj. Świętokrzyskie


 1. Cena wybranej oferty: 1.171.585,70 zł brutto


 1. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, z uwagi na najniższą cenę.


 1. W prowadzonym postępowaniu złożonych zostało 5 ofert nie podlegających odrzuceniu:


Oferta Nr 1 „ISKRA” Zakład Budowlano-Montażowy Sp. zo.o.

ul. Jagiellońska 109 25-734 Kielce


Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ESKO” SC

ul. Wrzosowa 28 26-052 Zagnańsk


Oferta Nr 4 P.P.W „SIMEX” Sp. zo.o.

ul. Zagnańska 84a 25-528 Kielce


Oferta Nr 5 „CREATIVE FUTURE” Grzegorz Barczyk

Mójcza 25 26-021 Daleszyce


Oferta Nr 6 Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Marciniec

Tuczępy 125 28-142 Tuczępy


 1. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:


Oferta Nr 1 - 82,04 pkt

Oferta Nr 3 - 72,53 pkt

Oferta Nr 4 - 75,63 pkt

Oferta Nr 5 – 100,00 pkt

Oferta Nr 6 - 84,90 pkt

artykuł nr 20

Znak: ZP-341/11/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nad „Budową zbiornika wodnego Strawczyn”

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek
ul. Wojska Polskiego 51 lok 267
25-375 Kielce


2.Cena wybranej oferty: 48.800,00 zł brutto

3.Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu z uwagi na niższą cenę.

4.W prowadzonym postępowaniu złożone zostało 5 ofert:

Oferta Nr 1
G.P. INWESTIM Sp. zo.o.
Siercza 386, 32-020 Wieliczka

Oferta Nr 2
Biuro Techniczno-Handlowe „DOMINIK” mgr inż. Zbigniew Szczepański
ul. Bohaterów Warszawy 7/72
25-361 Kielce

Oferta Nr 3
Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „PROJEKT”
Starachowice 27-200 ul. Olszynowa 1

Oferta Nr 4
Obsługa Inwestycji Budowlanych „CENZOR” mgr inż. Andrzej Ślizowski
ul. Hoża 51/22
25-618 Kielce

Oferta Nr 5 - Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek
ul. Wojska Polskiego 51 lok 267
25-375 Kielce

5.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (kryterium oceny ofert – 100% cena)
Oferta Nr 3 – 64,52 pkt
Oferta Nr 5 – 100,00 pkt
artykuł nr 21

Znak: ZP-341/1/08/ZGK

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu furgon dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel.: (041) 30-38-002, fax: (041) 30-38-157 informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę j.w. wybrana została oferta złożona przez:

CITY CAR Sp. zo.o.
44-100 Gliwice
ul. Dąbrowskiego 26


Cena wybranej oferty – 92.598,00 zł brutto

2. Oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki cenowe.

3. W wyniku streszczenia oceny w kryterium 100% - cena oferta otrzymała 100 pkt

4. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
artykuł nr 22

ZP - 341/9/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji oraz aktualizację projektu budowlano-wykonawczego na budowę Centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gmina Strawczyn

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 0-41 30-38-002, fax 0-41 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie j.w. wybrana została oferta złożona przez:
„Dom z klasa” M. M. Othman Sp. J.
ul. Staszica 1/108
5-008 Kielce

Cena wybranej oferty 200.000,00 zł brutto.

Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu, z uwagi na niższą cenę.

2.W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta Nr 1 – Konsorcjum Wykonawcze:
Karpla Konsulting Sp. zo.o.
ul. Brzozowa 17/1
31-050 Kraków
Pracownia Architektoniczna Karpla
ul. Droga do Daniela 3
34-500 Zakopane

Oferta Nr 2
Pomianowska Wójcik Architektura
ul. Sienkiewicza 61
90-009 Łódź

Oferta Nr 3
Pracownia Architektoniczna Format
ul. Wojska Polskiego 9/19
25-364 Kielce

Oferta Nr 4
„Dom z klasa” M. M. Othman Sp. J.
ul. Staszica 1/108
25-008 Kielce


3.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w obowiązującym kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – odrzucona
Oferta Nr 2 – Wykonawca wykluczony
Oferta Nr 3 – 44,55 pkt
Oferta Nr 4 – 100,00 pkt
artykuł nr 23

Znak: Zp-341/7/08

Ogłoszenie

Dotyczy: przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kuźniaki – Zad A i Ruda Strawczyńska – Zad B"

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi j.w.

wybrana została oferta złożona przez:

Biuro Techniczno-Handlowe „DOMINIK” mgr inż. Zbigniew Szczepański
ul. Bohaterów Warszawy 7/72
25-361 Kielce


Cena wybranej oferty – 23.180,00 zł brutto.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert. Cena oferty jest najniższa.
W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert otrzymała najwyższą ilość punktów.

2. W prowadzonym postępowaniu złożone zostało 6 ofert:

Nr 1 -„KAWO PROJEKT” mgr inż. Michał Siatkowski
ul. Św. Wawrzyńca 51
98-300 Wieluń-Dąbrowa

Nr 2 – Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. zo.o.
ul. Wręczycka 11 a
42-200 Częstochowa

Nr 3 – Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „PROJEKT”
Ambrożów 40 b
27-225 Pawłów
Filia Starachowice
ul. Olszynowa 1
27-200 Starachowice

Nr 4 – Biuro Techniczno-Handlowe „DOMINIK” mgr inż. Zbigniew Szczepański
ul. Bohaterów Warszawy 7/72
25-361 Kielce

Nr 5 - „ADAPTEQ ENGINEERING” Jolanta Piasecka
ul. Szczęśliwa 16
05-092 Łomianki

Nr 6 – Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek
ul. Wojska Polskiego 51 lok. 267
25-375 Kielce

3. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów: (Kryterium oceny oferty – 100 % cena)
Nr 1 – 19,00
Nr 2 - 21,66
Nr 3 - 39,17
Nr 4 – 100,00
Nr 5 - 32,19
Nr 6 - 40,95
artykuł nr 24

Znak: ZP-341/5/08

Ogłoszenie

Dotyczy: przetarg nieograniczony na roboty.
Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kuźniaki – Zad A i w msc. Ruda Strawczyńska – Zad B

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 0-41 30-38-002, fax 0-41 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie j.w. wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. zo.o.
ul. Starodąbrowska 20
33-100 Tarnów


2. Cena wybranej oferty 5.903.427,44 zł brutto.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, z uwagi na najniższą cenę.

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 10 ofert:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. zo.o.,
ul. Polna 3 A, 37-100 Łańcut
Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „TARPIS” Sp. zo.o.
ul. Przemysłowa 29, 33-100 Tarnów
Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska „EURO-EKOLAS” Sp.zo.o
ul. Cynamonowa 47, 02-777 Warszawa
Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. zo.o.
ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów Oferta
Nr 5 - „REM WOD”
ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce
Oferta Nr 6 - „GMC” Staszów
ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów
Oferta Nr 7 – Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyński
Zgórsko 98 C, 26-052 Sitkówka-Nowiny
Oferta Nr 8 - „TAD-BUD” Sp. z o.o.
Zbylitowska Góra ul. Krakowska 1, 33-113 Zgłobice
Oferta Nr 9 – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. zo.o.
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
Oferta Nr 10 – Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. zo.o.
ul. Piłsudskiego 156 A, 26-200 Końskie

4.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w obowiązującym kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 97,75 pkt
Oferta Nr 2 – 69,28 pkt
Oferta Nr 3 – 77,93 pkt
Oferta Nr 4 – 100,00 pkt
Oferta Nr 5 – 64,77 pkt
Oferta Nr 6 - odrzucona
Oferta Nr 7 – 98,12 pkt
Oferta Nr 8 – 99,46 pkt
Oferta Nr 9 – 78,70 pkt
Oferta Nr 10 – 61,15 pkt
artykuł nr 25

ZP-341/3/08

OGłOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę worków polietylenowych do zbiórki surowców wtórnych (w ilości 16 000 szt.) do Urzędu Gminy w Strawczynie

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn woj. Świętokrzyskie, tel.0-41 30-38-002, fax 0-41 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia na dostawy j.w.

wybrana została oferta (Nr 3) złożona przez:

P.P.H.U. Euro Alpha
ul. Dąbrowskiego 31
34-120 Andrychów

Cena wybranej oferty – 4.782,40 zł brutto w tym podatek VAT – 862,40 zł

2. W prowadzonym postępowaniu złożone zostało 6 ofert:

Nr 1: PTS PIAST – Smerczek Sp. J.
ul. Dworcowa 10
43-178 Ornontowice

Nr 2: EKOPACK Sp. zo.o.
ul. Gajowa 1
62-510 Konin

Nr 3: P.P.H.U. Euro Alpha
ul. Dąbrowskiego 31
34-120 Andrychów

Nr 4: Firma Handlowo-Usługowa FOL-DREW Maria Starczyńska
ul. Dukielska 43
38-300 Gorlice

Nr 5: ASKO PPHU Adam Rycerski
ul. I-go Maja 78
26-100 Skarżysko-Kamienna

Nr 6: Z.P.H. EURO-FOL Michał Sarnat
ul. I-go Maja 103
25-614 Kielce


3. Wykonawca (oferta Nr 6): Z.P.H. EURO-FOL Michał Sarnat ul. I-go Maja 103, 25-614 Kielce został wykluczony z prowadzonego postępowania na podst. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Nie złożył wraz z ofertą wymaganego w SIWZ aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wpisu rejestru sądowego. Złożona oferta uznana została za odrzuconą.

4. Oferta Nr 2 złożona przez:
EKOPACK Sp. zo.o. ul. Gajowa 1 , 62-510 Konin została odrzucona na podst. art. 89. ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm. ). Formularz oferty wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami podpisane zostały przez osobę, która jak wynika z przedłożonych dokumentów nie posiada pełnomocnictwa.

5. W wyniku streszczenia oceny i porównania oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Nr 1 – 80,33 pkt.
Nr 3 – 100,00 pkt.
Nr 4 – 42,70 pkt.
Nr 5 – 81,66 pkt.
artykuł nr 26

ZP ? 341/4/08

OGłOSZENIE


Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 206 000 euro na świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 r.

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 0-41 30-38-002, fax 0-41 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi j.w.

wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI”
Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27 A
26-035 Raków


Cena wybranej oferty – 9,50 zł brutto za opróżnienie 1 pojemnika o poj. 110 l.
Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego

2. W prowadzonym postępowaniu złożona została 1 oferta.

3. W kryterium oceny ofert – 100 % cena otrzymała 100 pkt.
artykuł nr 27

Znak: ZP-341/2/08

OGłOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach (Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgór) na terenie gminy Strawczyn.

1.Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 0-41 30-38-002, fax 0-41 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta (Nr 1) złożona przez:

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego
Dystrybucja Sp. zo.o.
Aleja M. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna

Cena wybranej oferty – 6601,42 brutto miesięcznie.

Wybrana oferta jest korzystniejsza, z uwagi na niższą cenę w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu.

2. W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 3 oferty:
Nr 1 – Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego
Dystrybucja Sp. zo.o.
Aleja M. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr 2 - „PKP Energetyka” Sp. zo.o.
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45
25-502 Kielce

Nr 3 – Zakład Elektryczny Usługowo-Produkcyjno-Handlowy
Jarosław Bojanowicz
26-021 Daleszyce
Suków 94

3. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

4. Oferta Nr 2 „PKP Energetyka” Sp. zo.o. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce Została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póżn. zm.) Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty dotyczące pełnomocnictwa osób do działania w imieniu Wykonawcy złożone zostały w innej formie aniżeli określona została w rozdz. IX pkt. 4 SIWZ tj. nie złożone zostały w formie oryginału lub kopie nie poświadczone zostały za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Streszczenie ceny ofert w kryterium 100 % - cena
Oferta Nr – 100,0 pkt.
Oferta Nr – 50,0 pkt.
artykuł nr 28

ZP ? 341/1/08

OGłOSZENIE


Dotyczy: Świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku


1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. 0-41 30-38-002, fax: 0-41 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku:
1)Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn;
2)Usuwanie nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi;
3)Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) od właścicieli nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwa miesiące;
4)Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów, zarówno segregowanych jak i nie segregowanych. zostało unieważnione.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sławomir Kozubowski
Oblęgór 72, 26-067 Strawczyn

3. Podstawę prawną unieważnienia postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz.U Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.)
Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.