główna zawartość
artykuł nr 1

Znak: ZP-341/29/08

Strawczyn: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2009
Numer ogłoszenia: 258838 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2009 w ilości 40 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. w tym: 1) dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 25 000 litrów, 2) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 8 000 litrów, 3) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Oblęgorze w ilości 7 000 litrów, Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ - pozostałość po spopieleniu - 0,01% (m/n) Miejsce dostawy: 1) dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 25 000 litrów 2) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 8 000 litrów 3) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Oblęgorze w ilości 7 000 litrów 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego. 5. Jednorazowa ilość zakupu oleju uzależniona będzie od faktycznego zużycia, na które będą miały wpływ warunki klimatyczne. W wyżej wymienionych obiektach znajdują się pojemniki o pojemności 1) Urząd Gminy w Strawczynie 4 pojemniki o pojemności 1500 litrów, jednorazowe zamówienie wynosić będzie około 5000 litrów. 2) Świetlica Wiejska w Strawczynku 1 pojemnik o pojemności 1000 litrów, jednorazowe zamówienie wynosić będzie około 900 litrów. 3) Świetlica Wiejska w Oblęgorze 1 pojemnik o pojemności 750 litrów, jednorazowe zamówienie wynosić będzie około 600 litrów. 6. Rozładunek oleju winien odbywać się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawierającej legalizowany licznik. 7. Olej będzie dostarczany i fakturowany w litrach w temperaturze referencyjnej 15°C. Dostawa potwierdzona zostanie wydrukiem z autocysterny..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Dostawa oleju opałowego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2009 Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi) Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku gdy wykonawca samodzielnie nie spełnia tych warunków, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2008 godzina 14:15, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Załączniki:
Załącznik 3 45 KB
Załącznik 2 32 KB
Załącznik 1 32 KB
Specyfikacja 131 KB
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/28/08

?
Strawczyn: Usuwanie odpadów z terenu gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 256096 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie odpadów z terenu gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2009 - 2010 z podziałem na zadania: Zad. Nr 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu. Zakres przedmiotu zadania obejmuje: 1) zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2114 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie, 2) usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych składowanych w pojemnikach o pojemności 110 litrów zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi, 3) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) 1 raz w miesiącu, 4) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, 5) wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i niesegregowanych 6) wywóz winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach: - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie, - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, - Szkoła Podstawowa w Korczynie, - Urząd Gminy w Strawczynie, - Ośrodek Zdrowia w Strawczynie, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: - Chełmce, - Oblęgorek, - Promnik, - Strawczyn, - Niedźwiedź, - Ruda Strawczyńska. Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów segregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium: a) jeżeli wykonawca składa ofertę na całość zamówienia (3 zadania), wnosi wadium w kwocie 2.300 PLN (słownie złotych: dwa tysiące trzysta) z zaznaczeniem, że dotyczy zadania Nr 1, Nr 2 i Nr 3 - całość zamówienia na wywóz odpadów. b) jeżeli wykonawca składa ofertę częściową na zad Nr 1 wnosi wadium w kwocie 2 000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące), z zaznaczeniem że dotyczy zad Nr 1 na wywóz odpadów. c) jeżeli wykonawca składa ofertę częściową na zad Nr 2 wnosi wadium w kwocie 200 PLN (słownie złotych: dwieście), zaznaczeniem, że dotyczy Zad Nr 2 na wywóz odpadów. d) jeżeli wykonawca składa ofertę częściową na zad Nr 3 wnosi wadium w kwocie 100 PLN (słownie złotych: sto), zaznaczeniem, że dotyczy zad Nr 3 na wywóz odpadów. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: jak w pkt 1. Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Strawczyn, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2008 godzina 14:45, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 - usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu. Zakres przedmiotu zadania obejmuje: 1) zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2114 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie, 2) usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych składowanych w pojemnikach o pojemności 110 litrów zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi, 3) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) 1 raz w miesiącu, 4) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, 5) wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i niesegregowanych 6) wywóz winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach: - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie, - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, - Szkoła Podstawowa w Korczynie, - Urząd Gminy w Strawczynie, - Ośrodek Zdrowia w Strawczynie, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: - Chełmce, - Oblęgorek, - Promnik, - Strawczyn, - Niedźwiedź, - Ruda Strawczyńska. Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów segregowanych. 2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja 3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/26/08

Numer ogłoszenia: 257646 - 2008; data zamieszczenia: 09.12.2008

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254418 - 2008 data 03.12.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. W tym: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 41 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,2 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Miejsce dostawy: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. W tym: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³, pozostałość po spopieleniu max 0,01% (m/m) Miejsce dostawy: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
 • W ogłoszeniu jest: * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - koncesji, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia tych warunków, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę..
 • W ogłoszeniu powinno być: * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi), Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia tych warunków, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę,..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: 12.12.2008 godzina 14:45, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok nr 2 (Sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 16.12.2008 godzina 15:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok nr 2 (Sekretariat).Strawczyn: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku
Numer ogłoszenia: 254418 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 41 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. W tym: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 41 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,2 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Miejsce dostawy: 1) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 8 000 l, 2) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 l, 3) dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 l. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.200 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście złotych) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie gminy Strawczyn Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 1. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - koncesji, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia tych warunków, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 14:45, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

artykuł nr 4

Znak: ZP-341/27/08

Strawczyn: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 253656 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie gminy Strawczyn. Kod CPV: 50232100-1 Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego polegającą na utrzymaniu w sprawności technicznej 1601 punktów oświetlenia drogowego. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę niesprawnych źródeł światła, - wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, - regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, - czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, - wymianę niesprawnych bezpieczników, - wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, - konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, - malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego (oświetlenie wokół kościołów), - malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów, - prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, - uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp., - przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, - czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, - regulacje zegarów sterowniczych, - wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp./, - wymianę uszkodzonych przewodów w słupach ośiwtleniowych i wysięgnikach, - usuwanie zwarć naliniach napowietrznych nn, - regulacja zwisów oświetlenia drogowego, - lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, - naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, - wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn, - zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np.: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.), - kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, - wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, - pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), - poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych, - przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego. 2. Informacja o przedmiocie zamówienia. Konserwacja oświetlenia drogowego wykonywana będzie na urządzeniach będących własnością lub użytkowanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny właściwy do rejonizacji w ramach ZEORK Skarżysko-Kamienna (RZE Kielce, RZE Końskie)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 3) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz.828 z późn. zmian.) w zakresie: a) dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-powiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, b) eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN). Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ z załączeniem dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje w zakresie: - dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-powiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, - eksploatacji, - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji, - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) - ważne na dzień złożenia oferty. Wymagana forma dokumentów: wykaz - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym punkcie - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie osób, którymi będzie dysponował..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: hhtp://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn i piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn i piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Załączniki:
Załącznik 3 34 KB
Załącznik 5 88 KB
Załącznik 4 61 KB
Załącznik 2 31 KB
Załącznik 1 33 KB
Specyfikacja 111 KB
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/25/08

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 402 tony do celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 244856 - 2008; data zamieszczenia: 13.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 402 tony do celów grzewczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 402 tony do celów grzewczych z podziałem na asortyment: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 97 ton (10121000-7-CPV), b) węgiel orzech gatunek I w ilości 75 ton (10121000-7-CPV), c) miał węglowy gatunek I w ilości 230 ton (10000000-3-CPV). Opał winien posiadać następujące właściwości: 1) Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8 % - popiół : 6 - 8 % - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8 % 2) Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5 - 7% - popiół: 2 - 4,5 % - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,30 - 0,45 % 3) Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7 % - popiół: 13 - 18 % - wartość opałowa: 24.000 - 26.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0.80% Miejsce dostawy 1) Ddostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 145 ton z podziałem na asortyment - węgiel orzech 75 ton - węgiel kostka 25 ton - miał węglowy 45 ton 2) Dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku 133 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - węgiel kostka 60 ton - miał węglowy 30 ton 3) Dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 91 ton z podziałem na asortyment: - węgiel kostka 6 ton - miał węglowy 85 ton 4) Dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ilości 76 ton z podziałem na asortyment: - węgiel kostka 6 ton - miał węglowy 70 ton 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 3. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 4. Opał dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7, 10.00.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.200 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście złotych) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2008 godzina 14:45, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

===============================

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

===============================

Zapytanie Nr 1

Odpowiedź na Zapytanie Nr 1