artykuł nr 1

Znak: ZP-341/46/07

Strawczyn: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 24018 - 2008; data zamieszczenia: 05.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 247433 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn Opis przedmiotu zamówienia . Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w miejscowościach: 1 Chełmce - Seklówka odc. dł. 1680 mb i szer. 4,00 mb 2 Oblęgorek - Leśne Łąki odc. dł. 850 mb i szer. 4,00 mb 3 Oblęgór - Strawczynek odc. dł. 928 mb i szer. 4,00 mb 4 Promnik od ul.Stawowej w kierunku Strawczyna odc.1370 mb i szer 4,00 mb 5 Oblęgór Skałka w kierunku Źródełka odc. dł.190 mb i szer.4,00 mb 6 Chełmce do Banasia odc.dł. 530 mb i szer 3,80 mb 7 Kuźniaki za kapliczką odc. dł.180 mb i szer 3,50 mb W ramach przebudowy w/w odcinków dróg należy; 1.Na odcinakach 1,2,3,4,5,6,7 wykonać wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0- 63 mm ) o średniej grubości 8 cm 2.Na odcinkach 1,2,3,4,5,6,7 wykonać warstwę wiążącą nawierzchni z betonu asfaltowego ( mieszanka mineralno - asfalt. Grysowej) - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 3.Na odcinkach 1,2,3,4,5,6,7 wykonać warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego ( mieszanka mineralno - asfalt. Grysowej) - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 845692 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO Sp. z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 804333.67
 • Oferta z najniższą ceną: 804333.67 / oferta z najwyższą ceną: 1004748.12
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/45/07

Strawczyn: Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw.
Numer ogłoszenia: 1316 - 2008; data zamieszczenia: 03.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 239191 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - sołectwo Chełmce o całkowitej pow. 1112,69 ha Zadanie Nr 2 - sołectwo Oblęgorek o całkowitej pow. 718,00 ha Zadanie Nr 3 - sołectwo Promnik o całkowitej pow. 1114,20 ha Zadanie Nr 4 - sołectwo Ruda Strawczyńska o całkowitej pow. 681,20 ha Zadanie Nr 5 - sołectwo Strawczynek o całkowitej pow. 641,91 ha Razem: 4268 ha z podziałem na etapy: Etap I - Sporządzenie ekofizjografii oraz analizy wniosków do zmian w planie. Etap II - Sporządzenie projektu zmian w planie i przedstawienie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Etap III - Uzyskanie opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt. 6 i 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.). Etap IV - Wyłożenie do publicznego wglądu, ponowienie niezbędnych czynności wynikających z uwzględnienia uwag oraz przygotowanie do uchwalenia projektu zmian w planie. Etap V - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmian w planie. Zakres prac jest jednakowy dla wszystkich zadań. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje jednostkowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w pięciu sołectwach: Chełmce, Oblęgorek, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczynek (zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą stanowiącą zał. Nr 7 do SIWZ). 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie tekstu i rysunku planu zgodnie z art. 15 i 16 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z poźn.zm.); 2) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, spełniającej wymagania określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2006 Nr 129 poz.902) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r.w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz.1667); 3) sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia zmian planu - uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1587); 4) opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.78 z poźn. zmiananmi) - o ile zajdzie taka potrzeba; 5) przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień, uczestniczenie w sesjach Rady Gminy na których podejmowane będą uchwały dotyczące zmian planów oraz we wszystkich innych naradach (spotkaniach), niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia; 6) przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków do zmian planu; 7) przygotowanie projektu zmian planu do opiniowania i uzgodnień wraz z prognozami; 8) przygotowanie projektu zmian planu wraz z prognozami skutków oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; 9) analiza uwag wniesionych do projektu zmian planu, w tym przedłożenie Wójtowi propozycji sposobu rozpatrzenia; 10) wprowadzenie zmian do projektu zmian planu z podjęciem działań, o których mowa w art. 17 pkt 13 ustawy na warunkach określonych w powyższym podpunkcie wraz z opracowaniem ostatecznej wersji projektu planu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 19 ustawy Wykonawca ponawia powyżej wymienione czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian w przedstawionym do uchwalenia planie projektu; 11) przygotowanie i przekazanie projektu zmian planu w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia wraz z: - analizą zgodności projektu planu z ustaleniami Studium, - listą nieuwzględnionych uwag (wniesionych do projektu planu w wyniku wyłożenia) wraz z propozycją sposobu ich rozpatrzenia w formie projektów załączników do uchwały, - uzasadnieniem do uchwały, 12) prezentacja projektu planu miejscowego przed Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, w czasie dyskusji publicznej oraz w okresie opiniowania i uzgadniania jak również Radzie Gminy i jej merytorycznym Komisjom. 1.2. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w ust. 1.1., a wynikające z procedur określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach odrębnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 1.3. Dopuszcza się możliwość odrębnego sporządzenia i uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw. 1.4. Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany i odebrany, kiedy podjęta zostanie uchwała Rady Gminy w Strawczynie, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i uzyskana zostanie pozytywna ocena, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy. 1.5. Przed sporządzeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z opracowaniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Strategia rozwoju gminy. Kopie tych dokumentów po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy. 1.6. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia. 2. Informacja o przedmiocie zamówienia. 2.1. Przedmiotem zmiany w planie jest: a) ustalenie przeznaczenia terenu dla różnorodnych funkcji i form użytkowania, b) określenie warunków, zasad i sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu; c) określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; d) określenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 3. Wymagane jest opracowanie przedmiotu zamówienia etapami wyszczególnionymi w rozdz. II pkt. 1 niniejszej SIWZ - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Plan należy wykonać z wykorzystaniem technik komputerowych w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Plan powinien być wykonany w programie MicroStation lub AutoCad.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 122950,81 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MASTERPLAN Rafał Kozieł, Jaworznia-Zagórze 1, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 120000.00
 • Oferta z najniższą ceną: 120000.00 / oferta z najwyższą ceną: 179383.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/47/07

Strawczyn: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku, zgodnie z zał. 4 do SIWZ.
Numer ogłoszenia: 260144 - 2007; data zamieszczenia: 31.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 246018 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku, zgodnie z zał. 4 do SIWZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku, zgodnie z zał. 4 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.11.14.10-9, 36.12.12.40-9, 36.12.12.20-3, 36.12.11.70-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 21881 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 21881.00
 • Oferta z najniższą ceną: 21881.00 / oferta z najwyższą ceną: 27626.40
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 4

ZP-341/44/07

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia modernizowanej świetlicy w m. Oblęgór gm. Strawczyn, tj.: - komputer - 1 zestaw - wyposażenie zespołu muzycznego - 1 kpl. - wyposażenie audiowizualne - 1 kpl. - zestaw kina domowego - 1 kpl. -
Numer ogłoszenia: 258688 - 2007; data zamieszczenia: 27.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 232629 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia modernizowanej świetlicy w m. Oblęgór gm. Strawczyn, tj.: - komputer - 1 zestaw - wyposażenie zespołu muzycznego - 1 kpl. - wyposażenie audiowizualne - 1 kpl. - zestaw kina domowego - 1 kpl. - zestaw gier - 1 kpl - stroje dla zespołu ludowego - 12 kpl. - meble - 1 zestaw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia modernizowanej świetlicy w m. Oblęgór gm. Strawczyn, tj.: - komputer - 1 zestaw - wyposażenie zespołu muzycznego - 1 kpl. - wyposażenie audiowizualne - 1 kpl. - zestaw kina domowego - 1 kpl. - zestaw gier - 1 kpl - stroje dla zespołu ludowego - 12 kpl. - meble - 1 zestaw Na wykonawcy ciąży obowiązek zainstalowania i złożenia wyposażenia. Na wyposażenie wymagane jest posiadanie odpowiednich atestów lub dowodów jakości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.32.00-7, 30.19.12.00-6, 36.31.00.00-7, 36.12.10.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 71949,18 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Obszarów Wiejskich 2004-2006 działanie 2.3.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KAM-I Sklep muzyczny, ul. Dmowskiego 16, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 71949.18
 • Oferta z najniższą ceną: 71949.18 / oferta z najwyższą ceną: 71949,18
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/42/07

Strawczyn: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku.
Numer ogłoszenia: 256914 - 2007; data zamieszczenia: 21.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 229682 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku do nowowybudowanej części budynku pod potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku. 2. Określenie przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania: Zad. Nr 1 - dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych wyszczególnionego w zał. Nr 4 do SIWZ od pozycji 1 do 28. Zad. Nr 2 - dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych wyszczególnionych w zał. Nr 4 do SIWZ od pozycji 29 do 37

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.12.12.30-6, 36.11.14.20-2, 36.12.12.40-9, 36.12.12.20-3, 36.12.11.20-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 88061 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zad. Nr 1 - dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych wyszczególnionego w zał. Nr 4 do SIWZ od pozycji 1 do 28..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKOR Waldemar Idziak, ul. Strzecha 14/1, 60-274 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 73162.00
 • Oferta z najniższą ceną: 73162.00 / oferta z najwyższą ceną: 102264.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zad. Nr 2 - dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych wyszczególnionych w zał. Nr 4 do SIWZ od pozycji 29 do 37.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oświata Sp. z o.o., ul. Mińska 67, 03-828 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14899.00
 • Oferta z najniższą ceną: 14899.00 / oferta z najwyższą ceną: 19411.85
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 6

Znak: ZP-341/41/07

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku z podziałem na zadania.
Numer ogłoszenia: 256371 - 2007; data zamieszczenia: 21.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 231233 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku z podziałem na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku z podziałem na zadania. Zadanie I 1. Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn; 2. Usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi 3. Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) od właścicieli nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwa miesiące 4. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów, zarówno segregowanych jak i niesegregowanych; Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Zadanie II 1. Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 - raz w miesiącu (rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn): - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie, - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, - Szkoła Podstawowa w Korczynie, - Urząd Gminy w Strawczynie, - Ośrodek Zdrowia w Strawczynie, - Zakład Gospodarki Komunalnej (oczyszczalnia w Strawczynie). 2. Wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 22 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 (raz na kwartał) rozmieszczonych w centralnych punktach sołectw: - Chełmce, - Oblęgorek, - Oblęgór, - Strawczynek, - Promnik, - Strawczyn, - Niedźwiedź, - Hucisko, - Kuźniaki, - Ruda Strawczyńska. 3. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i niesegregowanych; 4. Opróżnianie pojemników zgodnie z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników, dezynfekcja pojemników

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.31.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11920 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe Sławomir Kozubowski, Oblęgór 72, 26-067 Oblęgór 72, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 11920.00
 • Oferta z najniższą ceną: 11920.00 / oferta z najwyższą ceną: 11920.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 7

Znak: ZP-341/39/07

Strawczyn: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego wyłącznie do celów grzewczych w 2008 roku.
Numer ogłoszenia: 256151 - 2007; data zamieszczenia: 21.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 215456 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego wyłącznie do celów grzewczych w 2008 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego w ilości 32.000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. Z podziałem na zadania: Zad. Nr 1 - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 25.000 litrów Zad. Nr 2 - Dostawa oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Strawczynku w ilości 7.000 litrów Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 41 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,2 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC - gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 68459 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 68459.00
 • Oferta z najniższą ceną: 68459.00 / oferta z najwyższą ceną: 71091.20
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/36/07

Strawczyn: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2008 roku wyłącznie do celów grzewczych.
Numer ogłoszenia: 256110 - 2007; data zamieszczenia: 21.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 215455 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2008 roku wyłącznie do celów grzewczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 45 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. W tym: 1) Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 12 000 litrów. 2) Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 25 000 litrów. 3) Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 8 000 litrów. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 41 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ºC - zawartość siarki max. 0,2 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ºC -gęstość w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 97745,9 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONKRET SP. z o.o., ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 97745.90
 • Oferta z najniższą ceną: 97745.90 / oferta z najwyższą ceną: 99972.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 9

Znak: ZP-341/28/07

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Oblęgór gm. Strawczyn
Załączniki
Ogloszenie   35.553 KB
artykuł nr 10

ZP-341/26/07

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowqej
Załączniki
ogłoszenie o zawarciu umowy   28.000 KB
ogłoszenie o zawarciu umowy   37.500 KB
artykuł nr 11

ZP-341/23/07

Dostawa i ułożenie na podłodze drewnianej wykładzin podłogowych elestycznych
Załączniki
ogłoszenie   34.289 KB
artykuł nr 12

Znak: ZP-341/22/07

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:
1. Oblęgorek - Kurniki
2. Niedźwiedź - Oblęgór Huta Dolna
3. Kuźniaki pod Perzową Górą
4. Oblęgorek za Terivą
Załączniki
Ogłoszenie   16.694 KB
artykuł nr 13

Znak: ZP-341/18/2007

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie serwisu, dostarczenie kart gwarancyjnych, certyfikatów CE oraz okablowania niezbędnego do podłączenia sprzętu w Urzędzie Gminy w Strawczynie
Załączniki
Ogłoszenie   14.131 KB
artykuł nr 14

Znak: ZP-341/17/07

Roboty polegające na wykonaniu ogrodzenia boiska do piłki nożnej w msc. Promnik gm. Strawczyn o łącznej długości 310 mb i wysokości 5,0 m nad istniejącym poziomem terenu
Załączniki
Ogłoszenie   16.106 KB
artykuł nr 15

Znak: ZP-341/15/07

Roboty budowlane. Roboty przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn.
Załączniki
Ogłoszenie   16.350 KB
artykuł nr 16

Znak: ZP-341/14/07

Wyrównywanie nawierzchni dróg gminnych równiarką w ilości 80 rg i walcem drogowym w ilości 70 rg na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   15.119 KB
artykuł nr 17

Znak: ZP-341/13/07

Transport kruszywa kamiennego w ilości 3700 ton z kopalni w miejscowości Miedzianka na drogi gminne na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   15.047 KB
artykuł nr 18

Znak: ZP-341/11/07

Dostawa:
1. Farb emulsyjnych wraz z materiałami pomocniczymi
2. Asortymentu do wyposażenia WC
Załączniki
Ogłoszenie   19.322 KB
artykuł nr 19

Znak: ZP-341/12/07

Dostawa materiału i osprzętu do wykonania instalacji elektrycznej, alarmowej, telekomunikacyjnej i komputerowej na apatowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
Załączniki
Ogloszenie   20.706 KB
artykuł nr 20

Znak: ZP-341/10/2007

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Chełmce i przerzutu ścieków Chełmce-Strawczynek gm. Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   23.037 KB
artykuł nr 21

Znak: ZP-341/9/07

Wykonanie robót polegających na położeniu płytek ceramicznych ściennych i podłogowych na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
Załączniki
Ogłoszenie   30.271 KB
artykuł nr 22

Znak: ZP-341/8/07

Ogłoszenie


Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26 - 067 Strawczyn, po w. kielecki, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157, e - maił gmina@.strawczvn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodu fabrycznie nowego typu mikrobus ( 9 osób wraz z kierowcą ) dla Urzędu Gminy w Strawczynie.

"PIETRZAK" Sp. z o.o.
40-816 Katowice
ul. Bocheńskiego 125

Cena oferty - 97.500,00 zł

Wybrana oferta jest najorzystniejsza z uwagi na najniższą cenę.
artykuł nr 23

Znak: ZP-341/7/07

 1. Wykonanie i montaż stopni drewnianych i podestu drewnianego (zgodnie z rysunkiem Nr 1 i Nr 2 stanowiącym integralną część SIWZ)
 2. Wykonanie i montaż balustrady schodowej o długości 10 mb (zgodnie z rysunkiem nr 3 stanowiącym integralną część SIWZ)
 3. Cyklinowanie podłóg drewnianych o łącznej powierzchni 430m2
Załączniki
Ogłoszenie   41.230 KB
artykuł nr 24

Znak: ZP-341/6/07

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali konferencyjnej o powierzchni 59,9 m2 (kubatura: 179,7 m3) na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
Załączniki
Ogłoszenie   51.189 KB
artykuł nr 25

Znak: ZP-341/4/07

Zakup kruszywa kamiennego niesortowanego z kamienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2007r.
Załączniki
Ogłoszenie   30.863 KB
artykuł nr 26

Znak: ZP-341/5/2007

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Strawczynie
Załączniki
Ogloszenie   30.115 KB
artykuł nr 27

Znak: ZP_341/5/2007

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczeo na budowę drogi gminnej (droga poprzeczna) w miejscowości Strawczynek
Załączniki
Ogłoszenie   32.674 KB