główna zawartość
artykuł nr 1

Znak: ZP-341/46/07

OGłOSZENIE

Dotyczy : przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w msc.
1.Chełmce – Seklówka, odc. dł. 1680 mb i szer. 4,00 mb
2.Oblęgorek – Leśne łąki, odc. dł. 850 mb i szer. 4,00 mb
3.Oblęgór – Strawczynek, odc. dł. 928 mb i szer. 4,00 mb
4.Promnik od ul. Stawowej w kierunku Strawczyna odc. 1370 mb i szer. 4,00 mb
5.Oblęgór Skałka w kierunku Źródełka, odc. dł. 190 mb i szer. 4,00 mb
6.Chełmce do Banasia, odc. dł 530 mb i szer. 3,80 mb
7.Kuźniaki za kapliczką, odc. dł. 180 mb i szer. 3,50 mb

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26 – 067 Strawczyn, pow. kielecki woj. Świętokrzyskie tel 041 3038007, fax 041 3038157 e-mail gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty j. w. wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„ DROMO ” Sp. zo.o.
26 – 200 Końskie,
ul. Zielona 7


Cena wybranej oferty - 981.287,08 zł brutto w tym podatek VAT - 176.953,41 zł.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z uwagi na najniższą cenę, spośród złożonych ofert.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 6 ofert:

1) „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych
Adam Sławiński
ul. Szydłowiecka 14
26-110 Skarżysko-Kamienna

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROMO” Sp. zo.o.
ul. Zielona 7
26-200 Końskie

3) „DROG-INŻ” Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp.j.
ul. Dmowskiego 96,
97-300 Piotrków Trybunalski

4) „STRABAG” Sp. zo.o.
ul. B. Brechta 7
03-472 Warszawa

5) Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o.
ul. Przęsłowa 2 a
25-670 Kielce

6) „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
ul. 17-go Stycznia 32
27-200 Starachowice

3. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania.

4. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. Streszczenie oceny ofert w kryterium – 100% - cena.
Oferta Nr 1 - 374,04 pkt
Oferta Nr 2 - 400,00 pkt
Oferta Nr 3 - 349,68 pkt
Oferta Nr 4 - 320,20 pkt
Oferta Nr 5 - 356,92 pkt
Oferta Nr 6 - 393,92 pkt
artykuł nr 2

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn

Strawczyn: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 6547 - 2008; data zamieszczenia: 09.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2007/2008 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika w okresie od 01.01.2008 - 30.06.2008r. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dowożenie uczniów z miejscowości Korczyn do Gimnazjum Nr 3 w Promniku (zał. Nr 1 do SIWZ) - 40 osób. 2. Dowożenie uczniów z miejscowości Chełmce-Polichta, Chełmce, Bugaj do Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku (zał. Nr 2 do SIWZ) - 60 osób. 3. Dowożenie uczniów z miejscowości Strawczynek, Oblęgór-Huta Oblęgorska, Niedźwiedź I i II, Hucisko, Ruda Strawczyńska I i II, Kuźniaki do Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie i Szkoły Podstawowej (zał. Nr 3 do SIWZ) - 206 osób. 4. Dowożenie uczniów z miejscowości Ruda Strawczyńska-Śliwiny do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej (zał. Nr 4 do SIWZ) - 18 osób 5. Dowożenie uczniów z miejscowości Chełmce-Polichta i Chełmce (nad rzeką) do Szkoły Podstawowej w Chełmcach (zał. Nr 5 do SIWZ) - 60 osoby.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.50.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 89719,62 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach SA, ul. Czarnowska 12, 25-504 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 84112.15
  • Oferta z najniższą ceną: 84112.15 / oferta z najwyższą ceną: 84112.15
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/49/07

OGłOSZENIE

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 r.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul.Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj.Świętokrzyskie, tel.04130380002, fax 0413038157 e-mail gmina@Strawczyn.pl ogłasza, że przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi j.w. zostało unieważnione.
Podstawę prawną unieważnienia postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ).
Cena oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:
Nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Sławomir Kozubowski
26- 067 Strawczyn, Oblęgór 72

Nr 2
BIO- EKOL Spółka z o.o.
25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6

3.Wykonawca (oferta Nr 2) złożona przez: BIO- EKOL Spółka z o.o. 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6 został wykluczony z prowadzonego postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy -Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r.Nr 223 poz.1655 ) a złożona oferta uznana została zgodnie z art.24 ust. 4 cyt. wyżej ustawy za odrzuconą.
Wykonawca nie wniósł w wyznaczonym terminie tj. przed upływem terminu składania ofert wymaganego wadium.
artykuł nr 4

ZP ? 341/48/07

OGłOSZENIE

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od 01.01-30.06.2008 r.

Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 30-38-002, fax. 30-38-157, e-mail gmina@strawczyn.pl ogłasza, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Do wiadomości:
1) Strona internetowa http://strawczyn.4bip.pl
2) Tablica ogłoszeń w UG
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/45/07

OGłOSZENIE

Dotyczy: wprowadzenie jednostkowych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn w granicach sołectw z podziałem na zadania:
Zadanie Nr 1 – sołectwo Chełmce o całkowitej pow. 1112,69 ha
Zadanie Nr 2 – sołectwo Oblęgorek o całkowitej pow. 718,00 ha
Zadanie Nr 3 – sołectwo Promnik o całkowitej pow. 1114,20 ha
Zadanie Nr 4 – sołectwo Ruda Strawczyńska o całkowitej pow. 681,20 ha
Zadanie Nr 5 – sołectwo Strawczynek o całkowitej pow. 641,91 ha Razem: 4268 ha


1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

„MASTERPLAN” Rafał Kozieł
Jaworznia – Zagórze 1
26-065 Piekoszów

Cena oferty – 146.400,00 zł brutto w tym VAT – 26.400,00 zł

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe LEX-URBI
Paweł Niemiec
ul. Opolska 67/7 52-010 Wrocław

Oferta Nr 2
„MASTERPLAN” Rafał Kozieł
Jaworznia – Zagórze 1
26-065 Piekoszów

3. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

4. Żadna oferta nie została odrzucona.

5. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Nr 1 – 254,68
Nr 2 – 400,00
(kryterium – 100% cena)