główna zawartość
artykuł nr 6

Znak: ZP-341/53/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w m. Strawczyn-Niedźwiedź, gmina Strawczyn
Załączniki:
Wynik postępowania 28 KB
artykuł nr 7

Znak: ZP-341/54/06

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strawczynek-Trupień,gm. Strawczyn
Załączniki:
Ogłoszenie 27 KB
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/51/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę muszli koncertowej naterenie planowanego centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Strawczynek, gm.Strawczyn.
Załączniki:
wynik postępowania 24 KB
artykuł nr 9

Znak: ZP-341/47/06

Strawczyn, dn. 02.11.2006 r.
ZP-341/47/06


OGłOSZENIE O WYNIKUPOSTęPOWANIA

Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 woj. świętokrzyskie tel. 041/3038002, fax 041/3038157 ogłasza, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 60 000 EURO na usługi:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę muszli koncertowej na terenie planowanego centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Strawczynek, gm. Strawczyn

zostało unieważnione.

Podstawę prawną unieważnienia prowadzonego postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
artykuł nr 10

Znak: ZP-341/45/06

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 11.000 litrów w 2007r.
Załączniki:
wynik postępowania 24 KB