główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja
o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019

Informuję, że w 2015 r. Rada Gminy w Strawczynie dokona wyboru 3 ławników (w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2016 – 2019.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1)   prezesi właściwych sądów,
2)   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3)   co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Strawczyn.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
- wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
5)   2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
 o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która spełnia następujące warunki:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)   jest nieskazitelnego charakteru,
3)   ukończyła 30 lat,
4)   jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5)   nie przekroczyła 70 lat,
6)   jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

WZORY DOKUMENTÓW:
1)   karta zgłoszenia,
2)   oświadczenia składane przez kandydata,
3)   lista osób zgłaszających kandydata
są do pobrania w:
1)   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strawczyn – www.strawczyn.4bip.pl w zakładce „Wybory ławników”,
2)   Urzędzie Gminy Strawczyn pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu.

Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy Strawczyn pok. nr 2, tel. 41/30-38-002 wew. 32 (Sekretarz Gminy).

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników z dokumentami można składać w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Strawczyn pok. nr 2.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2015 r. oraz zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Termin zgłaszania kandydatów - do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Sekretarz Gminy
(-) inż. Elżbieta ChłodnickaStrawczyn, 02.06.2015 r.

 

=========== DO POBRANIA ==========

Komplet dokumentów

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych