artykuł nr 1

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2014-2017

artykuł nr 2

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze pomocy społecznej w gminie Strawczyn w latach 2011 - 2020

artykuł nr 3

Program Ochrony Środowiska + Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strawczyn na lata 2009 - 2016

artykuł nr 4

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007-2013

artykuł nr 5

Wieloletni Plan Inwestycyjny

artykuł nr 6

Karta Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

artykuł nr 7

Program Rozwoju Turystyki i Promocji Turystycznej Gminy Strawczyn

artykuł nr 8

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn

artykuł nr 9

Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn

Załączniki
Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn   825.458 KB