artykuł nr 1

Ruda Strawczyńska

Nazwa sołectwa:
Ruda Strawczyńska

Statut sołectwa:
Uchwała Nr XLI/329/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska

Sołtys:
Tadeusz Picheta

Skład sołectwa:
Ruda Strawczyńska z przysiółkami: Czubacz, Poręby Janowskie, Śliwiny, Zastawie