główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 27 marca 2018 roku

Załączniki:
Protokół MB
Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dzieci kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn 134 KB
Uchwała Nr XL/322/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w o?odkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 228 KB
Uchwała Nr XL/321/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie podziału Gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obodowych komisji wyborczych 236 KB
Uchwała Nr XL/320/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 570 KB
Uchwała Nr XL/319/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn 771 KB
Uchwała Nr XL/318/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 95 KB
Uchwała Nr XL/317/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2018 roku 531 KB
Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 MB
Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy w dniu 27 marzec 2018 roku

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 94 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2018 roku 545 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dzieci kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn 132 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 235 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 465 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie podziału Gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obodowych komisji wyborczych 242 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn 827 KB
Raporty jednostek organizacyjnych MB