artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 18 sierpnia 2017 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024   650.635 KB
Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   752.824 KB
Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   91.438 KB
Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   118.939 KB
Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   116.399 KB
Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   115.367 KB
Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę   192.003 KB
Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn   1.204 MB
Uchwała Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę   345.094 KB
Uchwała Nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości   496.364 KB
Uchwała Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   140.403 KB
Uchwała Nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn   196.313 KB
Uchwała Nr XXXIV/245/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki   208.263 KB
Uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn   127.103 KB
Uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie utworzenia Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie   783.116 KB
Uchwała Nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chojnice, powiat Chojnicki, woj Pomorskie   96.803 KB
Protokół   2.274 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 18 sierpnia 2017 roku

Załączniki
Informacja o sesji Rady Gminy w Strawczynie nr XXXIV/2017   197.402 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki   211.174 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   85.272 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę   187.137 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn   1.233 MB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   141.641 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn   126.284 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   658.962 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę   354.517 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości   507.222 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn   154.044 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   109.528 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   111.649 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   107.945 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   2.882 MB