artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 28 czerwca 2017 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2016 rok   92.985 KB
Uchwała Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2016 rok   83.332 KB
Uchwała Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2017 rok   2.178 MB
Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.540 MB
Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   135.781 KB
Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis   98.121 KB
Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017   362.762 KB
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2016 rok   2.302 MB
Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn   159.958 KB
Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn   261.110 KB
Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat   209.840 KB
Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Strawczyn   81.315 KB
Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia petycji   359.562 KB
Protokół   2.437 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 czerwca 2017 roku

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn   164.257 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn   304.395 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat   245.837 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Strawczyn   87.504 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie rozpatrzenia petycji   360.692 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały NrXI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   128.482 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie utworzenia Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie   965.188 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2016 rok   2.422 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2016 rok   78.513 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2016 rok   87.776 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017   365.536 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis   99.167 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.499 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2017 rok   2.553 MB