artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy - 30 listopad 2004r.

Uchwała Nr XIX/173/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIX/174/04 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego

Uchwała Nr XIX/175/04 w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr XIX/176/04 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/177/04 w sprawie określania wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień

Uchwała Nr XIX/178/04 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr XIX/179/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIX/180/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 08 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIX/181/04 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę

Uchwała Nr XIX/182/04 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r.

Uchwała Nr XIX/183/04 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarowania odpadami

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XIX/173/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   53.500 KB
Uchwała Nr XIX/174/04 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego   11.130 KB
Uchwała Nr XIX/175/04 w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku   55.470 KB
Uchwała Nr XIX/176/04 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   83.894 KB
Uchwała Nr XIX/177/04 w sprawie określania wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień   17.903 KB
Uchwała Nr XIX/178/04 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru   13.214 KB
Uchwała Nr XIX/179/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn   42.500 KB
Uchwała Nr XIX/180/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 08 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso   11.393 KB
Uchwała Nr XIX/181/04 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę   36.177 KB
Uchwała Nr XIX/182/04 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r.   39.500 KB
Uchwała Nr XIX/183/04 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarowania odpadami   27.000 KB
Protokół   145.040 KB