artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2013 roku

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2013 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT Trafic w 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013r.

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2011 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla osób kierujących podmiotami prawnymi podległymi gminie Strawczyn oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lutego 2013 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - VIII Edycja 2013 pod hasłem "Szukamy rady na nasze odpady" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lutego 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2012 rok

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2013 w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym "Strawczyn"

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 maja 2013 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2013 w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2013 w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2013 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 600/47 położonej w Strawczynie, przeznaczonej pod poszerzenie nieruchomości Nr 600/29

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 czerwca 2013 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynie stanowiącej własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 czerwca 2013 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w Korczynie stanowiącej własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie określenia celów jakości na lata 2013-2014

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym"

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 18 sierpnia 2013r.

Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lipca 2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lipca 2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2012 z dnia 29.05.2012r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingu

Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 sierpnia 2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla księdza Grzegorza Szlenk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzilenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 sierpnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 sierpnia 2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie

Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 września 2013 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 września 2013 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2013 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej i lokalu w udynku świetlicy wiejskiej w Oblęgorze, stanowiących własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2013 w sprawie miany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2013 w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2013 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczanai dotacji z budżetu gminy Strawczyn dla samorządowego zakładu budżetowego

Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2013 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej przyznawanej z budżetu Gminy Strawczyn dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2019

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2013 w sprawie miany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Promniku stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia

Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2013 w sprawie pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 listopada 2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 listopada 2013 w sprawie uznania niektórych lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy za lokale socjalne

Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 listopada 2013 w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Strawczyn w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 listopada 2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2014 rok

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie powołania komisji d/s odbioru zadania pn.: Zadanie I: 1. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+067 do km 0+807. 2. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+807 do km 0+844,20, Zadanie II: 1. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+160 do km 0+754. 2. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+754 do km 0+765,50

Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 listopada 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Turystycznej

Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Błażeja Bujały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2007r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2013 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT Trafic w 2013 roku   121.976 KB
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   3.540 MB
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013r.   376.806 KB
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2011 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   62.494 KB
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla osób kierujących podmiotami prawnymi podległymi gminie Strawczyn oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody   337.493 KB
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   474.148 KB
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   411.385 KB
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lutego 2013 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - VIII Edycja 2013 pod hasłem "Szukamy rady na nasze odpady" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   96.705 KB
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   300.260 KB
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lutego 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   811.321 KB
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   133.284 KB
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2013 w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn   924.270 KB
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.055 MB
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   479.805 KB
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa   246.907 KB
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   619.289 KB
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie   557.873 KB
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2013 w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym "Strawczyn"   252.139 KB
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie   68.838 KB
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   684.032 KB
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie   441.851 KB
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 maja 2013 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   99.500 KB
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2013 w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn   132.822 KB
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2013 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 600/47 położonej w Strawczynie, przeznaczonej pod poszerzenie nieruchomości Nr 600/29   147.170 KB
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie   966.301 KB
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   83.152 KB
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie   80.082 KB
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku   82.621 KB
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   79.537 KB
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   111.286 KB
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   993.971 KB
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   426.451 KB
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn   103.771 KB
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 czerwca 2013 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynie stanowiącej własność Gminy Strawczyn   106.834 KB
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 czerwca 2013 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w Korczynie stanowiącej własność Gminy Strawczyn   107.109 KB
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.073 MB
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   229.564 KB
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie określenia celów jakości na lata 2013-2014   124.862 KB
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.652 MB
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym"   110.632 KB
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 18 sierpnia 2013r.   155.933 KB
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   627.371 KB
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   476.852 KB
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lipca 2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   191.899 KB
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   712.987 KB
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   597.886 KB
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 sierpnia 2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla księdza Grzegorza Szlenk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   76.434 KB
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego   67.426 KB
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   279.213 KB
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 sierpnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie   1.715 MB
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie   133.911 KB
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   126.938 KB
Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   125.329 KB
Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku   124.962 KB
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   136.700 KB
Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.197 MB
Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   628.341 KB
Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 września 2013 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   91.512 KB
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 września 2013 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego   95.553 KB
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2013 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej i lokalu w udynku świetlicy wiejskiej w Oblęgorze, stanowiących własność Gminy Strawczyn   117.539 KB
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.412 MB
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.004 MB
Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2013 w sprawie miany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   696.069 KB
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2013 w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych   154.187 KB
Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października września 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2019   204.990 KB
Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Promniku stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny jej zbycia   125.815 KB
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.691 MB
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2013 w sprawie miany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.013 MB
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lipca 2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2012 z dnia 29.05.2012r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingu   116.840 KB
Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2013 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczanai dotacji z budżetu gminy Strawczyn dla samorządowego zakładu budżetowego   703.608 KB
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2013 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej przyznawanej z budżetu Gminy Strawczyn dla samorządowych instytucji kultury   1.175 MB
Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.453 MB
Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.335 MB
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   765.734 KB
Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 listopada 2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie   61.684 KB
Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 listopada 2013 w sprawie uznania niektórych lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy za lokale socjalne   68.977 KB
Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 listopada 2013 w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Strawczyn w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny   148.576 KB
Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2014 rok   5.791 MB
Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024   1.825 MB
Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.859 MB
Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   550.573 KB
Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie powołania komisji d/s odbioru zadania pn.: Zadanie I: 1. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+067 do km 0+807. 2. Remont drogi gminnej nr 003973T Oblęgór ul. Wiosenna od km 0+807 do km 0+844,20, Zadanie II: 1. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+160 do km 0+754. 2. Remont drogi gminnej nr 003974T Niedźwiedź za szkołą od km 0+754 do km 0+765,50   118.621 KB
Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 listopada 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.119 MB
Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.651 MB
Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.651 MB
Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.062 MB
Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Turystycznej   219.189 KB
Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   78.695 KB
Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego   92.369 KB
Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Błażeja Bujały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   91.477 KB
Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.306 MB
Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   896.087 KB
Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   1.081 MB
Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   731.265 KB
Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2013 rok   572.330 KB
Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Strawczyn   66.059 KB
Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2007r.   57.982 KB
Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2013 w sprawie pełnomocnictwa   119.022 KB
Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 listopada 2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy   422.613 KB
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   161.558 KB
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   159.896 KB
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   160.993 KB
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   161.532 KB
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   151.873 KB
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   153.393 KB
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzilenia pełnomocnictwa   151.457 KB
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   157.723 KB
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   154.930 KB
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   157.905 KB
Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   160.938 KB